หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เปิดการประชุมผู้บริหารด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา และการฝึกอบรม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่อุบลราชธานี

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 421/2558 เปิดการประชุมผู้บริหารด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่อุบลราชธานี
 จังหวัดอุบลราชธานี - พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวคิด “การประสานเชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษา และการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Director Meeting on SEA-TVET : Country-Level Workshop on Harmonization and Mobility) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO Secretariat) และ British Council ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2558  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 150 คน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสถาบัน และหน่วยงานด้านการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศสมาชิกตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ กัมพูชา บรูไน เวียดนาม เมียนมา ติมอร์-เลสเต จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และไทย รวมทั้งประเทศสมาชิกสมทบและวิทยากร
 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนการจัดกิจกรรมด้านอาชีวศึกษา ภายใต้แนวคิดการประสานเชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษา และการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกัน ในการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา ครู ใน 6 สาขาวิชานำร่อง ได้แก่ สาขาธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ และการผลิต สาขาเกษตรกรรมและประมง สาขาก่อสร้าง สาขาพาณิชยกรรมด้านการเงินการธนาคาร และสาขาพาณิชย์นาวี จัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรและหน่วยงานด้านอาชีวศึกษา ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านด้านอาชีวศึกษาร่วมกัน
 กิจกรรมสำคัญในการประชุม ได้แก่ การปฐมนิเทศ ความเป็นมาของการประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษาระดับสูงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, การบรรยายพิเศษในหัวข้อกรณีตัวอย่างในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา เพื่อการรองรับเคลื่อนย้ายแรงงานและการเข้าสู่สถานประกอบการ หัวข้อ Work-Integrated Learning (WIL), การแนะนำการใช้เว็บไซต์ SEA-TVET Consortium, การประชุมกลุ่มย่อย
 ภายหลังพิธีเปิด  รมช.ศึกษาธิการ ได้ไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ  เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานด้านอาชีวศึกษาต่อผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน
 ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กล่าวรายงานว่า วิทยาลัยตั้งขึ้นเมื่อปี 2480 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนอุบลหัตถกิจ” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปัจจุบันตั้งอยู่ที่เลขที่ 410 ถนนพรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี บนเนื้อที่จำนวน 9 ไร่ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน 5 คณะวิชา ได้แก่ คณะวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิชาศิลปกรรม คณะวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และคณะวิชาการโรงแรม โดยมีครู ครูอัตราจ้าง บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน รวม 179 คน มีนักศึกษารวม 3,800 คน ซึ่งเป็น 1 ใน 3 แห่งของวิทยาลัยอาชีวะที่มีนักศึกษามากที่สุด
 รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงรู้สึกยินดีที่ได้มาพบปะผู้บริหารและได้เยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีในครั้งนี้ ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ได้รับรางวัลเกียรติยศทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อาจเป็นวิทยาลัยต้นแบบที่จะนำไปถ่ายทอดขยายผลต่อไป
 นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งงานด้านการศึกษาถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้ประเทศเราก้าวไปข้างหน้า และเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องลดข้อกังวลของสังคม พ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ที่จะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
 ในส่วนของงานด้านอาชีวศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้ตนกำกับดูแลเพิ่มเติมตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าการอาชีวศึกษามีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อที่จะพัฒนาประเทศโดยตรง จึงต้องการที่จะบูรณาการแผนงานด้านการอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงและมีความต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาและส่งเสริมค่านิยมในการเรียนสายอาชีพมากขึ้น เชื่อว่าสามารถทำได้ เพราะในปีนี้มีผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น เป็นผลมาจากการมีแผนงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง
 อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาหรือซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษาครั้งล่าสุด ได้มีการหารือเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาอย่างหลากหลาย และยังได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำรวจความต้องการกำลังคนด้านอาชีวะในภาพรวมของประเทศ พร้อมระบุสาขาวิชาและจำนวนที่ต้องการ เพื่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำมาวางแผนผลิตตามอำนาจหน้าที่ต่อไปด้วย

 ถ่ายภาพ นวรัตน์ รามสูต
 โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนคณะวิชาศิลปกรรม, คณะวิชาการโรงแรม, หอศิลปะ และห้องอาเซียน

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาศึกษา

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม