หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 392/2558
หารือแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ศึกษาธิการ - พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมหารือเรื่องการขับเคลื่อนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เชิญหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการที่มีสถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านยาเสพติดมาร่วมหารือและประสานงานร่วมกัน จากการหารือร่วมกันครั้งนี้ก็มีความเห็นตรงกันว่า ควรมีการแบ่งกลุ่มสถานศึกษาใหม่ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งแต่เดิมเป็นการแบ่งกลุ่มตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และกลุ่มค้า แต่กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่ากลุ่มในลักษณะนี้จะนำมาใช้กับสถานศึกษาไม่ได้ เพราะในความเป็นจริงบางโรงเรียนไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง เช่น โรงเรียนประถมศึกษา นอกจากจะเป็นการสร้างความตกใจให้กับผู้ปกครองแล้ว การจัดกลุ่มแบบเดิมยังไม่สะท้อนผลลัพธ์การดำเนินงาน เพราะกิจกรรมที่จัดให้กับเด็กแต่ละกลุ่มมีรูปแบบเดียวกัน
ดังนั้น จึงจัดให้มีการแบ่งกลุ่มสถานศึกษาใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มสถานศึกษาที่ต้องสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งหมายถึงโรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีเด็กนักเรียนเล็กๆ ที่ยังไม่มีวุฒิภาวะ กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก และขณะนี้ก็ดำเนินการอยู่แล้ว
2) กลุ่มสถานศึกษาที่ต้องเฝ้าระวังป้องกัน ได้แก่ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่จะต้องมีรูปแบบกิจกรรมต่างจากกลุ่มแรก และสอดคล้องกับการเปิดรับในช่วงวัยนี้ด้วย ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส.จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยง เช่น ชุมชนเมืองที่มีการระบาดของยาเสพติด เพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนของปัญหา ทำให้สามารถดำเนินการได้ตรงจุดและใช้งบประมาณได้ถูกที่ถูกทาง
3) กลุ่มสถานศึกษาที่ต้องบำบัด ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความยากในการดำเนินการมากที่สุด โดยกระทรวงสาธารณสุขในฐานะเจ้าภาพ จะหารือร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดระบบการบำบัดใหม่ ให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้และสามารถกลับเข้ามาอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป นักเรียน หรือนักศึกษา
ดังนั้น การแบ่งกลุ่มสถานศึกษาใหม่จะทำให้เกิดกิจกรรม มาตรการ และรูปแบบการสื่อสารแตกต่างกันไปตามธรรมชาติของเด็กแต่ละกลุ่ม และเชื่อว่าจะไม่ทำให้เด็กเกิดการต่อต้าน เช่น เด็กประถมศึกษาต้องสอนด้วยนิทาน เด็กมัธยมศึกษาตอนปลายอาจจะต้องใช้แอปพลิเคชันเข้ามาช่วย เป็นต้น รวมถึงจะช่วยแก้ไขการใช้งบประมาณแบบหารยาวด้วย ซึ่งจะให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณในทุกเรื่องรวมถึงเรื่องนี้ด้วย ที่จะต้องใช้งบประมาณอย่างมีเหตุมีผล ตอบโจทย์ปัญหา และมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า เนื่องจากการจัดกลุ่มใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักการภาพรวมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุกหน่วยงานจึงต้องกลับไปทำการบ้านใหม่ รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องจัดทำข้อมูลคัดแยกกลุ่มสถานศึกษา ตลอดจนแผนงานและกิจกรรมต่างๆ ทั้งสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนส่งตัวเลขกลับไปให้ ป.ป.ส. เพื่อนำเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถจัดทำแผนการดำเนินงานตามความรับผิดชอบต่อไป
โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากจะจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาแล้ว ได้มอบโจทย์ให้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงไปถึงครอบครัวและชุมชนของเด็กด้วย
ภาพถ่าย : อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุม คือ นายแพทย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายพีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายชัยชาญ ช่วงโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายธีร์ ภวังคนันท์ หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.), กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงยุติธรรม, กรุงเทพมหานคร, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม