หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 38

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 384/2558
การประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 38
สำนักงานยูเนสโก สาธารณรัฐฝรั่งเศส - พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒ์ ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพันเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 38  ระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
การเข้าร่วมประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกครั้งนี้ ถือเป็นภารกิจสำคัญของ รมว.ศึกษาธิการ ที่ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมระดับนานาชาติที่มีสมาชิกจำนวน 195 ประเทศ โดย รมว.ศึกษาธิการได้กล่าวสุนทรพจน์ในนามของรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปด้านต่างๆ และการศึกษาก็เป็นวาระหนึ่งของการปฏิรูป เพื่อพัฒนาประเทศให้เดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับงานด้านการศึกษา โดยได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิรูปการศึกษาในสัดส่วนกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายของประเทศ เนื่องจากเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นกลไกสำคัญที่จะนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน รวมถึงความมีเสถียรภาพของประชาธิปไตย ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของยูเนสโก ที่มุ่งส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลก ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ได้ก่อตั้งองค์การขึ้นมา จึงหวังว่ายูเนสโกจะยังคงดำเนินพันธกิจในการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน
ประเทศไทยขอสนับสนุนยูเนสโกที่ได้ผลักดันวาระ 2030 ให้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยบูรณาการงานด้านการศึกษากับงานในสาขาอื่นๆ การศึกษาตามแนวคิดนี้จึงควรเป็น “การศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ซึ่งจะช่วยสร้างศักยภาพของเราให้สามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น อันจะนำไปสู่ความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ดังนั้น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเป็นกรอบแนวทางให้พวกเราก้าวไปสู่ทิศทางเดียวกัน
การบูรณาการงานด้านการศึกษากับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง เรายินดีที่จะร่วมทำงานกับยูเนสโกและหน่วยงานอื่นๆ โดยใช้แนวทางการพัฒนาแบบองค์รวม  เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาคมโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ความพอเพียงของทรัพยากรน้ำทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
รมว.ศึกษาธิการ ได้ใช้โอกาสอันสำคัญนี้ถ่ายทอดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวคือการให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังได้ทรงงานด้านการศึกษาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เนื่องจากทรงเห็นว่าคนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพัฒนา
ประเทศไทยได้น้อมนำแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติก็ได้ให้การยอมรับแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยนายโคฟี่ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ในการพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ซึ่งเลขาธิการสหประชาชาติ ได้กล่าวคำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติตอนหนึ่งว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา มีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อพสกนิกรผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส และพระราชทานแนวทางการดำรงชีวิตเพื่อให้ประชาชนของพระองค์สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข็มแข็งและยั่งยืน”
รัฐบาลไทยได้เร่งสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมในสังคม จึงเห็นด้วยกับยูเนสโกที่ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีการเสวนาข้ามวัฒนธรรมเพื่อขจัดปัญหาความยากจน การป้องกันความรุนแรง สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและการเกิดสันติภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาและปรับตัวอยู่ในสังคมได้ด้วยความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง
ในนามของรัฐบาลไทย รมว.ศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณยูเนสโกที่ได้อุทิศตนในการดำเนินงานสำคัญทุกด้านอย่างเต็มกำลังความสามารถ ประเทศไทยขอยืนยันที่จะร่วมทำงานกับยูเนสโกและประชาคมโลก เพื่ออนาคตที่ดีกว่าวันนี้และตลอดไป


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(พัฒนาความรู้เตรียมครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม