หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 64/2560ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2560 ได้เผยแพร่กฎกระทรวงเรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551
ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้
   “การจัดการศึกษา” หมายความว่า การดำเนินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยการสอน หรือการวิจัยเพื่อให้ได้อนุปริญญา ปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
   “นอกสถานที่ตั้ง” หมายความว่า สถานที่จัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มิใช่สถานที่ตั้ง ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้อ 3 การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
   (1) ต้องมิใช่การจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก
   (2) เป็นการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาประเทศ
   (3) เป็นสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเชี่ยวชาญ
   (4) เป็นการจัดการศึกษาในหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรเดิมที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบและได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งแล้ว โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวนั้นมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งรุ่น และยังมีการจัดการศึกษาหลักสูตรนั้นในสถานที่ตั้งอย่างต่อเนื่อง
   (5) เป็นหลักสูตรที่ได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป ซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   (6) เป็นหลักสูตรที่ได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับคณะวิชา โดยให้ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสุดท้ายของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จากสามส่วน ดังต่อไปนี้
      (ก) ผลการประเมินภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก
      (ข) ด้านคุณภาพบัณฑิต ไม่ต่ำกว่าระดับดี
      (ค) ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไม่ต่ำกว่าระดับดี
   (7) มีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
   (8) จัดสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง
   (9) จัดให้มีการให้คำปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ การจัดบริการสวัสดิการนักศึกษา และบริการด้านอื่นให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง
   (10) มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ
   (11) มีระบบบริหารงานบุคคล ระบบการเงิน และระบบทะเบียนนักศึกษาที่เป็นระบบเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง และสามารถตรวจสอบได้
   (12) ดำเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ข้อ 4 ในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแล้ว ให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จะจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
   (1) โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่มีรายละเอียดตามที่กำหนดในข้อ 3 รวมทั้งรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาจัดการศึกษา
   (2) เอกสารแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ สิทธิการเช่า หรือสิทธิในการใช้ที่ดินและอาคาร ที่จะใช้เป็นที่จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กำหนดใน (1) พร้อมทั้งที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
   (3) หลักฐานตามที่กำหนดในข้อ 3 (4) (5) (6) และ (7)
   (4) หลักฐานการให้ความเห็นชอบให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้อ 5 เมื่อได้รับคำขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ 4 แล้ว ในกรณีที่คำขอถูกต้องและมีเอกสารและหลักฐานครบถ้วน ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาโดยเร็ว
   ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าคำขอไม่ถูกต้อง หรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันทีหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการแจ้งดังกล่าว ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทำเป็นหนังสือและระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยังไม่ครบถ้วน ให้ผู้ยื่นคำขอทราบพร้อมทั้งบันทึกการแจ้งดังกล่าวไว้
   ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขคำขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดทำตามวรรคสอง ให้ส่งเรื่องคืนแก่ผู้ยื่นคำขอพร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคำขอให้ทราบด้วย
ข้อ 6 ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคำขอตามข้อ 5 ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับคำขอและเอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่มีความจำเป็นให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนด
   ในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารและหลักฐานเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 3 และข้อ 4 ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้
   ในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารและหลักฐานไม่เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 3 และข้อ 4 ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาแนะนำให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หากผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขตามคำแนะนำภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ ให้คำขอนั้นตกไป
   ในกรณีที่คำขอจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ผู้ยื่นคำขอได้ปรับปรุงตามคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วไม่เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 3 และข้อ 4 ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่อนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ข้อ 7 ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ยื่นคำขอทราบผลการพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตหรือไม่อนุญาตแล้วแต่กรณี
ข้อ 8 เมื่อได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามข้อ 6 แล้ว สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต้องเริ่มจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งภายในระยะเวลาไม่เกินวันเริ่มต้นปีการศึกษาถัดไปนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เริ่มจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
   ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่สามารถดำเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง อาจทำเป็นหนังสือขอขยายระยะเวลาจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในระยะเวลาดังกล่าวเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาอนุญาต โดยการพิจารณาอนุญาตขยายระยะเวลาให้กระทำได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ หากไม่สามารถจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่งหรือภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลา แล้วแต่กรณี ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต่อไป
ข้อ 9 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ 4 และให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วจึงจะเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้
ข้อ 10 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต้องรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งและรายชื่อนักศึกษาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดปีการศึกษาและต้องเปิดเผยรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต่อสาธารณชน
   เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งและรายชื่อนักศึกษาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษาตามวิธีการและระยะเวลาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด แล้วรายงานผลการตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา หากผลการตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ให้เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต่อไป
   ในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในหลักสูตรใดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคสอง คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็นก็ได้
ข้อ 11 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ประสงค์จะเลิกการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องเลิกการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งและแผนการจัดการศึกษาของนักศึกษาที่เหลืออยู่ก่อนสิ้นปีการศึกษาไม่น้อยกว่าสามเดือน เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วจึงจะเลิกการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้
   ในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตให้เลิกการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในหลักสูตรใดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็นก็ได้
ข้อ 12 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ต่อไปสำหรับหลักสูตรที่มีผลการประเมินในระดับผ่านจากการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติรับทราบผลการประเมินในระดับผ่านของหลักสูตรนั้น
ข้อ 13 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ โดยอยู่ระหว่างการปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งจากการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ต่อไปพลางก่อน เมื่อได้ปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งสำหรับหลักสูตรนั้นแล้ว ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นอีกครั้งหนึ่ง หากมีผลการประเมินในระดับผ่าน ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้เป็นระยะเวลาห้าปี นับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติรับทราบผลการประเมินในระดับผ่านของหลักสูตรนั้น
   ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่ปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งภายในระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษานับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือไม่ผ่านการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นต่อไป และให้นำความในวรรคสามของข้อ 10 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 14 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ โดยยังไม่ได้รับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ต่อไปพลางก่อน และให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น หากมีผลการประเมินในระดับผ่าน ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งสำหรับหลักสูตรนั้นได้เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติรับทราบผลการประเมินในระดับผ่านของหลักสูตรนั้น
   ในกรณีที่มีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง เมื่อได้ปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งสำหรับหลักสูตรนั้นแล้ว ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นอีกครั้งหนึ่ง หากมีผลการประเมินในระดับผ่าน ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติรับทราบผลการประเมินในระดับผ่านของหลักสูตรนั้น
   ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่ปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งภายในระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษานับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือไม่ผ่านการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นต่อไป และให้นำความในวรรคสามของข้อ 10 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 15 การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามข้อ 13 และข้อ 14 ให้ตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551
ความในข้อ 10 มิให้นำมาใช้บังคับแก่การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีผลการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในระดับผ่านตามข้อ 12 ข้อ 13 และข้อ 14
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 
เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม