หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 45/2560การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2560

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมว่า มติที่ประชุมในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ของระบบการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการสร้างระบบใหม่ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งจะมีแบบแผนในการตรวจราชการมากขึ้น ไม่ใช่ต่างคนต่างตรวจเหมือนที่ผ่านมา และกระทรวงศึกษาธิการจะไม่ทำงานในเรื่องนี้โดยเอกเทศ แต่จะให้คณะกรรมการชุดนี้ซึ่งมีบุคคลทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาฯ (สมศ.) เข้ามาช่วยในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนบอร์ดบริหารของบริษัท ที่มาช่วยในการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของผู้ตรวจราชการด้วย
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบให้องค์กรหลักไปกำหนดวิธีการตรวจราชการ ในเรื่องที่สำคัญต่าง ๆ ตามนโยบาย ซึ่งแต่ละเรื่องก็จะมีความแตกต่างกันไป ส่วนการประเมินแต่ละเรื่องควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจติดตามและประเมินผลให้เป็นไปในเกณฑ์เดียวกัน เช่น หากเป็นเรื่องของโรงเรียน ICU หรือทวิภาคีระบบใหม่ จะมีการติดตามตรวจสอบลงไปในระดับสถานศึกษาได้อย่างไรบ้าง ซึ่งแตกต่างไปจากการตรวจติดตามเรื่องของแผนการศึกษาชาติ ที่จะเข้าไปดูที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไม่ใช่สถานศึกษา หรือการตรวจติดตามงบประมาณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินจะลงไปดูว่ามีการใช้เงินตรงตามวัตถุประสงค์และมีความโปร่งใสหรือไม่อย่างไร เป็นต้น
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นวิธีใหม่ในการตรวจราชการ ซึ่งจะมีการติดตามทั้ง "งานและเงิน" กล่าวคือ จะติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปี และติดตามผลการใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท รวมทั้งการศึกษาปฐมวัยด้วย นอกจากนี้ จะเน้นการตรวจราชการให้ครอบคุลม 3 มิติ คือ โอกาส คุณภาพ และประสิทธิภาพ ในการจัดการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศลงไป คือ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการ องค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา จนถึงระดับสถานศึกษา
ดังนั้น แต่ละองค์กรหลักต้องจัดบทบาทของตนเองในการตรวจราชการและวิธีการในการตรวจราชการให้ชัดเจน และจะต้องแก้ไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา พ.ศ.2549 ให้สอดคล้องกับระบบการตรวจราชการแบบใหม่นี้อีกด้วย โดยขอให้แต่ละองค์กรหลักนำเสนอวิธีการตรวจราชการแบบใหม่ให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

สำหรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีจำนวนทั้งสิ้น 19 คน เป็นทั้งบุคคลภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ มีคณะกรรมการโดยตำแหน่ง 6 คน คือ ปลัดกระทรวง/เลขาธิการ 5 องค์กรหลัก และผู้อำนวยการ สมศ. ส่วนกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีจำนวน 2 คน คือ นายอรรถพล ตรึกตรอง และนายวีระกุล อรัณยะนาค ตลอดจนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 9 คน คือ นางอุดมลักษณ์ กุลพิจิตร ด้านการศึกษาปฐมวัย, นายสมเกียรติ ชอบผล ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายพินิติ รตะนานุกูล ด้านการอุดมศึกษา, นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ ด้านการอาชีวศึกษา, นายจอมพงศ์ มงคลวนิช ด้านการศึกษาเอกชน, นายศิริชัย กาญจนวาสี ด้านการวิจัยและเมินผล, นายจีรเดช อู่สวัสดิ์ ด้านการบริหารการศึกษา, นายปรีชา เถาทอง ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม, นางสุภาว์ จุลนาพันธุ์ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน และงบประมาณ

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 
เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม