หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สอศ.เตรียมฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ “Vocational Boot Camp” ทั่วประเทศช่วงปิดเทอม ฟรี

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 89/2560
สอศ.เตรียม
ฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ “Vocational Boot Camp” ทั่วประเทศช่วงปิดเทอม ฟรี

23 กุมภาพันธ์ 2560 - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เตรียมเปิดตัวโครงการ “ฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ” (Education to Employment: Vocational Boot Camp) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างกำลังคนอาชีวะอย่างเข้มข้นของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศในช่วงปิดภาคเรียนนี้ โดยจัดหลักสูตรฟรีทั้งอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve)
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ขณะนี้โลกของการทำงานยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดงานและอาชีพใหม่ ๆ จำนวนมาก การเรียนการสอนและการผลิตคนในรูปแบบเดิมอาจไม่ทันการณ์ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการต้องการผลิตคนให้มีทักษะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ คือ ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ จึงได้มีนโยบายเร่งด่วนเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา รวมทั้งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยจัดทำในรูปแบบการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ (Education to Employment: Vocational Boot Camp) ในช่วงปิดภาคเรียน เป็นเวลา 2 เดือน ในทุกวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ จะเน้นในสาขาวิชาที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศทั้งอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) เช่น รถไฟความเร็วสูง พลังงานแห่งอนาคต สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ฯลฯ ตลอดจนสาขาอาชีพที่เป็นความต้องการของท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) โดยเป็นหลักสูตรเข้มข้น ที่เน้นต่อยอดให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานและประกอบอาชีพได้จริง
ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มนักเรียนนักศึกษา ชั้นปีสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ต้องการฝึกทักษะวิชาชีพอื่นเพิ่มเติม 2) กลุ่มประชาชนทั่วไป เช่น ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ต้องการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาหลักสูตร  ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่เข้ามาร่วมออกแบบหลักสูตร เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่ตรงกับทักษะการทำงานจริงในอาชีพต่าง ๆ โดยใช้ความต้องการของอุตสาหกรรมท้องถิ่นเป็นตัวนำ ซึ่งหลักสูตรจะประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนสำคัญ คือ 1) Skill-ทักษะอาชีพ 2) English-ภาษาอังกฤษ 3Ethics-คุณธรรมจริยธรรม (ขยัน ใฝ่เรียนรู้ ตรงเวลา)
เป็นที่น่ายินดีว่าขณะนี้มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 2 กลุ่ม รวมกว่า 80,000 คนแล้ว จึงได้มอบให้ สอศ. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการเป็นระยะ โดยเน้นความคุ้มค่าเป็นสำคัญ ส่วนสาขาใดได้รับการตอบรับดี ก็อาจจะเปิดสอนให้มีความถี่มากขึ้นและอาจเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มบ้างบางส่วนหากมีความจำเป็น และในอนาคตจะมีการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์ไปเทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพได้ด้วย
แม้โครงการจะไม่ได้การันตีการมีงานทำ แต่ก็เชื่อว่าการที่สถานประกอบการเข้ามาร่วมจัดหลักสูตรฝึกอบรม จะช่วยให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนทักษะวิชาชีพและทักษะการทำงานจากการปฏิบัติจริง ส่วนผู้ประกอบการก็ได้คนทำงานตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่อย่างดี ทั้งในด้านครู ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาให้ความรู้, ด้านสถานที่ในการอบรม, ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ ฯลฯ โดยคาดว่าหากคิดเป็นงบประมาณในการดำเนินงาน จะต้องใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท แต่ในปีนี้ สอศ.ใช้วิธีการบูรณาการงบประมาณในการพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในส่วนของหลักสูตรฝึกอบรม เป็นวิชาที่อยู่ภายใต้ ประเภทวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรอาชีวศึกษา ได้แก่ วิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม คหกรรม ศิลปะการท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปกรรม ประมง และอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 2,656 หลักสูตร แบ่งออกเป็น กลุ่ม คือ
  • กลุ่มที่ หลักสูตรที่สอดคล้องกับ Growth Engine (First S-CurveNew S-Curve, Thailand 4.0 Super Cluster) จำนวน 550 หลักสูตร เช่น การตรวจสอบรอยร้าว (ช่างอากาศยาน) พนักงานขับรถบรรทุกสินค้า ช่างซ่อมบำรุงแมคคาทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมผลิต ตรวจสอบโดยไม่ทำลาย ขนส่งระบบราง รถไฟความเร็วสูง พลังงาน สมาร์ทฟาร์มเมอร์ โดยมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว 20,933 คน
  • กลุ่มที่ หลักสูตรความต้องการท้องถิ่น (Local Needs, SMEs) จำนวน 2,106 หลักสูตร มีผู้สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมแล้ว 61,206 คน
ทั้งนี้ สอศ. จะเปิดตัวโครงการ “ฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ” อย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพฯ พร้อมถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ตั้งแต่เวลา 9.00-10.00 น. โดยจะเรียนเชิญ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน และนิทรรศการการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะทั้ง 13 หลักสูตร

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม