หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การประชุมโรงเรียนคุณธรรมของ ศธ.

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 86/2560
การประชุมโรงเรียนคุณธรรมของ ศธ.

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยกับสื่อมวลชนภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ตนมองเห็นเป็นวาระสำคัญของชาติอันดับแรก ที่จะนำพาความเชื่อมั่นศรัทธาต่ออนาคตของประเทศชาติ บุพการี และผู้ปกครองมีความสุข ครูอาจารย์ต่างเป็น 'ไอดอล' หรือแบบอย่างแก่ลูกหลานเยาวชน โดยกำหนดกรอบของโรงเรียนคุณธรรมที่เน้นให้ความสำคัญในเรื่องการสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษา การก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ การใช้ภาษาต่างประเทศที่มีความไพเราะถูกต้อง ความกตัญญูกตเวทิตา ความซื่อสัตย์สุจริต
ประการสำคัญ คือ คุณภาพและปริมาณที่จะต้องพัฒนาควบคู่กันไป ไม่ทิ้งห่างกันจนอย่างหนึ่งอย่างใดตามไม่ทัน ซึ่งเรื่องนี้จะรวมไปถึงการจัดสรรทุนโครงการ อำเภอ ทุน (ODOS หรือทุนโอดอส) ซึ่งถือเป็นทุนการศึกษาของรัฐบาล หรืออาจเรียกว่าทุนเล่าเรียนหลวงที่จะไม่ส่งลูกหลานไปให้ประสบความโดดเดี่ยวเคว้งคว้างในต่างแดนแล้วบางคนไม่ประสบผลสำเร็จ แต่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมจริง ๆ ก่อนการเดินทาง ซึ่งรวมไปถึงความสมัครใจที่อาจจะศึกษาต่อ ณ สถานศึกษาในประเทศที่ปัจจุบันมีหลักสูตรนานาชาติและการต่างประเทศที่ไม่แพ้จากการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับความพร้อมมากหรือน้อยเพียงใดอย่างไรของลูกหลานนักเรียน
ม.ล.ปนัดดาฯ คาดว่าโครงการโรงเรียนคุณธรรมจะเกิดขึ้นเป็นผลสัมฤทธิ์ทางตัวชี้วัดได้ในแต่ละปีการศึกษา 10,000 แห่ง และครอบคลุมได้ 30,000 แห่งในปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ จะได้ขอให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ออกตรวจและติดตามประเมินผลร่วมกับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร กับอีกขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยและสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เพิ่มประเด็นเป็นวาระสำคัญในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี อีกทางหนึ่ง เพื่อประสานราชการในการปฏิบัติภาระหน้าที่เรื่องการแก้ไขปัญหาสังคมและการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งนี้ ม.ล.ปนัดดาฯ และคณะกรรมการฯ จะได้เดินทางไปติดตามการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณธรรมในระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ภายหลังจากการประชุมครั้งนี้ ตนในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จะเชิญผู้แทนจากทุกองค์กรหลักที่มีสถานศึกษา มาประชุมหารือร่วมกันเพื่อบูรณาการการทำงานและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะขณะนี้ยังเหมือนลักษณะต่างคนต่างทำ ทั้งในเรื่องของคำนิยาม ความหมาย กิจกรรมที่จะต้องดำเนินงานให้สอดคล้องต่อเนื่องกันทั้งระบบ
และจากการหารือร่วมกันครั้งนี้ ผู้แทนองค์กรหลักเห็นด้วยว่าจะนำแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ขณะเดียวกันจะขอให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ออกแบบตัวชี้วัดความเป็นโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสามารถใช้ในการประเมินกับสถานศึกษาทุกสังกัดทุกประเภท และเมื่อได้แนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมในรูปแบบที่ชัดเจนของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว จะได้เชิญรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณธรรมในระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม