หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ประชุม บอร์ด กศน. 2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 47/2560การประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1/2560

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงาน กศน.
• เห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปี 2560
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ยุทธศาสตร์สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้วิสัยทัศน์ “กศน.ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัย” โดยมีพันธกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล พัฒนาบุคลากร อันจะนำไปสู่เป้าประสงค์ที่ทำให้ผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสได้รับการศึกษาตามความต้องการ ประชาชนได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนทุกภาคมีส่วนร่วมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษามากขึ้น
นอกจากนี้ ได้เห็นชอบจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล, การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ, การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต, การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และพัฒนาระบบบริหารจัดการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ มอบให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุงในรายละเอียด เพื่อให้ยุทธศาสตร์มีความสมบูรณ์มากขึ้น เช่น หลักสูตร กศน.ต้องมีความยืดหยุ่นและอ่อนตัวตามบริบทและความต้องการของชุมชน, การเร่งค้นหาคนเก่งที่มีความชำนาญในด้านต่าง ๆ มาช่วยจัดหลักสูตรและจัดการเรียนรู้, การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด, ร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อนำหลักสูตรดี ๆ ที่มีอยู่แล้วมาปรับใช้ เป็นต้น

 เห็นชอบระบบประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบในหลักการ ระบบประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามที่สำนักงาน กศน.เสนอ ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาแต่ละประเภท และเพื่อเป็นการลดภาระด้านเอกสาร โดยมีมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน ผู้รับบริการ, มาตรฐานการจัดการศึกษาและการให้บริการ และมาตรฐานประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา ตลอดจนมีเกณฑ์การประเมิน 2 ส่วน คือ การประเมินมาตรฐานที่เป็นกระบวนการ และการประเมินมาตรฐานที่เป็นผลลัพธ์
ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่เน้นให้ปรับระบบประกันคุณภาพของสำนักงาน กศน. ให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพรูปแบบใหม่ของประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ รวมทั้งให้มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพว่าเป็นให้การบริการวิชาการมากกว่าเป็นเรื่องของเอกสาร ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับการประเมินมีความสุขและจูงใจให้เกิดการพัฒนามากขึ้น

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 
เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม