หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

"STAR STEMS"

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 80/2560
"ปนัดดา" เปิดกิจกรรมการปลูกฝัง "พลเมืองดี วินัยเด่น" ตามแนวคิด "STAR STEMS"

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการปลูกฝัง "พลเมืองดี วินัยเด่น" ตามแนวคิด "STAR STEMS" และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "พลเมืองดี วินัยเด่น สืบสานพระราชปณิธานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของสถานประกอบกิจการ จากนิคมอุตสาหกรรม และบุคลากรระดับสูงรับฟัง เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00น. ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า  ความซื่อสัตย์สุจริต และความมีระเบียบวินัยสร้างชาติ เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เราจึงต้องสร้างอุดมการณ์ให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัยและปัญญา เพื่อนำความคิดไปสู่ประโยชน์สุขและประเทศชาติ ซึ่ง "วินัย" คือ จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ, "วินัย" ก่อให้เกิดจิตสาธารณะ และ "วินัย" ยังนำมาสู่ความสงบสุขอีกด้วย นอกจากนี้ ขอให้ทุกคนร่วมกันสร้างความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อแผ่นดินไทย ด้วยการไม่ทุจริตคอร์รัปชัน ช่วยกันสืบสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งยังคงทรงประทับสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจคนไทยทั้งชาติตลอดกาลนานสืบไป
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้กล่าวถึง "อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต ความเชื่อมโยงที่ต้องเรียนรู้ และความซื่อตรงต่อแผ่นดิน" ด้วยว่า เรื่องหนึ่งที่สำคัญมากในรัชสมัยของในหลวง รัชกาลที่ 9 ถือเป็นสิ่งที่ลูกหลานเยาวชนต้องจารึกจดจำตราบนานเท่านาน เพราะมิเช่นนั้น ประวัติศาสตร์ชาติไทยจะไม่เป็นดั่งเช่นที่ปรากฏในช่วงสิ้นสุดแห่งสงครามโลกครั้งที่ นั่นคือ การที่ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ได้ทรงช่วยกอบกู้และอภิบาลรักษาความสง่างามและความเป็นเอกราชแก่ชาติไทยเรา ได้ทรงมีพระราชอัธยาศัยไมตรีจิตในแบบฉบับของสยามประเทศ พระอัจฉริยภาพอันรอบคอบและลึกซึ้ง พระราชวิริยภาพที่ไม่เคยทรงเหน็ดเหนื่อย และด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันแผ่ไพศาล ที่ทำให้มหาประเทศและประชาคมโลกให้ความเคารพ และเกรงใจประเทศชาติและประชาชนชาวไทย กอปรกับความตั้งมั่นและความจงรักภักดีของขบวนการเสรีไทยในสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามมหาเอเชียบูรพา ที่ยังความเป็นเอกราชแก่ประเทศชาติไม่ถูกข่มเหงรังแกหรือการปฏิบัติใด ๆ อันเป็นการไม่ให้เกียรติต่อประเทศไทยภายหลังสงครามสิ้นสุดลง ในทางกลับกัน มหาประเทศกับอีกมิตรประเทศทั้งหลายทั้งปวง ต่างได้เฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อย่างงดงามที่สุด ยังความภาคภูมิใจแก่ปวงชนชาวไทยตราบทุกวันนี้
โอกาสนี้ ได้แนะนำหนังสือเกี่ยวกับพระบรมราโชวาท ซึ่งมีประโยชน์มากต่อการสืบสานพระราชปณิธาน เช่น The Power of Love, หน้าที่พลเมือง, เก็จแก้วกัลยา เป็นต้น

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้ร่วมกัน ตามแนวทางการใช้รูปแบบการปลูกฝังเยาวชนให้เป็น “พลเมืองดี วินัยเด่น” ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด "STAR STEMS" เพื่อสร้างวิทยากรด้านการพัฒนา "พลเมืองดี วินัยเด่น" ให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดดังกล่าว สามารถนำแนวคิดไปถ่ายทอดให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ (ภาคเอกชน) ผู้นำชุมชน และประชาชน ในพื้นที่ใกล้เคียงสถานประกอบกิจการ ตลอดจนขยายผลไปสู่ภาคประชาสังคมในวงกว้างต่อไป
โดยขอให้ยึดแนวทาง "เริ่มต้นที่บ้าน เบ่งบานในสถานศึกษา เติบโตใหญ่กล้าในสังคม"

อนึ่ง ภายหลังจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ พล.อ.พหล สง่าเนตร ประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูประบบการเรียนรู้ ในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พร้อมคณะอนุกรรมาธิการฯ จะได้เผยแพร่ผลการประชุมต่อสาธารณชนในวงกว้างต่อไป

โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพลเมืองดี วินัยเด่น และคณาจารย์ ลูกหลานนักเรียนอนุบาลโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ซึ่งขับร้องเพลง "พระราชาในนิทาน" และการถวายความอาลัยได้อย่างไพเราะมาก ซึ่งทำให้คนที่ได้รับฟังต่างซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม