หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ให้นโยบาย ทปอ.

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 81/2560ให้นโยบาย ทปอ.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธาน ทปอ., อธิการบดี และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การหารือกับ ทปอ.ในครั้งนี้ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้ง "กระทรวงอุดมศึกษา" ซึ่งเป็นการแยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ เพราะปัจจุบันมีโครงสร้างการบริหารงานที่ใหญ่เกินไป แม้ในเบื้องต้นคนส่วนใหญ่ในแวดวงอุดมศึกษาก็เห็นด้วยก็ตาม แต่จะมีการทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมจากหลากหลายกลุ่มด้วย อีกทั้งการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษายังมีขั้นตอนอีกมาก ซึ่งจะเชื่อมโยงกับหลาย ๆ ด้าน อาทิ กฎหมาย งบประมาณ เป็นต้น
นอกจากนี้ ขอให้สถาบันอุดมศึกษารวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดความสำเร็จในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) จำนวนเด็กที่จบการศึกษาแล้วมีงานทำ 2) จำนวนผู้เรียนที่ได้งานทำตรงตามสาขาที่เรียน 3) จำนวนผู้เรียนตามโควตาที่ได้ทำงานในภูมิภาคหรือในพื้นที่ที่ให้โควตา 4) ความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต  เพราะสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนผลการจัดการศึกษา เนื่องจากในปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งที่เปิดสอนหลักสูตรที่ไม่มีคุณภาพ เด็กจบมาแล้วไม่มีงานทำ จึงขอให้ ทปอ.ร่วมพิจารณาเรื่องนี้ด้วยว่าจะช่วยกันปิดหลักสูตรที่ไม่มีคุณภาพได้อย่างไรบ้าง ส่วนเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณนั้น ได้ขอให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาตามความจำเป็น

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ.  กล่าวว่า ทปอ. มีนโยบายสนับสนุนการดำเนินนโยบายด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และจะนำแนวทางการสอบถามความพึงพอใจของนายจ้างในการใช้บัณฑิตที่จบการศึกษาไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องได้ข้อมูลที่เป็นจริง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนและเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดอนาคตของชาติ
สำหรับแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ.จำนวน 30 แห่ง ในการร่วมกันพิจารณากระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมไทย ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ด้วยหลักการ 3 ประการ คือ 1) นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  2) นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค  3) สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ.ทุกแห่งจะเข้าร่วมระบบ Clearing House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของนักเรียน
ทั้งนี้ การรับสมัครจะมีทั้งสิ้น 5 รอบ ได้แก่
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน: สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา
รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ: โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ระบุไว้ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือโควตาของโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่าง ๆ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะประกาศเกณฑ์การสอบให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาและเข้ารับการคัดเลือกตามเกณฑ์การสอบ
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน:  สำหรับนักเรียนในโครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) โครงการอื่น ๆ และนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ.เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร นักเรียนสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชาโดยไม่เรียงลำดับ สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการสอบกลางร่วมกันในเวลาเดียวกัน แต่ละสถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระของตนเอง
รอบที่ 4 การรับแบบ Admission: สำหรับนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ.เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ โดยใช้เกณฑ์ค่าน้ำหนักตามที่ประกาศไว้ล่วงหน้า 3 ปี
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ: สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนต่อ
การสอบคัดเลือกในแต่ละรอบเมื่อรับเสร็จจะทำการ Clearing กล่าวคือ นักเรียน 1 คน มี 1 สิทธิ์ในการยืนยันการเข้าศึกษาต่อในสาขาที่สอบได้ เมื่อยืนยันแล้วระบบจะตัดชื่อออกจากการมีสิทธิ์สมัครสอบรอบต่อไป หากต้องการสมัครสอบรอบต่อไปต้องสละสิทธิ์ก่อน แต่หากมีการลักไก่สมัครสอบครั้งต่อไปโดยไม่สละสิทธิ์และสอบได้จะถือเป็นโมฆะทันที
การเปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาครั้งนี้ จะทำให้นักเรียนไม่ต้องวิ่งรอกสอบ มีเวลาเตรียมความพร้อมสำหรับตนเองมากขึ้น ไม่เป็นภาระเรื่องค่าใช้จ่าย ลดความเครียดให้นักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างแท้จริง สำหรับนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติก็ต้องนำเข้าระบบ Clearing House ด้วยเช่นกัน ส่วนเด็กซิ่วก็สามารถเข้าสู่ระบบการคัดเลือกแบบใหม่นี้ได้เช่นกัน ส่วนกลางไม่ได้ปิดกั้น แต่ขอให้ศึกษาดี ๆ เนื่องจากมีบางสาขาวิชาที่เด็กต้องลาออกก่อนถ้าต้องการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยใหม่
นอกจากนี้ ทปอ.จะชี้แจงรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชาว่าจะเปิดรับนักศึกษาในรอบใดบ้าง ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมระบบการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อแบบใหม่ในรอบ 1-3 และรอบ 5 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจะเข้าร่วมรอบ 1-3 ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชนมีบางส่วนที่เข้าร่วมด้วยความสมัครใจ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า นักเรียนที่ใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ รวมทั้งที่จบหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ซึ่งเมื่อก่อนต้องเทียบวุฒิในการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัย ต่อไปนี้ไม่ต้องเทียบวุฒิ แต่ให้เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการกำหนดวุฒิที่ต้องการว่าจะรับนักศึกษาแบบใด ทั้งนี้ ให้ ทปอ. นำรายละเอียดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ขึ้นเว็บไซต์ พร้อมคำถามหรือข้อสงสัยที่เด็กอยากรู้ และให้ชี้แจงคำตอบที่ชัดเจน เพื่อให้ระบบสอบคัดเลือกแบบใหม่นี้มีความกระจ่าง และนักเรียนจะได้เตรียมตัวแต่เนิ่น ๆ

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม