หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

มติ ครม. 22 เม.ย. 2557

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไป



ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบผู้บริหาร 4 ภาค 29 จุด ปี 2557 - 2558 


 ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา โดย "ติวสอบดอทคอม"
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 22 เมษายน 2557
วันนี้ (22 เมษายน 2557) เวลา 09.35 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตำบลคลอง 5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งผลการประชุมสรุปสาระสำคัญ
วันนี้ (22 เมษายน 2557) เวลา 09.35  . ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตำบลคลอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  นางสาวยิ่งลักษณ์    ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี          ซึ่งผลการประชุมสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
                        1.         เรื่อง      ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน                                                ด้านการเดินทางออกไปอีก 3 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
                                                31 กรกฎาคม 2557
                        2.         เรื่อง      การจัดทำบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับ                                           รัฐบาลฟิลิปปินส์
                        3.         เรื่อง      รัฐบาลสาธารณรัฐมอลตาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำ
                                                ประเทศไทย
                        4.         เรื่อง      ขออนุมัติแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำ
                                                จังหวัดเชียงใหม่
                        5.         เรื่อง      การต่อเวลาการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (สำนักงาน                                                             คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
                        6.         เรื่อง      แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง  (นายสมชาย  โรจน์รุ่งวศินกุล)
                        7.         เรื่อง      ขออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด                                                                   พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ (กระทรวงมหาดไทย) 
                        8.         เรื่อง      แต่งตั้งประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
                        9.         เรื่อง      การขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต                                                 ระดับสูง)
                        10.       เรื่อง      รัฐบาลสาธารณรัฐกินีเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย
                        11.       เรื่อง      รัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย
                        12.       เรื่อง      ขออนุมัติแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำ
                                                จังหวัดเชียงใหม่

*****************************************************
 เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น
สำหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436
สำนักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด
รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396



1. เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก 3 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 31 กรกฎาคม 2557
                      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก 3 เดือน  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  2557- 31  กรกฎาคม 2557  ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ   และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  มาตรา 181  (2)

2. เรื่อง  การจัดทำบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฟิลิปปินส์
                        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้
1.        อนุมัติการลงนามในบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาล
ไทยกับรัฐบาลฟิลิปปินส์  (Memorandum of Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of the Philippines on the Procurement of Thai White Rice)  โดยมอบอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคำที่มิได้ทำให้สาระสำคัญในข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความตกลงฯ และร่างบันทึกความตกลงฯ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ให้อยู่ในดุลยพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายที่จะดำเนินการได้
2.        มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดำเนินการออกหนังสือมอบ
อำนาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้เป็นผู้ลงนามในบันทึกความตกลงฯ
                        สาระสำคัญของร่างบันทึกความตกลงฉบับนี้มีเนื้อหาสอดคล้องกับบันทึกความตกลง (Memorandum of Agreement : MOA) ว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ ซึ่งได้มีการจัดทำขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2554  ตามการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี  (21 กรกฎาคม 2552)  โดยรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ตกลงที่จะซื้อขายข้าวระหว่างกันปีละ 1 ล้านตัน  ในช่วงระยะเวลา 3 ปี จึงเป็นโอกาสของรัฐบาลไทยที่จะขายข้าวให้กับฟิลิปปินส์ในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) หรือการเข้าร่วมประมูลซื้อข้าวของฟิลิปปินส์ตามข้อกฎหมายของรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ ทั้งนี้ คาดว่าฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวในปี 2557  นี้ ประมาณ 1.4 ล้านตัน 
                        การจัดทำบันทึกความตกลงฉบับนี้ จะเป็นเพียงกรอบความตกลงที่ทำให้รัฐบาลไทยสามารถเข้าร่วมประมูลขายข้าวหรือเจรจาซื้อขายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ ( G to G)  กับฟิลิปปินส์เท่านั้น  สำหรับการที่จะมีความตกลงซื้อขายข้าวนั้น ฝ่ายไทยจะต้อมีการเสนอราคาขายข้าวและเงื่อนไขอื่นการประมูลซื้อข้าวของฟิลิปปินส์ หรือทั้งสองฝ่ายจะต้องการเจรจาในรายละเอียดและเงื่อนไขการซื้อขายในภายหลัง

3. เรื่อง  รัฐบาลสาธารณรัฐมอลตาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย
                    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐมอลตามีความประสงค์ขอแต่งตั้ง
นายคลิฟฟอร์ด  บอร์ก มากส์ (Mr. Clifford Borg Marks) ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมอลตาประจำประเทศไทยคนแรก  โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง  ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

4. เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำจังหวัดเชียงใหม่
                      คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอัครจิต  พนมวัน   ณ อยุธยา  ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์  ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

5. เรื่อง การต่อเวลาการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)
                    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ ศาสตราจารย์สุทธิพร    จิตต์มิตรภาพ  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 28  เมษายน 2553  ครบกำหนด 4 ปี  ในวันที่ 27 เมษายน 2557  ต่อไปอีก 1 ปี  ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2557  ถึงวันที่ 27  เมษายน 2558  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอ    ทั้งนี้ ให้มีผลดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ความเห็นชอบ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา 181 (1)  แล้ว

6. เรื่อง  แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง  (นายสมชาย  โรจน์รุ่งวศินกุล)
                        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายสมชาย  โรจน์รุ่งวศินกุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง  (กฟน.)  ในอัตราค่าตอบแทนคงที่เดือนละ 450,000  บาท  ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.)  เสนอ  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 24  มกราคา 2557 เป็นต้นไป


7. เรื่อง ขออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ (กระทรวงมหาดไทย) 
          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายวิทยา ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ต่อไปอีกเป็นครั้งที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 7  เมษายน  2557  ถึงวันที่ 30  กันยายน 2557 (เกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2557)  ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 

8. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
                        คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง นายประสิทธิ์ สืบชนะ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ แทนนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ที่ขอลาออก ตามที่กระทรวงการคลัง เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่งวันที่ 22 เมษายน 2557  เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับกำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน

9. เรื่อง การขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง)
                        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ จำนวน 3 ราย ดังนี้
                        1. นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน นิวซีแลนด์ ต่อไปอีก 1 ปี ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2558
                        2. นายนรชิต สิงหเสนี เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ   นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ต่อไปอีก 1 ปี ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
                        3. นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ต่อไปอีก 1 ปี ครั้ง 2 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
                        ทั้งนี้ ให้มีผลดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ความเห็นชอบ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 181 (1) แล้ว

10. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐกินีเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย
                        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ                   กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐกินี มีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายอาลฟา ดียาลโล  (Dr. Alpha Diallo) ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สืบแทน นายโมฮาเมด ซามปิล (Mr. Mohamed Sampil) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ

11. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย
                        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐอิรัก มีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายบาซิม ฮัฏฏอบ ฮะบัช อัฏฏัวะมะฮ์ (Dr Basim Hattab Habash AlTumma) ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐอิรักประจำประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สืบแทน นางสาวอามาล มูซา ฮุซัยน์ อาลี อัรรุบัยอีย์ (Mr. Amal Mussa Hussain Ali Al-Rubaye) ตามที่ กระทรวง         การต่างประเทศ เสนอ

12. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำจังหวัดเชียงใหม่
                        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอัครจิต พนมวัน ณ อยุธยา ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ

...................

ที่มา ; เว็บรัฐบาลไทย


 
"ติวสอบดอทคอม" สร้าง-เขียน-บรรยาย โดย
(ผอ.นิกร  เพ็งลี)  

  
   อัพเดท เรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ (ฟรี)
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


สมัคร ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
คลิ๊ก )  สมัครติวสอบผู้บริหาร 4 ภาค 29 จุด ปี 2557 - 2558 


ฟรี...ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม