หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2557

ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 93/2557ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น
สาธารณรัฐฝรั่งเศส - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วยนายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต  กรุงปารีส  นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หารือกับ Mr. Shigeharu Kato เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก
รมว.ศธ. กล่าวว่าเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกของญี่ปุ่น ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมระดับโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นร่วมมือกับองค์การยูเนสโกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเดือนพฤศจิกายน 2557 ในวาระสิ้นสุดทศวรรษของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ(UN Decade of Education for Sustainable Development) ซึ่งจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรี จัดขึ้นที่เมืองAichi-Nagoya ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2557 โดยคาดหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดประมาณ 1,000 คน เป็นระดับผู้บริหารระดับสูงของทั้งญี่ปุ่นและทั่วโลก วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานที่ผ่านมาของทศวรรษแห่งการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะสามารถดำเนินการในภายหลังปี 2557 ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานกับการประชุมฯ ดังนี้
  • การประชุมโลกว่าด้วยโรงเรียนเครือข่ายเพื่อความเข้าใจอันดี (World Conference on Associated Schools) ระหว่างวันที่  6 – 8 พฤศจิกายน 2557 เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและครูจากญี่ปุ่นและนานาประเทศ จำนวน 200 คน 
  • การจัดเวทีสำหรับเยาวชน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 โดยผู้จัดจะเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา คน และครู คน จำนวน 50 คน ทั่วโลกเช้าร่วมโครงการ
  • การจัดประชุม Conference on the centers for ESD ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2557
 รมว.ศธ.ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ทั้งในระดับทวิภาคีด้านการศึกษา และความร่วมมือกับภาคเอกชนของประเทศญี่ปุ่น เช่น ความร่วมมือกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) โดยหอการค้าญี่ปุ่นได้ดำเนินการสำรวจข้อคิดเห็นของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นเกี่ยวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจของไทย และระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานญี่ปุ่น เป็นต้น
ทั้งนี้ รมว.ศธ.ได้ตอบรับในหลักการว่ารัฐบาลไทยยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการประชุมดังกล่าว รวมทั้งยังได้กล่าวถึงความสำคัญในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาสำหรับประชาชน ทั้งในเมืองและชนบท โดยปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และเพิ่มผลการสอบ PISA ของไทยให้อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น ทั้งนี้ การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะมีส่วนสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายข้างต้น รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ในโอกาสนี้ ประเทศญี่ปุ่นได้ขอความร่วมมือจากประเทศไทยในการสนับสนุนการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติอาเซียนบวกสามที่ริเริ่มโดยประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ โครงการเคลื่อนย้ายนักเรียน (Student Mobility)  และการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ซึ่งได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการ และจะนำเสนอผลโครงการในระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนบวกสาม ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งประเทศไทยได้ตอบรับที่จะให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งกล่าวว่าการเคลื่อนย้ายนักเรียนในอาเซียนยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับกฎและระเบียบของประเทศต่างๆ ที่แตกต่างกัน
นอกจากนี้ ได้กล่าวว่าเยาวชนไทยมีความสนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันประเทศไทยและญี่ปุ่นยังได้ดำเนินความร่วมมือในการส่งเสริมการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะจัดส่งครูมาช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย ในส่วนของประเทศไทยได้ดำเนินโครงการ อำเภอ ทุน ซึ่งปรากฏว่ามีนักเรียนทุนสมัครไปเรียนประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


อัพเดท เรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ (ฟรี)
สมัครติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร ที่
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย 
(ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม