หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2557

ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 93/2557ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น
สาธารณรัฐฝรั่งเศส - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วยนายอภิชาติ ชินวรรโณ เอกอัครราชทูต  กรุงปารีส  นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หารือกับ Mr. Shigeharu Kato เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก
รมว.ศธ. กล่าวว่าเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกของญี่ปุ่น ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมระดับโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นร่วมมือกับองค์การยูเนสโกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเดือนพฤศจิกายน 2557 ในวาระสิ้นสุดทศวรรษของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ(UN Decade of Education for Sustainable Development) ซึ่งจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรี จัดขึ้นที่เมืองAichi-Nagoya ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2557 โดยคาดหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดประมาณ 1,000 คน เป็นระดับผู้บริหารระดับสูงของทั้งญี่ปุ่นและทั่วโลก วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานที่ผ่านมาของทศวรรษแห่งการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะสามารถดำเนินการในภายหลังปี 2557 ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานกับการประชุมฯ ดังนี้
  • การประชุมโลกว่าด้วยโรงเรียนเครือข่ายเพื่อความเข้าใจอันดี (World Conference on Associated Schools) ระหว่างวันที่  6 – 8 พฤศจิกายน 2557 เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและครูจากญี่ปุ่นและนานาประเทศ จำนวน 200 คน 
  • การจัดเวทีสำหรับเยาวชน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 โดยผู้จัดจะเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา คน และครู คน จำนวน 50 คน ทั่วโลกเช้าร่วมโครงการ
  • การจัดประชุม Conference on the centers for ESD ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2557
 รมว.ศธ.ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ทั้งในระดับทวิภาคีด้านการศึกษา และความร่วมมือกับภาคเอกชนของประเทศญี่ปุ่น เช่น ความร่วมมือกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) โดยหอการค้าญี่ปุ่นได้ดำเนินการสำรวจข้อคิดเห็นของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นเกี่ยวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจของไทย และระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานญี่ปุ่น เป็นต้น
ทั้งนี้ รมว.ศธ.ได้ตอบรับในหลักการว่ารัฐบาลไทยยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการประชุมดังกล่าว รวมทั้งยังได้กล่าวถึงความสำคัญในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาสำหรับประชาชน ทั้งในเมืองและชนบท โดยปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และเพิ่มผลการสอบ PISA ของไทยให้อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น ทั้งนี้ การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะมีส่วนสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายข้างต้น รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ในโอกาสนี้ ประเทศญี่ปุ่นได้ขอความร่วมมือจากประเทศไทยในการสนับสนุนการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติอาเซียนบวกสามที่ริเริ่มโดยประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ โครงการเคลื่อนย้ายนักเรียน (Student Mobility)  และการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ซึ่งได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการ และจะนำเสนอผลโครงการในระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนบวกสาม ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งประเทศไทยได้ตอบรับที่จะให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งกล่าวว่าการเคลื่อนย้ายนักเรียนในอาเซียนยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับกฎและระเบียบของประเทศต่างๆ ที่แตกต่างกัน
นอกจากนี้ ได้กล่าวว่าเยาวชนไทยมีความสนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันประเทศไทยและญี่ปุ่นยังได้ดำเนินความร่วมมือในการส่งเสริมการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะจัดส่งครูมาช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย ในส่วนของประเทศไทยได้ดำเนินโครงการ อำเภอ ทุน ซึ่งปรากฏว่ามีนักเรียนทุนสมัครไปเรียนประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


อัพเดท เรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ (ฟรี)
สมัครติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร ที่
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย 
(ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม