หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557

มติ ครม. 8 เม.ย. 2557

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 8 เมษายน 2557

มติ ครม. 8 เม.ย.2557   

วันนี้ (8 เมษายน 2557) เมื่อเวลา 11.00  . ณ ห้องห้วยจรเข้  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ               สามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร   นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งผลการประชุมสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
            1.         เรื่อง      การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ [ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง                                      เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557]
            2.         เรื่อง      ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)
            3.         เรื่อง      การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน
            4.         เรื่อง      แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์                                        (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
            5.         เรื่อง      รัฐบาลบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำ
                                    ประเทศไทย
            6.         เรื่อง      การเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติ                                    อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527
            7.         เรื่อง      การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                                             (กระทรวงการคลัง)
          8.         เรื่อง      การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบัน องค์การอิสระและบุคคลอื่น เป็นกรรมการ                                   ในคณะกรรมการผังเมือง

*****************************************************
 เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น
สำหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436
สำนักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด
รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
  

1. เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ [ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557]
                        คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
                        สาระสำคัญของเรื่อง
                        รง. รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 ครั้งที่ 3/2556
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 มีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือรวม 5 กลุ่มอาชีพ 13 สาขาอาชีพ ดังนี้
                                                                     
กลุ่มสาขาอาชีพ/สาขาอาชีพ
อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ (บาท)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(1) ช่างอุตสาหการ
    (1.1) ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง


460
ไม่มีระดับ 2 และ 3
    (1.2) ช่างประกอบท่อ
400
ไม่กำหนดอัตราค่าจ้าง
    (1.3) ช่างทำแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
480
ไม่กำหนดอัตราค่าจ้าง
(2) ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
    (2.1) ช่างสีเครื่องเรือน

350
450
ไม่กำหนดอัตราค่าจ้าง
(3) ช่างก่อสร้าง
    (3.1) ช่างหินขัด
400
ไม่กำหนดอัตราค่าจ้าง
    (3.2) ช่างฉาบยิปซัม
400
ไม่กำหนดอัตราค่าจ้าง
    (3.3) ช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต
400
510
620
(4) ช่างเครื่องกล
    (4.1) ช่างบำรุงรักษารถยนต์
340
400
ไม่มีระดับ 3
    (4.2) ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
360
445
530
    (4.3) ช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก
360
445
530
(5) ภาคบริการ
    (5.1) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
           สปาตะวันตก (สุคนธบำบัด)
540
715
ไม่มีระดับ 3
    (5.2) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
           สปาตะวันตก (วารีบำบัด)
565
750
ไม่มีระดับ 3
    (5.3) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
           สปาตะวันตก (โภชนบำบัด)
615
815
ไม่มีระดับ 3


2. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)  ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  โดยขยายระยะเวลาการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลออกไปอีก 1 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557  และให้ดำเนินการต่อไปได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว 
                   ทั้งนี้ กคเสนอว่า เนื่องจากมาตรการของรัฐบาลในการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายน 2557 แต่โดยที่ขณะนี้ราคาขายปลีกน้ำมันยังคงมีราคาสูง ซึ่งหากมี                  การปรับเพิ่มอัตราภาษีน้ำมันดีเซลในระยะนี้จะทำให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นอีก ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน จึงเห็นควรขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยน้ำหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร และน้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรอไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร ออกไปอีกเดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

3.  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน
                        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอ 
                        1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 9 คน ดังนี้
1) นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์  ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน  2) นายศุภชัย  พิศิษฐวานิช                    ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง  3)  นายดำริ  สุโขธนัง  ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 4)  นายอำพน กิตติอำพน  ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  5)  นายพยุงศักดิ์  ชาติสุทธิผล  ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย              6) นายอมร  พิมานมาศ  ผู้แทนสภาวิศวกร  7) นายกิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  ผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  8) นายกิตติรัตน์  มังคละคีรี ผู้แทนสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ           9) นายสุนทร  ทรัพย์ตันติกุล  ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ  
                        2. การกำหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสรรหาฯ           ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547  และพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2541  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550  และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
                        ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งเป็นต้นไป

4. เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์                  (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
                        คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 12 คน  ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้ 
1.         ด้านการเงิน  ภาครัฐ นางทองอุไร   ลิ้มปิติ  ภาคเอกชน  นายสุรชัย  โฆษิตเสรีวงศ์
2.        ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ภาครัฐ  นายชัยณรงค์ โชไชย  ภาคเอกชน 
นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ 
3.        ด้านนิติศาสตร์  ภาครัฐ  ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ  ภาคเอกชน
ศาสตราจารย์พิเศษสุชาติ  ธรรมาพิทักษ์กุล 
4.        ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  ภาครัฐ  นายไตรรัตน์  ฉัตรแก้ว  ภาคเอกชน  
นายอังสุมาล ศุนาลัย 
5.        ด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์  ภาครัฐ  นายพันธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์ 
ภาคเอกชน   นายชัยธวัช เสาวพนธ์ 
6.        ด้านสังคมศาสตร์ ภาครัฐ   นางสุรางคณา วายุภาพ ภาคเอกชน  ศาสตราจารย์
พิเศษกมลชัย  รัตนสกาววงศ์ 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

5. เรื่อง รัฐบาลบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ว่า รัฐบาลบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนามีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายตาริก บุกวิช (Mr. Tarik Bukvic) ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาประจำประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สืบแทน นายเอนซาร์ เอมิโนวิช (Mr. Ensar Eminovic) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ

6. เรื่อง การเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527
                        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 แทนนายบุญนริศร์ สุวรรณพูล ซึ่งเกษียณอายุราชการ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

7. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)
                        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการคลัง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
                        1. นายมานิต นิธิประทีป รองอธิบดีกรมสรรพากร ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร) (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2556  
                        2. นายทวี ไอศูรย์พิศาลศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556
ทั้งนี้ ให้มีผลดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 181 (1) แล้ว

8. เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบัน องค์การอิสระและบุคคลอื่น เป็นกรรมการในคณะกรรมการผังเมือง
                        คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน และผู้แทนสถาบัน องค์การอิสระและบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมือง จำนวน 7 คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการผังเมือง ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังนี้
                        1.ผู้ทรงคุณวุฒิ
                                    1.1 หม่อมหลวงปาณสาร หัสดินทร ข้าราชการบำนาญ สำนักนายกรัฐมนตรี
                                    1.2 นายปรีชา รณรงค์ ข้าราชการบำนาญ กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย
                                    1.3 นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการสูงสุด
                                    1.4 นายวัฒนา เชาวสกู ข้าราชการบำนาญ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
                                    1.5 นายสง่า โภคบุตร ข้าราชการบำนาญ กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย
                                    1.6 นายสมพล ยุติธรรม ข้าราชการบำนาญ กระทรวงพาณิชย์
                                    1.7 นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิกสุธรรม จำกัด
                        2. ผู้แทนสถาบัน องค์การอิสระและบุคคลอื่น
                                    2.1 นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)
                                    2.2 นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
                                    2.3 นายจิรายุ ศวิตชาต กรรมการจัดการ บริษัทศวิตชาต จำกัด
                                    2.4 นายธีระพันธุ์ ทองประวัติ ข้าราชการบำนาญ กรมโยธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
                                    2.5 นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท สยามรีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
                                    2.6 นายสมศักดิ์ จุฑานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟราเทค เอ็นเจียเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
                                    2.7 นายสมศักดิ์ ตั้งทรงศิริศักดิ์ สมาชิก สภาสถาปนิก
                        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2557 เป็นต้นไป
           
*****************************************************

ที่มา ; เว็บรัฐบาลไทย

อัพเดท เรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ (ฟรี)
สมัครติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร ที่
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย 
(ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม