หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557

7 วันแห่งความสุขและความปลอดภัย 2557

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


นรม. สั่งการ มท. ,คค. และ สตช. ดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 พร้อมกล่าวว่าเป็นช่วง 
" 7 วันแห่งความสุขและความปลอดภัย"

นรม. สั่งการ มท. ,คค. และ สตช. ดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 พร้อมกล่าวว่าเป็นช่วง " 7 วันแห่งความสุขและความปลอดภัย"
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ พร้อมมอบหมายกระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงคมนาคม (คค.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เป็นหน่วยงานหลัก และกำชับทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ
วันนี้ (10 เม.ย.57) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (คลอง 9) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) โดยมี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณความพร้อมในระดับนโยบายที่จะผลักดันการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงคมนาคม (คค.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เป็นหน่วยงานหลักดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมกำชับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะทางจังหวัดและท้องถิ่น เตรียมการ และจัดระเบียบต่าง ๆ ในการเล่นน้ำ โดยเน้นทางถนน เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และเป็นการสร้างความปลอดภัย รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมที่ดีของไทย
ด้านนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ปภ. จะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนตามนโยบายของรัฐบาล โดยปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยทางถนนช่วงควบคุมเข้มข้นอย่างจริงจัง ภายใต้แนวคิด "ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ" ซึ่งในปีนี้ทางจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานและดูแลการลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ด้วยตนเอง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับสภาพปัจจัยเสี่ยงในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ อุบัติเหตุทางถนนถือเป็นสาเหตุหลักที่คร่าชีวิตคนไทยกว่าปีละ 12,000 คน เฉลี่ยเดือนละกว่า 1,000 คน หรือวันละ 30 คน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่สำคัญ ๆ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ รัฐบาลจึงได้กำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ตามรัฐบาลมีความห่วงใยเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ดังนั้น เพื่อให้การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงควบคุมอย่างเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2557 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายและกำชับหน่วยงานดังกล่าวดูแลในเรื่องความปลอดภัย ทั้งทางถนนและความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ อาทิ การบริการด้านสุขอนามัย โดยเฉพาะห้องสุขา รวมทั้งได้กำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ (Zoning) ที่ปลอดจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มมากขึ้น จึงได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการระบบจราจร เพื่อให้ประชาชนเดินทางโดยสวัสดิภาพควบคู่กับการส่งเสริมการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัยตามขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนให้เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งความสุข ถนนทุกสายเป็นเส้นทางแห่งความปลอดภัย
ตอนท้าย นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความร่วมมือและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วง 7 วัน ซึ่งภายใต้แนวคิดดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าต้องการให้เทศกาลสงกรานต์นี้เป็นช่วง "7 วันแห่งความสุขและความปลอดภัย" เพื่อให้ประชาชนได้กลับสู่ภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยและมีความสุขอยู่กับครอบครัว ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นเทศกาลฯ ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน และได้อวยพรเนื่องในวันปีใหม่ไทยนี้ว่า “ขอพรคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โปรดคุ้มครองให้คนไทยมีแต่ความปลอดภัย มีความสุข และเราจะได้รวมพลังกันในการทำประเทศไทยก้าวพ้นจากปัญหาและสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วง” ส่วนเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองและความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น นายกรัฐมนตรีได้มีความเป็นห่วงอย่างมาก จึงได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารดูแลอย่างเข้มงวด
--------------------

ที่มา ; เว็บรัฐบาลไทย

อัพเดท เรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ (ฟรี)
สมัครติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร ที่
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย 
(ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม