หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ-สยามบรมราชกุมารี-ในโอกาสฉลองพระชนมายุ-5-รอบ-2-เมษายน-2558.

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบผู้บริหาร 4 ภาค 29 จุด ปี 2557 - 2558 


 ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา โดย "ติวสอบดอทคอม"

รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2  เมษายน 2558
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ครั้งที่ 1/2557
วันนี้ (18 เมษายน 2557) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสยามปฐพีพิทักษ์ ชั้น 10 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ครั้งที่ 1/2557 โดยมี นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบว่า การประชุมคณะอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วันนี้เป็นการประชุมฯ ครั้งแรก นับเป็นมหามงคลพิเศษที่รัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระอัจริยภาพ และพระเกียรติคุณนานับปการที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติ ทั้งนี้ โดยในคณะกรรมการชุดนี้ ได้เรียนเชิญประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาและกรรมการ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีทุกท่านเป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงทุกท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ
พร้อมกันนี้ที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ที่ประชุมเห็นชอบขอพระราชทานชื่อพระราชพิธีว่า “พระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” และชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติว่า “งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” พร้อมทั้งชื่อภาษาอังกฤษใช้เพียงชื่อเดียว ซึ่งหมายรวมถึงชื่อพระราชพิธีและชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติว่า “The Celebrations on the Auspicious Occasion of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’5th Cycle Birthday Anniversary 2 th April 2015” th ซึ่งกำหนดเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
อีกทั้งที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการออกแบบตราสัญลักษณ์ และส่งสำนักราชเลขาธิการเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย พร้อมมอบให้สำนักราชเลขาธิการพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ในกรณีที่มีหน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอใช้ตราสัญลักษณ์เพื่อประดับในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ
รวมทั้งที่ประชุมได้รับทราบการจัดงานบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษา มอบหมายให้สำนักพระราชวังพิจารณาดำเนินการ การจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ มอบหมายให้กรมศิลปากรพิจารณาดำเนินการ การจัดพิธีทำบุญตักบาตรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มอบหมายให้กรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัด การจัดนิทรรศการ มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และการประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการอีกด้วย
พร้อมทั้งได้ เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยให้เสนอโครงการและกิจกรรมดังกล่าวไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจาณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
....................................


ที่มา ;  เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


   อัพเดท เรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ (ฟรี)
สมัครติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร ที่
ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา   ที่ ... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com


ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


สมัคร ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
คลิ๊ก )  สมัครติวสอบผู้บริหาร 4 ภาค 29 จุด ปี 2557 - 2558 

"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย 
(ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม