หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

งานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

ข่าวที่ 25/2562งานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับทุกส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 "คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง" โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ว่า การจัดงานวันครูครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาผนึกกำลังจัดงานวันครู ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความยิ่งใหญ่ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วประเทศ ได้เห็นความสำคัญของครู ในฐานะของผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ต่อการสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ทั้งความเก่งและความดี ซึ่งเป็นกำลังคนที่สำคัญของชาติ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป และเพื่อจัดแสดงผลงานด้านการศึกษาที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในรอบ 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการต่อสาธารณชน
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานวันครูในครั้งนี้ เป็นปีที่ 63 โดยวันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นงานวันครู ซึ่งครูคือ ครูของแผ่นดิน ครูของประเทศชาติ ครูของเด็ก และครูของสังคม ครูนอกจากจะมีหน้าที่ผลิตเด็กให้จบการศึกษาไปประกอบอาชีพแล้ว ก็ต้องสอนให้เด็กสร้างความสงบให้สังคม ผลิตคนให้มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว รวมทั้งเป็นคนดีมีจิตอาสา ทั้งหมดถือเป็นคุณธรรมที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมีส่วนทำให้องค์กรมีความเข้มแข็ง ในขณะเดียวกันก็มีการเผื่อแผ่แบ่งปัน และส่งผลต่อไปถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต
ทั้งนี้ หน้าที่ของครูมีมากมายหลายด้าน ทั้งยังเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สอง ที่ช่วยอบรมบ่มนิสัยให้ศิษย์มีคุณธรรม และปลูกฝังการมีระเบียบวินัยตั้งแต่วัยเด็ก ทั้งการต่อแถว การรับประทานอาหารให้มีความเรียบร้อย นอกจากนี้ ในยุคแห่งการแข่งขันในทุกพื้นที่ทั่วโลก เช่น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจการค้า การเปิดเสรีด้านต่าง ๆ สภาวะแวดล้อมของโลก การผลิตครูจึงต้องปรับเปลี่ยนให้ทันโลกยุคปัจจุบัน จะสอนในรูปแบบเดิมคงไม่เพียงพอ รวมทั้งขอฝากในเรื่องการคิดคำนวณคณิตศาสตร์ การคิดเร็ว และการคิดเลขในใจด้วย
สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่า “ครู” เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา ที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองของชาติและของโลกใบนี้ รวมทั้งเป็นปูชนียบุคคลที่สังคมควรให้การยกย่องและภาคภูมิใจในครู
ดังนั้น การจัดงานวันครู เป็นเสมือนสิ่งเตือนใจให้ทบทวนถึงสิ่งที่ทำในรอบปีที่ผ่านมา สิ่งใดดีก็ควรทำให้ได้ดีกว่าเดิม หรือมีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงบ้าง ทั้งนี้ ต้องขอแสดงความยินดีกับครูผู้ได้รับรางวัลทุกคน นับเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติที่มิใช่เรื่องง่ายกว่าจะได้รางวัลมา
ในส่วนของรัฐบาล มีความมุ่งมั่นในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งการปฏิรูปก็ไม่ได้หมายความว่า การศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเลวร้ายหรืออย่างไร แต่ปฏิรูปเพื่อปฏิรูปตนเอง ปฏิรูปเพื่อเด็ก สังคม และประเทศชาติ ซึ่งการปฏิรูปครู ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคงไม่ดีเท่าครูปฏิรูปตนเอง เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ทั้งยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็กและสังคม อาทิ การเพิ่มเติมความรู้ในห้องเรียนโดยการชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้, การถกแถลงแสดงความเห็นในชั้นเรียน เกี่ยวกับประเด็นความรู้จากสื่อ Social Media, การสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ตลอดจนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน และส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกด้วยการพูดหน้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
สำหรับการปฏิรูปการศึกษา ต้องจัดลำดับปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานและแก้ปัญหา ซึ่งเชื่อแน่ว่าการแก้ปัญหาบางอย่างไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จได้ภายในหนึ่งวันหรือหนึ่งปี ทุกอย่างต้องใช้เวลา หรือบางสิ่งอาจไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ แต่อาจเกิดขึ้นในรัฐบาลหน้าก็เป็นได้ ซึ่งเมื่อเวลาเปลี่ยน สถานการณ์เปลี่ยนปัจจัยภายในภายนอกก็เปลี่ยนตาม ดังนั้นจึงต้องช่วยกันหาวิธีการปฏิรูปการศึกษาที่เหมาะสมที่สุด
ในส่วนของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา โดยเฉพาะการนำเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษากลับเข้าสู่ระบบการศึกษา เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง บางคนอาจเรียนไม่ไหว บางคนต้องทำงานหารายได้ ดังนั้น การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยจะต้องเพิ่มสมรรถนะของสำนักงาน กศน. เพื่อยกระดับเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้มีคุณภาพการศึกษามากขึ้น สำหรับการศึกษาอาชีวศึกษา ก็ต้องพัฒนาให้เรียนอาชีวะแล้วมีงานทำ มิใช่มุ่งเรียนเพื่อใบปริญญาเพียงอย่างเดียวแต่ไม่มีงานทำ โดยต้องมีข้อมูลแนวโน้มความต้องการกำลังคนของประเทศ ตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ จึงจะสามารถผลิตคนได้ตรงกับคุณลักษณะในแบบนั้น ๆ ได้
ที่มา; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม