หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคของ ศธ.

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 52/2562ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคของ ศธ.

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้
เห็นชอบแนวทางบูรณาการการบริหารจัดการระดับภาค ของ ศธ.
ซึ่ง ศธ.ได้จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการบูรณาการการบริหารจัดการระดับภาค จำนวน 6 ภาค ทั้งในด้านการอำนวยการ การวางยุทธศาสตร์ การปฏิบัติ และการกำกับติดตาม ซึ่งแบ่งการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ดังนี้
  • ศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ภาคกลาง (จังหวัดปทุมธานี) ประกอบด้วย ศธภ.1 ลพบุรี, ศธภ.2 ปทุมธานี, ศธภ.3 ราชบุรี และ ศธภ.4 สมุทรสงคราม
  • ศึกษาธิการภาค ภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ประกอบด้วย ศธภ.5 นครศรีธรรมราช (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) และ ศธภ.6 ภูเก็ต (ภาคใต้ฝั่งอันดามัน)
  • ศึกษาธิการภาค ภาคใต้ชายแดน (จังหวัดยะลา) ประกอบด้วย ศธภ.7 จังหวัดยะลา พร้อมทั้งมีศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน
  • ศึกษาธิการภาค ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) ประกอบด้วย ศธภ.8 ชลบุรี และ ศธภ.9 ปราจีนบุรี
  • ศึกษาธิการภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุดรธานี) ประกอบด้วย ศธภ.10 อุดรธานี, ศธภ.11 สกลนคร, ศธภ.12 ขอนแก่น, ศธภ.13 นครราชสีมา และ ศธภ.14 อุบลราชธานี
  • ศึกษาธิการภาค ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ประกอบด้วย ศธภ.15 เชียงใหม่, ศธภ.16 เชียงราย, ศธภ.17 พิษณุโลก และ ศธภ.18 นครสวรรค์
เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ให้แต่ละภาคร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งมีเป้าหมาย คือ "เป็นที่ยอมรับของชุมชน มุ่งคนสู่การมีงานทำ เน้นย้ำการมีส่วนร่วม" กล่าวคือ เป็นโรงเรียนที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม อาชีพ และสุขภาพอนามัยแข็งแรง พร้อมสามารถให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนได้ ที่จะทำให้นักเรียนในตำบลได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น
สำหรับแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีหลักเกณฑ์หลายประการ ได้แก่ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีความพร้อมเข้าร่วมพัฒนา, มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ และรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต, ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน มีการคมนาคมและการสื่อสารที่สะดวก, มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์, ได้รับการยอมรับและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน, เป็นโรงเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลใน 3 ระดับ คือ คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ซึ่งขณะนี้ได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนจำนวน 7,100 แห่ง
สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน รวมทั้งได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล, การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล, การประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 10 รุ่น ในห้วงต่อไปด้วย
การจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศธ.จะจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยได้เชิญชวนให้สำนักงานศึกษาธิการภาคอื่น ๆ หารือและพิจารณาจัดงานชุมนุมลูกเสือ พร้อมทั้งเชิญลูกเสือจากประเทศเพื่อนบ้านมาเข้าร่วมด้วย

ที่มา : เว็บ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม