หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

ศธ.ลงพื้นที่ติดตามนโยบายด้านการศึกษานอกระบบที่ กศน.แม่ฮ่องสอน

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ 21/2562ศธ.ลงพื้นที่ติดตามนโยบายด้านการศึกษานอกระบบที่ กศน.แม่ฮ่องสอน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยปูแกง สังกัด กศน. อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารองค์กรหลัก นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. ตลอดจนผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดภาคเหนือ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ กศน.อำเภอ และครู กศน.ตำบล ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศศช.) เข้าร่วมกว่า 100 คน
นางรัตนา ศรีเหรัญ กล่าวว่า จากการรับฟังการดำเนินงาน รู้สึกดีใจที่งานด้านการจัดการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้าไปมาก ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม มีคุณภาพ ประชาชนได้รับการอบรมหลักสูตรต่อเนื่องและหลักสูตรระยะสั้น เป็นการช่วยสร้างอาชีพ สร้างความสำเร็จ ที่จะก่อให้เกิดความสุขในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป
พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล กล่าวว่า ครู กศน. ถือเป็นแบบอย่างของความอ่อนตัวในการจัดการศึกษา โดยสามารถเข้าไปให้การศึกษาเรียนรู้ แก่เด็กและเยาวชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ แม้จะห่างไกลหรือทุรกันดารเพียงใด โดยเฉพาะศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย ที่ได้ใช้นวัตกรรมการจัดการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ เน้นการสื่อสารภาษาต่าง ๆ การศึกษาเพื่อการมีงาน ของกลุ่มเด็กและผู้ด้อยโอกาสจากประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่มีสัญชาติไทย ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมขอชื่นชมการเตรียมแผนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อดำรงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันได้ (Non-Formal Education for Global) เพื่อจัดการศึกษาให้เข้าถึงคนทุกช่วงวัย และการขยายศูนย์การเรียนชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในส่วนของ ศศช. "แม่ฟ้าหลวง" บ้านห้วยปูแกง เป็นอีกตัวอย่างของการเป็นต้นแบบที่ดีในการพัฒนาชุมชนตามบริบทของพื้นที่ พร้อม ๆ กับการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืนในทุกด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความมั่นคง ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เนื่องด้วย กศน.สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาในทุกพื้นที่ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมพื้นเมืองที่แตกต่างกันไป อาทิ ศศช. "แม่ฟ้าหลวง" บ้านห้วยปูแกง ที่มีจุดเด่นเรื่องการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน แต่ยังคงต้องจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาควบคู่กันไป จะแยกจากกันไม่ได้ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาชุมชนในทุกรูปแบบ โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือและยึดชุมชนเป็นพื้นฐาน ครู กศน.จึงมีบทบาทสำคัญในการหาจุดเด่นของพื้นที่ ที่จะสามารถต่อยอดสู่อาชีพ สร้างรายได้ หรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และที่สำคัญ เมื่อนักเรียน กศน.เรียนจบแล้วก็จะมีงานรองรับด้วย
ทั้งนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวเสมอว่า คนไทยนับว่าโชคดีอย่างที่สุด ที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับพสกนิกรมาอย่างยาวนาน จึงขอให้ทุกคนน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" ทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 23 ข้อ พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมทั้งพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อนำมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา 4 ข้อ คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและควรน้อมนำสู่การปฏิบัติ
1. ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ให้กับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาตามแนวชายแดนไทย - เมียนมา ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย
นางมัณฑนา กาศสนุก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานว่า ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย ตั้งอยู่เลขที่ 244 หมู่ที่ 4 บ้านในสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2549 เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตลอดจนสร้างโอกาสและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนเอง โดย กศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนได้ส่งครู กศน.เข้าไปสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งในหลักสูตรการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ให้สามารถฟังและพูดภาษาไทยได้ ตลอดจนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้การรับรองวุฒิการศึกษาที่จะสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง พร้อมจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่นักศึกษา และหลักสูตรระยะสั้นสำหรับประชาชนเพื่อการมีงานทำและมีรายได้ด้วย
โดยมีผลการดำเนินงาน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1) เชิงปริมาณ จำนวนผู้จบการศึกษาหลักสูตรการรู้หนังสือไทยกว่า 700 คน หลักสูตรระดับประถมศึกษา 30 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 48 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 55 คน โดยมีผู้จบการศึกษาและไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรี กว่า 40 คน และกำลังศึกษาระดับปริญญาโท 3 คน
2) เชิงคุณภาพ มีความก้าวหน้าในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาได้เป็นตัวแทนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ, มีงานทำหลากหลาย อาทิ ล่าม ทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ (International Rescue Community: IRC), COEER, UNHCR, IOM เป็นต้น, ครูสอนในสำนักงานของพื้นที่การศึกษา, ครู กศน., นักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นที่ยอมรับของชุมชน ได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมชุมชนโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมประเพณี งานจิตอาสาต่าง ๆ สิ่งสำคัญคือ นักศึกษาที่เรียนจบแล้ว เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจที่ดีแก่นักศึกษารุ่นใหม่ด้วย พร้อมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชนในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ หลักสูตรภาษาเมียนมา ภาษากะเหรี่ยงแดง ภาษาอังกฤษ โดยเรียนกับเจ้าของภาษา, มีคณะกรรมการผู้นำชุมชน, The Curriculum Project of Thabyay Education Foundation และ Partner Asia ตลอดจนภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ เป็นต้น
ทั้งนี้ จุดเด่นของความสำเร็จในการจัดการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ให้กับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา คือ การที่คนในชุมชน พ่อแม่ ผู้ปกครองตลอดจนนักศึกษา ให้ความสำคัญกับการศึกษาและการเรียนรู้ทางภาษา นำไปสู่ความมั่นคงตามแนวชายแดน ทำให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่แม้จะมีความต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม แต่ก็ยังปฏิบัติต่อกันบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิมนุษยชน และยังช่วยให้เกิดการปรับแนวคิดในการทำงานด้านการศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น
นางสาวพรสวรรค์ กิตติ์ธนโฆสิต ครูศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย และศิษย์เก่า กศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้นำเสนอผลงาน “การบูรณาการจัดการศึกษาทางพหุวัฒนธรรมสำหรับเด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาชายแดนไทย-เมียนมา ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน” โดยศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาในการศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้ส่งผลงานการประกวดกว่า 68 ผลงาน จาก 17 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมทั้งได้กล่าวแสดงความรู้สึกขอบคุณประเทศไทยและในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ให้โอกาสที่ดีหลายอย่าง โดยเฉพาะด้านการศึกษาเรียนรู้ ทำให้มีโอกาสเรียนจนจบการศึกษาและมีงานทำถึงทุกวันนี้ ตนยินดีที่จะกลับมาช่วยสอนรุ่นน้องและคนในชุมชนบ้านในสอย พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
สรุปข้อคิดเห็นและความรู้สึกของตัวแทนนักศึกษา กศน. ที่ประสบความสำเร็จ อาทิ
ผู้ประสานงานองค์การอินเตอร์เนชั่นแนลเรสคิวคอมมิตตี (IRC) จังหวัดแม่ฮ่องสอน : ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอยและครู กศน. ช่วยสร้างโอกาสในการเรียน สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายในทุกรูปแบบ และเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ทำให้มีอาชีพ มีรายได้ และสามารถร่วมทำงานกับ IRC เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในศูนย์อพยพจนถึงทุกวันนี้
ครูอัตราจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 : ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอยให้โอกาสแก่เด็กด้อยโอกาส ฐานะยากจน ทำให้มีชีวิตที่ดี มีโอกาสได้เรียนรู้ด้านวิชาการ ภาษา และคอมพิวเตอร์ ตลอดจนได้เรียนต่อจนจบระดับปริญญาตรี และมาเป็นครูสอนเด็ก ๆ ในหมู่บ้าน จึงรู้สึกภาคภูมิใจมาก
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน : ขอขอบคุณครู กศน. ที่ช่วยสอนจนสามารถพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ เป็นการเปิดโอกาสของการมีงานทำ คือการเป็นผู้ประสานงานขององค์กรระหว่างประเทศ

ที่มา; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม