หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หารือกับ 9 เครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )

ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 452/2558
หารือกับ 9 
เครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา
ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือร่วมกับ 9 เครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา ในการเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือ การถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,  นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา,  คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.),  รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) และผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่ข่ายทั้ง 9 เครือข่ายเข้าร่วมหารือ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้หารือร่วมกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา* ในประเด็นการเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในด้านต่างๆ ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ให้แก่ท้องถิ่นและชุมชนซึ่งที่ผ่านมาเครือข่ายก็ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ อยู่แล้ว แต่ยังอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยและยังไม่เป็นระบบ ประกอบกับไม่มีข้อมูลโรงเรียนที่จะสามารถนำมาวิเคราะห์และกำหนดเป็นเชิงนโยบายได้
ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมาหารือร่วมกัน เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะเครือข่ายอำนวยการกลาง ได้มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและชุมชนอย่างเป็นระบบมากขึ้น ในขณะเดียวกัน สพฐ.ก็จะต้องรวบรวมข้อมูลสถานศึกษาเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือส่งให้กับ สกอ. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนต่อไป
ซึ่งในเบื้องต้นได้กำหนดให้ทุกมหาวิทยาลัยทั้ง 9 เครือข่าย เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในพื้นที่อย่างน้อย 1 แห่ง โดยขอให้มีการรวบรวมข้อมูลและกำหนดเป้าหมายโรงเรียน/ชุมชนที่จะลงไปเป็นพี่เลี้ยงในแต่ละเครือข่าย ตลอดจนจัดทำรูปแบบกิจกรรรม/วิธีการดำเนินการที่ชัดเจนให้แล้วเสร็จ และนำกลับมาเสนอภายในเดือนมกราคม 2559 อาทิ การให้ความรู้ทางวิชาการแก่ครู นักเรียน การสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนขนาดเล็ก การถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรมแก่ธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) การสร้างภูมิคุ้มกันและการคิดวิเคราะห์ให้กับประชาชน เป็นต้น
โดยมหาวิทยาลัยอาจดำเนินการในรูปแบบกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility : ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร) หรือจะดึงภาคเอกชนในพื้นที่เข้ามาร่วมด้วยก็ได้ แต่ขอให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยไม่เป็นการสร้างภาระให้กับโรงเรียนเพิ่มเติมมากจนเกินไป
หลังจากนี้ มหาวิทยาลัยจะประชุมหารือจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินการกับมหาวิทยาลัยลูกข่าย และ สพฐ.จะรวบรวมข้อมูลโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่พร้อมประเด็นความช่วยเหลือกลับมาเสนอ ซึ่งเชื่อมั่นว่าเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วน ในช่วงต้นปี 2559 จะมีแผนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 
 ภาพ ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
 
9 เครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษามีสมาชิก 171 สถาบัน ครอบคลุม 78 จังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้
1) ภาคเหนือตอนบน (17 สถาบัน-8 จังหวัด) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแม่ข่าย
2) ภาคเหนือตอนล่าง (13 สถาบัน-9 จังหวัด) - มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นแม่ข่าย
3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (15 สถาบัน-12 จังหวัด) - มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแม่ข่าย
4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (17 สถาบัน-8 จังหวัด) - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นแม่ข่าย
5) ภาคกลางตอนบน (45 สถาบัน-9 จังหวัด) - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแม่ข่าย
6) ภาคกลางตอนล่าง (33 สถาบัน-9 จังหวัด) - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นแม่ข่าย
7) ภาคตะวันออก (8 สถาบัน-9 จังหวัด) - มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นแม่ข่าย
8) ภาคใต้ตอนบน (9 สถาบัน-9 จังหวัด) - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นแม่ข่าย
9) ภาคใต้ตอนล่าง (14 สถาบัน-5 จังหวัด) - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่าย
โดยมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจเครือข่ายใน 8 ด้าน คือ เครือข่ายบริหารงานวิจัย เครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษา เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เครือข่ายการพัฒนายุทธศาสตร์อุดมศึกษา และเครือข่ายพัฒนานักศึกษา
 
นวรัตน์ รามสูต

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม