หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หารือกับคณะกรรมการ สสวท.

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )

ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 473/2558ารือกับคณะกรรมการ สสวท.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือร่วมกับคณะกรรมการ สสวท. ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของไทย โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะทำงานรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 ที่ห้องประชุมสนั่น สุมิตร  อาคารปฏิบัติการ สสวท. ชั้น 4
นายธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการ สสวท. กล่าวรายงานภารกิจหลักของ สสวท.ว่า ตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2541 มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อ 1) ริเริ่ม ดำเนินการ และส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยหลักสูตร วิธีสอน และการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา 2) ส่งเสริมและดำเนินการฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิตและนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 3) ส่งเสริมและดำเนินการค้นคว้า ปรับปรุง และจัดทำแบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการ และสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 4) ส่งเสริมและดำเนินการประเมินมาตรฐานแบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน และการประเมินมาตรฐาน การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
สำหรับการดำเนินงานของ สสวท. ที่ผ่านมามีงานและโครงการที่สำคัญหลายอย่าง อาทิ นำร่องสอนวิชาเคมีในภูมิภาคเอเชีย (โครงการของยูเนสโก) จนประสบความสำเร็จ, การพัฒนาหลักสูตร สื่อ คู่มือครู อุปกรณ์ทดลอง วิธีการสอน ตลอดจนฝึกอบรมครูวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เต็มรูปแบบ, ยกระดับคะแนนเด็กไทยในการทดสอบของ TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) ปี 1995 สูงกว่าค่าเฉลี่ย (World Class) เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับใหม่ คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  สสวท.ในฐานะหน่วยงานในกำกับก็ได้รับผลกระทบในหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการถูกปรับลดบทบาทลง งานเกิดความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานในกระทรวง ต่างคนต่างทำงาน ทำให้ขาดการประสานงานระหว่างกัน ประกอบกับมีการกระจายโอกาสทางการศึกษาเกิดเป็น “โรงเรียนขยายโอกาส” และมีการกระจายอำนาจให้ทั้งเขตพื้นที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ดูแลงานด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ ซึ่งโดยส่วนตัวเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้มีหลักปรัชญาที่ดี แต่ก็ควรจะมีกลไกในการบริหารจัดการที่ดีเช่นกัน เพื่อถ่ายโอนอำนาจลงไปสู่โรงเรียนจริงๆ และมีผลลัพธ์ (Outcome) ออกมาเป็นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยตรง
นอกจากนี้ สสวท.ได้รายงานถึงสถานการณ์ความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเด็กไทย จากผลการทดสอบนานาชาติโดย PISA (Programme for International Student Assessment) ปี 2012 และ TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) ปี 2011 พบว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมทั้งสองวิชายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจนัก คือไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ย โดยมีเด็กไทยในโรงเรียนขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ และโรงเรียนประจำจังหวัดเพียง 20% ที่สามารถสอบได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่กำหนด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาโรงเรียนประจำอำเภอให้มีคุณภาพสูงขึ้นหรือทัดเทียมโรงเรียนในเมือง พร้อมๆ กับการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่ทั่วประเทศจำนวนกว่า 15,000 โรงเรียนด้วย
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเสนอให้มีความร่วมมือระหว่าง สสวท. กับองค์กรหลัก ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อช่วยกันประสานและเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่การผลิต การพัฒนา และการประเมินทั้งระบบร่วมกันให้มากขึ้น
 รมว.ศธ. - รมช.ศธ. ร่วมประชุมกับคณะกรรมการ สสวท.

จากนั้น รมว.ศึกษาธิการ ได้รับฟังข้อเสนอและความคิดเห็นจากคณะกรรมการ สสวท. ที่สำคัญหลายประการ อาทิ
การพัฒนาครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งก่อนและระหว่างประจำการ โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกิจลักษณะ ซึ่งอาจขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ เพื่อพัฒนาครูที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก
การกระจายอำนาจ ควรกระจายทั้งงาน งบประมาณ และบุคลากรไปยังสถานศึกษาที่มีความพร้อมจริงๆ โดยกำหนดให้ผลลัพธ์ (Outcome) ของผู้เรียนเป็นตัวชี้วัดในการประเมินสถานศึกษาด้วย
การประสานงานระดับท้องถิ่น ไม่ควรเพิ่มสายการบังคับบัญชา แต่ควรให้ความสำคัญกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นเป็นหลัก โดยวิธีประสาน สนับสนุน และเกื้อหนุนการศึกษาในระดับพื้นที่
การพัฒนาและขับเคลื่อน STEM Education ในโรงเรียนต่างๆ และในการพัฒนาครู โดยมีเป้าหมายให้เด็กคิดเป็น แก้ปัญหาเก่ง ทำงานเป็นทีมได้ และรับผิดชอบต่องาน (STEM เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน)
การปลูกฝังทัศนคติของครูต่อการสอนที่ดี กล่าวคือให้ครูสอนเด็กให้รักและสนุกกับการเรียน และสอนให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเอง โดยใช้เทคนิควิธีการสอนต่างๆ และมุ่งเน้นเนื้อหาเป็นส่วนรอง เช่น การตั้งคำถามให้เด็กคิดหาคำตอบ
ความร่วมมือของภาคเอกชนในการสนับสนุนการศึกษา ควรพัฒนาให้เกิดรูปแบบกิจกรรมที่มีความยั่งยืน มีการวางเป้าหมายและได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งฝ่ายภาครัฐและภาคเอกชน


รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวว่า การพบปะกับคณะกรรมการ สสวท. ในครั้งนี้ เพื่อต้องการรับฟังและรับทราบข้อมูล ขีดความสามารถในการทำงาน ตลอดจนปัญหา ข้อจำกัดต่างๆ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไป โดยส่วนตัวมีความเชื่อถือต่อการทำงานของ สสวท. โดยดูจากผลงานที่ผ่านมา ทั้งนี้เชื่อว่าคนในสังคมส่วนใหญ่ก็มีความเชื่อถือเช่นนี้ด้วยเช่นกัน
จากการรับฟังข้อมูลของ สสวท. เห็นด้วยกับการพัฒนาครูที่อยู่ในโรงเรียนต่างๆ ให้มีเทคนิคการสอนที่ดี การปรับระบบบริหารจัดการในระดับท้องถิ่น รวมทั้งการนำ STEM Education มาใช้ในการจัดการศึกษา ซึ่งขอให้ สสวท. และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ ขั้นตอน วิธีการที่โรงเรียนจะต้องนำไปปรับการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อจะได้นำไปหารือกับองค์กรหลักที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป โดยได้มอบให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวบรวมจำนวนโรงเรียนที่นำแนวคิดของ STEM ไปใช้จัดการเรียนการสอนแล้วในปัจจุบัน มานำเสนอด้วย

ภาพ ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี

โอกาสนี้ ได้ฝากโจทย์ให้คณะกรรมการ สสวท.ดำเนินการในประเด็นต่างๆ ดังนี้
- วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค/ผลกระทบจากการทำงานภายใต้บริบทและสิ่งแวดล้อมของการจัดการศึกษาในปัจจุบัน เช่น โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ระบบการบริหารงานบุคคลทั้งในส่วนกลางและระดับภูมิภาค เป็นต้น
- จัดทำคู่มือเทคนิคการสอนที่ดี โดยขอให้รวบรวมเทคนิควิธีการสอนที่ดี (Best Pracetices) ในแต่ละวิชาและแต่ละช่วงชั้น พร้อมทั้งระดมสมองร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อจัดทำเป็นคู่มือให้ครูในโรงเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์ในการกระตุ้นให้เด็กสนใจเรียนและเรียนด้วยความสนุกมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ
- รวบรวมประโยชน์จากการเรียนคณิตศาสตร์ ต้องการให้หาคำจำกัดความเพื่ออธิบายถึงประโยชน์ที่จะได้จากการเรียนคณิตศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นประโยชน์ในการใช้ความรู้เรื่องเลขดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้เด็กได้เห็นภาพ ได้รู้ประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นความสนใจได้อีกทางหนึ่ง


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม