หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เห็นชอบแนวทางการให้การอุดหนุนของรัฐในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนอย่างยั่งยืน

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )

ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 445/2558เห็นชอบแนวทางการให้การอุดหนุนของรัฐในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนอย่างยั่งยืน
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือร่วมกับนายยืนยง จิรัฏฐิติกาล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน และตัวแทนสมาคม/สมาพันธ์ทางการศึกษาเอกชน ใน ประเด็น คือ แนวทางการให้การอุดหนุนของรัฐในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนอย่างยั่งยืนและโครงสร้างการบริหารงานการศึกษาเอกชน เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมหารือ
1) เห็นชอบแนวทางการให้การอุดหนุนของรัฐในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนอย่างยั่งยืน
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา เกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนรายบุคคลให้แก่โรงเรียนเอกชนเพิ่มเติมจาก 60% ต่อหัวต่อระดับชั้น เป็น 70สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนการกุศล และนักเรียนพิการ ของโรงเรียนเอกชนจำนวน 2,279,076 คน แบ่งเป็นสายสามัญ 2,067,725 คน และสายอาชีพ (ระดับ ปวช.) 211,351 คน แต่การหารือในครั้งนั้นยังไม่ได้ข้อยุติ เพราะข้อมูลยังไม่เพียงพอ จึงมอบให้ สช.ไปจัดทำข้อมูลประกอบการขอรับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมที่สมเหตุสมผล และมีทิศทางในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตรงที่สุดเท่าที่จะตรงได้ ก่อนที่จะนำเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป
การประชุมครั้งนี้ จึงได้มาหารือร่วมกันเกี่ยวกับกติกาการใช้เงินอุดหนุนรายบุคคล ซึ่งกติกาเดิมใช้สำหรับค่าใช้จ่ายใน 4 รายการ ได้แก่ เงินเดือนครูและบุคลากรการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์, การพัฒนาอาคารสถานที่ และการดำเนินกิจการของโรงเรียน แต่กติกาใหม่เห็นว่าควรเน้น เรื่องที่มีผลโดยตรงต่อผู้เรียนคือ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าจ้างครู ฯลฯ และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์
อย่างไรก็ตาม รมว.ศึกษาธิการ เห็นว่าควรนำผลการทดสอบ O-NET ละผลการประเมินของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อช่วยสะท้อนเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้านการศึกษาของการจัดสรรเงินรายบุคคลเพิ่มแต่ละโรงเรียนด้วย
นอกจากนี้ จะต้องกำหนดมาตรการต่างๆ หากโรงเรียนเอกชนได้รับเงินจัดสรรรายบุคคลเพิ่มแล้วแต่กลับมีคุณภาพลดลง ก็ควรจะมีมาตรการดำเนินการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม เช่น เมื่อผลการเรียนมีมาตรฐานต่ำลงตั้งแต่ 2-5 ปีติดต่อกัน ควรมีแผนดำเนินการอย่างไรให้เป็นรูปธรรมในแต่ละปี
ทั้งนี้ แนวทางการให้การอุดหนุนของรัฐในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนอย่างยั่งยืนที่ได้เห็นชอบในครั้งนี้  สช.จะจัดทำรายละเอียดการของตั้งงบประมาณปี 2560 รายการค่าจัดการเรียนการสอนเพิ่มจำนวนประมาณ 4,747 ล้านบาท เพื่อส่งคำขอต่อสำนักงบประมาณภายในวันที่ 18 ธันวาคมนี้ พร้อมทั้งจะจัดทำข้อมูล รายละเอียด เงื่อนไข มาตรการ ผลการวิเคราะห์เปรียบเปรียบเทียบต่างๆ เพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาต่อไป ซึ่งหากผ่านการพิจารณา จะเริ่มดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ 2560

2) หารือโครงสร้างการบริหารงานของ สช.
ที่ประชุมได้รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานของ สช. ซึ่งผ่านการรับฟังและประชาพิจารณ์มากกว่า ครั้ง มีผู้เกี่ยวข้องที่ได้เข้าร่วมกว่า10,087 คน โดยเห็นว่า สช.ควรเป็นหน่วยงานที่เป็นกรม มีฐานะเป็นนิติบุคคล
อย่างไรก็ตาม รมว.ศึกษาธิการ เห็นว่าเรื่องการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ได้มอบคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) รับฟังปัญหาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปวางแผนและออกแบบโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการต่อไปแล้ว ดังนั้นหากสมาคมฯ ต้องการมีส่วนร่วมในการเสนอโครงสร้างของ สช. อาจประสานกับคณะทำงานทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานต่อไป

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในที่ประชุมด้วยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเอกชน จึงต้องการช่วยเหลือเด็กที่เรียนในโรงเรียนเอกชนให้ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาด้านคุณภาพแล้ว จะช่วยรัฐประหยัดงบประมาณด้านการศึกษาของประเทศ และเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษา
นอกจากนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญด้านการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ที่จะมีระบบการปฏิรูปการประเมินและประกันคุณภาพให้เหมาะสมสอดคล้องมากขึ้น รวมทั้งจะเพิ่มการเป็นโรงเรียนคุณธรรมเข้าไปในหัวข้อการประเมินด้วย เพื่อให้โรงเรียนภาครัฐและเอกชนมีผลสำเร็จ (Outcomesในการจัดการศึกษาด้านผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม และจริยธรรมด้วย

 ภาพ ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี

ส่วนประเด็นการสอบตกซ้ำชั้นนั้น รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในที่ประชุมด้วยว่า ไม่ได้ให้นักเรียนที่เรียนอ่อนสอบตกทุกชั้นเรียน แต่จะเป็นการสอบตกเฉพาะช่วงชั้น เช่น ช่วงชั้นที่ 1(ชั้น ป.1-3) หากนักเรียนสอบตก ป.1 หรือ ป.จะมีการสอนซ่อมเสริมเพื่อเลื่อนชั้น แต่หากตก ป.3 อาจจะต้องซ้ำชั้น อย่างไรก็ตามได้มอบเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปศึกษาข้อดีข้อเสีย และรับฟังความคิดเห็น Stakeholders ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้แนวคิดดังกล่าวก็เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่จะเลื่อนชั้นไปตามระบบ ซึ่งหากพบเด็กรายใดมีคุณภาพไม่ดี ก็จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมก่อนที่เลื่อนไปในช่วงชั้นเรียนที่สูงขึ้น ส่วนตัวเห็นว่าการตกซ้ำชั้นไม่ใช่สิ่งเลวร้าย หากเราช่วยกันประคองเด็กให้ดี ความผิดพลาดนี้อาจช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเด็กได้ในอนาคต

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม