หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Thailand-Japan Student Science Fair 2015

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )

ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 463/2558
Thailand-Japan Student Science Fair 2015
 จังหวัดเพชรบุรี - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair 2015 เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี อำเภอชะอำ โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ข้าราชการ นักเรียน ครู ผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ และประชาชนจำนวนมาก ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และพิธีเปิดการประชุม
 
 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถวายรายงานการประชุมวิชาการในครั้งนี้ว่า
 ข้าพระพุทธเจ้า นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความปลาบปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair 2015 ในครั้งนี้
 งานประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair 2015 นี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการของประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ใต้ฝ่าละอองพระบาทในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ซึ่งมีนักเรียนที่มานำเสนอโครงงานทั้งสิ้น 589 คน เป็นชาวไทย 380 คน และชาวญี่ปุ่น 209 คน กิจกรรมหลักประกอบด้วย
การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนอื่นๆ ในประเทศไทย ร่วมกับนักเรียนจาก Super Science High Schools of Japan รวมทั้งสิ้น 206 โครงงาน ในจำนวนนี้เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยจำนวน 130 โครงงาน จาก 40 โรงเรียน และนักเรียนญี่ปุ่นจำนวน 76 โครงงาน จาก 25 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 206 โครงงาน
กิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง โครงการชั่งหัวมัน พระราชนิเวศน์มฤคทายวันและอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
กิจกรรม Science Walk Rally และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Teacher Show and Share ระหว่างครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและครูจาก Super Science High School ของประเทศญี่ปุ่น โดยนำเสนอกรณีศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนที่สัมฤทธิ์ผลในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
 ด้วยเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม จึงทำให้การดำเนินการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้การจัดงานครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้แทนนักเรียนถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ จากนั้น กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานพระราชดำรัสเปิดงาน
 ในวโรกาสเดียวกันนี้ กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาททอดพระเนตรการแสดงพิธีเปิดชุดระบำนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร โดยนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี และขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกนักเรียนเจ้าของโครงงานที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 2 โครงงาน กราบบังคมทูลรายงานผล ดังนี้
 โครงงานที่หนึ่ง เรื่อง Relationship between Current Density and Concentration of a Liquid in Alkaline Fuel Cell โดย Mr. Takumi Yamamoto จาก Tokyo Tech High School of Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น และโครงงานที่สอง เรื่อง แผ่นฟิล์มไฮโดรเจลต้านเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดพลูคาว โดยนางสาวณัฐวดี เขียวปั้น นางสาวทวีรัตน์ วงศ์สุทธิ์ นางสาวน้ำเพชร ฤดีเลิศเมธี จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
 จากนั้น ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก Professor Dr. Junichiro Kawaguchi นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น จาก Japan Aerospace Exploration Agency หัวหน้าทีมปฏิบัติการ Hayabusa ซึ่งสามารถนำตัวอย่างวัตถุจากดาวเคราะห์น้อย Itokawa กลับสู่โลกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก บรรยายในหัวข้อ The Age of Solar System Exploration และเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก
 ท้ายสุด ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จทอดพระเนตรการแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ในรูปแบบโปสเตอร์ ณ โถงจัดนิทรรศการ ตามลำดับ
 ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

 ผู้บริหาร ครู  นักเรียน ข้าราชการ และประชาชน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ในพิธีเปิด

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair 2015

นักเรียนญี่ปุ่น ร่วมเรียนรู้ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีไทยถ่าย
ภาพ ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี

สำหรับการประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair 2015 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2558 โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่น โดยการจัดบูธกิจกรรมภายในบริเวณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากครูและนักเรียนญี่ปุ่นเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ การตัดกระดาษและตอกกระดาษ, การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตาล, ปูนปั้น, การทำขนมไทย (ขนมครก,  ฝอยทอง, ข้าวเกรียบปากหม้อ, ถุงทอง) รำไทย, ดนตรีไทย เป็นต้น
ผู้สนใจเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.tjssf2015.net

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม