หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประชุมกับ คตร.ประจำกลุ่มกระทรวง

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )

ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 436/2558ประชุมกับ คตร.ประจำกลุ่มกระทรวง
ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารฝ่ายการเมือง และผู้บริหารองค์กรหลัก ให้การต้อนรับและประชุมหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ประจำกลุ่มกระทรวงด้านสังคมจิตวิทยา นำโดย พล.ท.ไชยพร รัตแพทย์ ประธานอนุกรรมการ และคณะ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ
 รมว.ศึกษาธิการ แถลงผลการประชุมหารือร่วมกันในครั้งนี้ว่า จากการที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เพื่อเร่งรัดและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการต่างๆ ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกรอบเวลา และมีความถูกต้อง ไม่มีการฮั้วหรือมีกลิ่นใดๆ
 ซึ่ง คตร.ก็ได้เข้ามาตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการแล้วเมื่อปี 2557 ประกอบกับในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้อนุมัติในหลักการตามที่ คตร.เสนอให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คตร.ประจำกลุ่มกระทรวง จำนวน 6 คณะ ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการ คตร.ประจำกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคง 2) คณะอนุกรรมการ คตร.ประจำกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ 1 3) คณะอนุกรรมการ คตร.ประจำกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ 24) คณะอนุกรรมการ คตร.ประจำกลุ่มกระทรวงด้านสังคมจิตวิทยา 5) คณะอนุกรรมการ คตร.ประจำกลุ่มกระทรวงด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและอื่นๆ 6) คณะอนุกรรมการ คตร.ประจำกลุ่มกระทรวงด้านต่างประเทศและกิจการอื่นๆ
 ดังนั้น การพบปะและหารือในครั้งนี้ จึงเป็นการรับทราบแนวทางการทำงานซึ่งกันและกันอย่างเป็นทางการครั้งแรก ซึ่งทาง คตร.ประจำกลุ่มกระทรวงด้านสังคมจิตวิทยา นำโดย พล.ท.ไชยพร รัตแพทย์ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ 6 คน ได้แก่ พ.อ.กรัณย์ สถิตยุทธการ พ.อ.ภูมิชาย นิลกำแหง และ พ.อ.หญิง มนต์ภัสสร เกตุศรี (ผู้แทน คสช.), น.ส.อมรวดี จักรไพวงศ์ (ผู้แทนสำนักงบประมาณ), น.ส.อัจฉรา แก้วรัตนปัทมา (ผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน) และนางสุภาพร เจียมเจือจันทร์ (ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ได้อธิบายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการทำงาน พร้อมทั้งรับฟังแนวทาง ตอบข้อซักถาม และกล่าวยินดีที่จะให้การช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ แก่กระทรวง โดยสามารถติดต่อประสานไปยังประธานอนุกรรมการ คตร.ได้โดยตรง
 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้บรรยายสรุปผลการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้คณะอนุกรรมการ คตร.ประจำกลุ่มกระทรวงด้านสังคมจิตวิทยาทราบว่าสามารถดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งผลการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย แต่อาจจะมีบางโครงการที่ล่าช้า เนื่องจากมีการปรับลดงบประมาณ ทำให้ต้องกำหนดรายละเอียดใหม่ ซึ่งก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้ทันภายในเดือนธันวาคม 2558 ทั้งนี้ที่ผ่านมากระทรวงได้รับความช่วยเหลือจาก คตร.ชุดใหญ่ในการตรวจสอบกรณีการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน สกสค.) เป็นอย่างดี จึงได้กล่าวแสดงความขอบคุณไว้ ณ ที่นี้
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการดีใจที่มีคณะอนุกรรมการ คตร.มาช่วยในการทำงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการขยาย คตร.ออกเป็นชุดเล็กๆ เพื่อดูแลกลุ่มกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ เพราะลำพัง คตร.ใหญ่จะประจำทุกกระทรวงก็คงจะไม่ไหว นอกจากนี้ก็มีความคาดหวังว่า คณะอนุกรรมการ คตร.จะมาช่วยรัฐมนตรีและผู้บริหารองค์กรหลักอย่างเต็มที่ แต่อาจจะเป็นงานที่หนักเพราะจะต้องดูแลรับผิดชอบถึง 4 กระทรวง คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นกระทรวงใหญ่ มีข้าราชการ ครู และบุคลากรจำนวนกว่า 1 ล้านคน อีกทั้งยังได้รับงบประมาณถึง 5.5 แสนล้านบาท ดังนั้นการมีคณะอนุกรรมการ คตร.เข้ามาช่วยตรวจสอบเพียงชุดเดียวคงไม่ไหว จึงฝากการบ้านไปยัง คตร.ใหญ่เกี่ยวกับการขอเพิ่มคณะอนุกรรมการที่จะมาดูแลอีก 1 ชุด เนื่องด้วยจำนวนคนและงบประมาณที่มีอยู่จำนวนมาก แต่ไม่ได้หมายความว่ามีการทุจริตมาก
 ส่วนข้อคำถามเกี่ยวกับการประสานขอให้ คตร.เข้ามาช่วยตรวจสอบกรณีทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการที่ยังค้างหรือไม่นั้น ตนได้ยืนยันกับคณะอนุกรรมการ คตร.แล้วว่า กระทรวงจะไม่ปิดบังหรือซุกเรื่องไว้ใต้พรมโดยเด็ดขาด โดยได้มอบให้หน่วยงานต่างๆ รวบรวมรายการที่จะตรวจสอบนำมาเสนอ เพื่อส่งให้คณะอนุกรรมการ คตร.ต่อไป พร้อมทั้งกระทรวงศึกษาธิการจะจัดทำรายงานผลการดำเนินงานแก้ปัญหาการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการตามประเด็นที่ คตร.ได้ชี้มูลไว้หลังจากเข้ามาตรวจสอบเมื่อปี 2557 ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการกับผู้บริหารสำนักงาน สกสค. การสร้างหอพักที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอให้ คตร.ทราบว่ามีความก้าวหน้าไปเพียงใดแล้ว
 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรณีการทุจริตส่วนใหญ่ได้ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายและมีการแจ้งความไว้แล้ว แต่หากมีส่วนใดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีที่ยังจะสามารถดำเนินการได้ ก็จะดำเนินการอย่างแน่นอน.
  

ภาพ ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
 
 อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ คตร.ประจำกลุ่มกระทรวง
 1) ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ของกระทรวง รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในความรับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และถูกต้องภายใต้กรอบงบประมาณของรัฐ ควบคู่กับการติดตามและตรวจสอบตามปกติของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยมุ่งเน้นแผนงานหรือโครงการที่สำคัญ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาประเทศ
 2) ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวง รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ได้แก่ เข้าไปในสถานที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เชิญข้าราชการ บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือส่งเอกสารให้ตามความเหมาะสม
 3) ให้คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำกลุ่มกระทรวง รายงานผลการดำเนินการ ให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐทราบโดยเร็ว เพื่อพิจารณาและเสนอแนะความเห็นให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม