หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน-เทคโนโลยีราชมงคล

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )

ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 456/2558
หารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน-เทคโนโลยีราชมงคล
 
ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศโดยมีนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมหารือเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

หารือกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย*
เมื่อเวลา 9.30 น. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมหารือกับตัวแทนผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั่วประเทศ
 รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) กล่าวในนามของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนว่า มีความยินดีและมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีจุดแข็งอยู่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ทำให้ตอบสนองนโยบายได้อย่างรวดเร็ว การรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง แม้ว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ จะกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศก็ตาม
 ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน ได้เตรียมการทบทวนหลักเกณฑ์และขั้นตอนการรับนักศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพมากขึ้น และจะเน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้วย
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมุ่งเน้นผลผลิตด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำมาพัฒนาประเทศ จึงขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดชื่อปริญญาให้มีความทันสมัยตามเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพราะบางชื่อปริญญาไม่มีในไทยแต่มีในต่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายที่เอื้อต่อการเปิดสถานศึกษานอกที่ตั้ง หรือการเปิดสอนบางสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในต่างประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง   เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม เนื่องจากประเทศเหล่านี้นิยมสินค้าไทยว่าดี มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการยอมรับถึงการศึกษาไทยด้วย ซึ่งประเด็นต่างๆ เหล่านี้ สมาคมจะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอ รมว.ศึกษาธิการต่อไป
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การศึกษาของภาคเอกชนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา ช่วยสนับสนุนการศึกษาของคนไทยมาโดยตลอด และสถาบันการศึกษาเอกชนยังช่วยแบ่งเบาภาระด้านงบประมาณของรัฐบาลได้เป็นอย่างมาก
จากการหารือร่วมกันครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยเอกชนมีความเห็นตรงกันว่า จะผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ กล่าวคือผลิตกำลังคนตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง โดยคำนึงถึงความต้องการของตลาดแรงงาน ในขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันการเปิดสอนสาขาที่ซ้ำซ้อนกันด้วย

ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมา พบว่าสาขาที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศมีนักศึกษาเข้าเรียนน้อยลง เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการที่จะเรียนสาขาที่อยู่นอกตลาดแรงงาน ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่นำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มาจัดสรรให้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนในสาขาที่ขาดแคลนก่อน เพื่อเพิ่มกำลังคนตามความต้องการของประเทศอีกทางหนึ่ง ส่วนสาขาอื่นๆ ก็จะได้รับการพิจารณาในภายหลัง

ในส่วนของการวิจัย ได้มอบให้ สกอ.พิจารณางบประมาณในการส่งเสริมฐานข้อมูล (Database) ด้านการวิจัย เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาเข้ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาและค้นคว้าเพื่อพัฒนางานวิจัยได้ พร้อมทั้งให้มีการทบทวนบทบาทและการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้เป็นคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีส่วนร่วมจัดทำแผนการศึกษาอุดมศึกษา 15 ปีให้มากขึ้น สำหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษานั้น ขอให้เร่งดำเนินการและเน้นไปที่ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) ซึ่งจะนำระบบการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษามาใช้ในอนาคตอันใกล้นี้
นอกจากนี้ ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ช่วยควบคุมและดูแลธรรมาภิบาลในทุกสถาบันอย่างเคร่งครัด เพราะขณะนี้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอย่างไม่มีคุณภาพ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่ไม่เป็นจริง เป็นต้น พร้อมทั้งขอให้พิจารณารับนักศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาชนบท (ชื่อเดิม คือ คุรุทายาท) เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานและคาดว่าจะเริ่มโครงการได้ในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับจุดแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเรื่องความคล่องตัวในการดำเนินการนั้น เป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ขอให้เป็นไปตามหลักกฎหมายและระเบียบต่างๆ โดยขอให้รวบรวมประเด็นปัญหาอุปสรรคด้านกฎหมายและด้านอื่นๆ นำมาเสนอ เพื่อจะได้ช่วยกันหาทางแก้ไขให้มีความเหมาะสม และช่วยให้งานของอุดมศึกษาเอกชนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป
 ส่วนหนึ่งของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชนทั่วประเทศ ที่ได้มาหารือกับรัฐมนตรี
ถ่าย
ภาพ ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี

หารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)**
ต่อมาในเวลา 13.30 น. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมหารือเกี่ยวกับการผลิตกำลังคนด้านอุตสาหกรรม ร่วมกับนายสาธิต พุทธชัยยงค์ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า มทร.มีบทบาทในการผลิตกำลังคนด้านอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดีและมีความรวดเร็ว พร้อมทั้งตอบสนองค่านิยมคนไทยที่ต้องการให้บุตรหลานมีใบปริญญาด้วย ซึ่งบัณฑิตที่จบจาก มทร.จะถูกเรียกว่า “บัณฑิตมือดำ” เพราะต้องเรียนช่างและในขณะเดียวกันก็จบระดับปริญญาตรีด้วย
ในปัจจุบัน มทร. มีจำนวน 9 แห่ง 35 วิทยาเขต ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.นนทบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.ขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา โดยมีแผนผลิตกำลังคนใน 5 สาขาหลัก ได้แก่ สาขาโลจิสติกส์, สาขาดิจิทัล, สาขาบริหารจัดการน้ำ, สาขาผลิตครูอาชีวะ และโครงการพระราชดำริ
จึงได้ขอให้ มทร.รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนการผลิตกำลังคนทั้งหมดในแต่ละสาขา เพื่อพิจารณาถึงขีดความสามารถในการผลิตว่าทำได้แค่ไหนอย่างไร หากกระทรวงศึกษาธิการจะขอให้ช่วยเพิ่มกำลังการผลิต จะต้องให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนใดบ้าง
 ในส่วนของการเชื่อมต่อการรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าสู่หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีของ มทร.นั้น ที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาเรื่องผู้เรียนต้องเสียเวลาในการเทียบโอนหน่วยกิตเป็นเวลานาน ทำให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวะไม่มาเรียนต่อ เพราะระบบยังไม่คล่องตัวและเสียเวลามากกว่าหลักสูตรปกติ จึงต้องการที่จะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ มทร. เพื่อปรับระบบการเทียบโอนให้เป็นเนื้อเดียวกัน ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น จบอาชีวะแล้วศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่องได้โดยไม่เสียเวลาเทียบโอนหน่วยกิตมากนัก ซึ่งเชื่อว่าการเชื่อมโยงทั้งสองส่วนจะเป็นไปโดยธรรมชาติ เพราะจบระดับ ปวส.สาขาใดมา เมื่อมาเรียนในหลักสูตรต่อเนื่องก็จะต้องเรียนในสาขาเดียวกัน
ทั้งนี้ คาดว่าจะเร่งดำเนินการให้สามารถนำมาใช้ได้ทันในปีการศึกษา 2559
 
ส่วนหนึ่งของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ที่ได้มาหารือกับรัฐมนตรี ถ่ายภาพ ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี


ที่มา ; เว็บ  รัฐบาลไทย


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม