หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

มล.ปริยดา ดิศกุล บรรยายพิเศษในการประชุม สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )

ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 458/2558มล.ปริยดา ดิศกุล บรรยายพิเศษในการประชุม
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี – หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษในการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) โดยมีอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์, เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์, ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทั่วประเทศ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
 หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการนโยบายด้านการอุดมศึกษาที่สำคัญหลายด้าน จึงขอกล่าวถึงนโยบายบางเรื่องที่สำคัญกับการอุดมศึกษา ดังนี้
การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร  เป็นนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานจำนวนมากที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับสถานศึกษาของไทย อาทิ สถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หน่วยงานเอกชนของไทย เป็นต้น เพื่อต้องการสร้างมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษขึ้นมาใหม่ ด้วยการนำกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) มาปรับใช้ ทำให้ครูผู้สอนต้องปรับรูปแบบและสื่อการสอนให้ตอบโจทย์ CEFR และในอนาคตจะมีการจัดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาปริญญาตรี โดยนำไประบุในผลการทดสอบในใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ด้วย อีกทั้งยังมุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟังและทักษะการพูด (Functional English) เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น
 ในส่วนของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูผู้สอน กระทรวงศึกษาธิการได้รับความร่วมมือจากสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย โดยโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพมหานคร จะรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เข้าไปทำหน้าที่ผู้ช่วยครู (Teacher Assistant) เพื่อฝึกประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ ส่วนครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทยที่ทำการสอนอยู่แล้วนั้นจะทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเคมบริจด์ จากประเทศอังกฤษ มาช่วยวางระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนของประเทศไทย โดยจะมีครูต่างชาติมาช่วยเป็นโค้ชให้ครูไทยเวลาจัดการสอนในห้องเรียนซึ่งจะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยเป็นระบบมากขึ้น
นอกเหนือจากจะมีการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแบบเข้มแล้ว ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยขณะนี้ได้ทำการพัฒนาแอพพลิเคชันเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เพื่อช่วยฝึกฝนด้านการสื่อสารและการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา ซึ่งได้นำมาทดลองใช้ในโรงเรียนของไทยแล้ว ถือเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สำคัญที่ช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีอื่นๆ เช่น การเรียนการสอนผ่าน Skype และระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อให้ความรู้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 15,000 โรงเรียน
 การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาคิดวิเคราะห์และบูรณาการได้ เนื่องจากรูปแบบการเรียนแบบเดิมที่นักเรียนนั่งฟังครูผู้สอนอย่างเดียวใช้ไม่ได้ผลแล้ว จึงต้องปรับวิธีการเรียนการสอนใหม่ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในห้องเรียนมากขึ้น รู้จักคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง รวมทั้งนำสิ่งที่เรียนในห้องเรียนมาบูรณาการได้
 การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ และกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพไปพร้อมๆ กับเนื้อหาด้านวิชาการ เพื่อให้เด็กสามารถประกอบอาชีพและทำธุรกิจด้วยตัวเองได้ แม้จะไม่ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
 เรื่องธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา   ปัจจุบันพบว่ามีกรณีร้องเรียนในสถาบันอุดมศึกษาจำนวนมาก จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งช่วยกันควบคุมและดูแลประเด็นนี้อย่างเคร่งครัดมากขึ้น เพื่อให้ปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาลดน้อยลงหรือหมดไป
ถ่ายภาพ อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
 หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล กล่าวด้วยว่า ในการประชุมครั้งนี้ หากที่ประชุมพบปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในด้านใดก็ตาม  ขอให้รวบรวมและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยตรงมาที่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมมือกันและดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม