หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ศธ.-ยธ.หารือแนวทางแก้ไขปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ของนักเรียนนักศึกษา

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )

ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

http://academic.obec.go.th/web/node/1/77/govdoc_sec_detail/296

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.
-เกณฑ์การย้ายครู พ.ศ.2558  http://www.otepc.go.th/images/document/2558/v16-2558.pdf

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  

http://tuewsob.blogspot.com/2015/05/4-10-1-57.html


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 441/2558ศธ.-ยธ.หารือแนวทางแก้ไขปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท
ของนักเรียนนักศึกษา
กระทรวงยุติธรรม - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือกับ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อร่วมพิจารณามาตรการทางกฎหมายและแนวทางแก้ไขปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, กรมคุมประพฤติ, ศาลเยาวชนเด็กและครอบครัวกลาง, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมประชุม
รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ในการพิจารณาข้อกฎหมายเชิงบวกต่อการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งไม่ได้ใช้กฎหมายเพื่อนำไปสู่การบังคับหรือใช้ความรุนแรง แต่เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาข้อกฎหมายที่จะใช้ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา
ที่ประชุมได้ทำการแบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องออกเป็น 4 กลุ่ม คือ นักเรียน ผู้ปกครอง สถาบันการศึกษา และศิษย์เก่า โดยเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะทำงานทั้ง กลุ่ม เพื่อพิจารณาข้อกฎหมายที่จะใช้ดำเนินการกับกลุ่มคนทั้ง 4 กลุ่ม หากมีการก่อเกิดเหตุทะเลาะวิวาทขึ้น อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมวด 7, ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น
สำหรับประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษานั้น จะพิจารณาถึงการใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เกี่ยวกับเรื่องการคุมประพฤติ การลงโทษนักเรียนผู้ก่อเหตุ อีกทั้งผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทจะได้รับการพิจารณาความผิดตามกฎหมาย เช่นเดียวกับกรณีเด็กแว้นด้วย ส่วนผู้ยุยงส่งเสริมให้เกิดการทะเลาะวิวาท ได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องการสืบสวนสอบสวน พิจารณาประมวลกฎหมายอาญาเพื่อลงโทษผู้ยุยงส่งเสริมต่อไป
ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมจะเชิญคณะทำงานประชุมอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุป และกำหนดรายละเอียดแนวทางดำเนินการด้านกฎหมายให้ชัดเจนต่อไป

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการทบทวนอำนาจหน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์ ว่าอำนาจที่มีอยู่เดิมนั้นหลวมไปหรือไม่อย่างไร เพื่อให้ศูนย์เสมารักษ์มีอำนาจช่วยเหลือเจ้าพนักงานได้มากขึ้น รวมทั้งจะพิจารณาเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทเข้ามาช่วยเหลือสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
ส่วนประเด็นด้านกฎหมายนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทเพราะสถิติที่ผ่านมามีการทะเลาะวิวาทของนักเรียนลดน้อยลง ดังจะเห็นได้จากจำนวนสถานศึกษาที่มักก่อเหตุทะเลาะวิวาท 27 แห่ง ประกอบด้วยสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ 7 แห่ง และอาชีวศึกษาเอกชน 20 แห่ง แต่ในปัจจุบันพบว่ากว่าครึ่งหนึ่งของสถานศึกษาดังกล่าวไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทแล้ว
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะได้ดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กนักเรียน โดยจัดให้มีการศึกษาแบบทวิภาคี คือ ให้เด็กนักเรียนได้เรียนและฝึกงานในสถานประกอบการโดยได้รับเงินจากการฝึกงานด้วย เพราะหากเด็กนักเรียนได้ตระหนักและมองเห็นอนาคตของตัวเองอย่างชัดเจน จะสามารถยับยั้งชั่งใจและปฏิเสธเมื่อมีรุ่นพี่ชักชวนไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทได้

อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการก็ต้องทบทวนว่าสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ยังคงมีการทะเลาะวิวาทอยู่ เกิดจากความหละหลวมในส่วนใด และขาดเหลือสิ่งใด เพื่อที่จะช่วยเสริมในสิ่งนั้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายยังคงเดิมคือนักเรียนอาชีวศึกษาที่ศึกษาอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน โดยมีสาเหตุของการทะเลาะวิวาท คือ ประเพณีและค่านิยมในวัยรุ่น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้องช่วยประคับประคองเด็กนักเรียนเหล่านี้

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม