หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ผลประชุม คกก.บริหารลูกเสือแห่งชาติ

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )

ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 462/2558ผลประชุม คกก.บริหารลูกเสือแห่งชาติ
 ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ
 
 · รับทราบคำสั่งแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
 ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 1457/2558 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558 แต่งตั้ง นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

 · รับทราบรายงานการประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2558
 ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี พล.อ.ศิรินทร์ ธูปกล่ำ เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน ประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการ มีสาระสำคัญคือ
     - การรายงานผลการดำเนินงานของลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 อาทิ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เหรียญลูกเสือสรรเสริญและเหรียญลูกเสือสดุดี, การจัดกรรมเฉลิมพระเกียรติ, โครงการลูกเสือไทยช่วยผู้ประสบภัยในประเทศเนปาล, การพัฒนากิจการลูกเสือร่วมกับภาคีเครือข่าย, การพัฒนาค่ายลูกเสือ เป็นต้น
     - การนำเสนอนโยบายของสภาลูกเสือไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “จะพัฒนากิจการลูกเสือไทย ให้สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชน ประชาชนชาวไทย เป็นคนดีของสังคม เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง มีความสุขน่าอยู่อาศัยภายในปี พ.ศ.2563” ได้แก่ รัฐบาลประกาศให้การลูกเสือเป็นวาระแห่งชาติ, กระรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายให้การฝึกอบรมลูกเสือเป็นกิจกรรมหลักในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ประสานการจัดกิจกรรมลูกเสือทั่วประเทศ กำกับ ดูแล และสนับสนุนการหารายได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ตลอดจนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจการลูกเสือไทยและมีบทบาทในกิจการลูกเสือต่างประเทศ
     - ข้อเสนอของเยาวชนเกี่ยวกับลูกเสือในอนาคต อาทิ การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของเยาวชน, ให้มีเครื่องแบบทางเลือกในการทำกิจกรรมโดยเฉพาะ, พัฒนาเว็บไซต์ให้มีข้อมูลกิจกรรมลูกเสือที่ทันสมัยทั้งในและต่างประเทศ, ปรับการเรียนการสอนลูกเสือให้มีความน่าสนใจและมีผู้กำกับสอนวิชาลูกเสือโดยตรง, นำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียน เช่น สมาร์ทโฟน ระบบ GPS เกมส์ออนไลน์, ประยุกต์วิชาลูกเสือเข้ากับวิชาอื่นๆ เช่น ภูมิศาสตร์
     - การอภิปรายกลุ่มในหัวข้อต่างๆ อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของสภาลูกเสือไทย, พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 เพื่อการพัฒนา, การบริหารกิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาค
 รมว.ศึกษาธิการ มอบให้ฝ่ายเลขานุการนำผลการประชุมสภาลูกเสือไทยไปวิเคราะห์ในรายละเอียด พร้อมทั้งจัดกลุ่มงานเพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนงานที่มีขั้นตอน/วิธีการที่ชัดเจน และให้นำกลับมาเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาต่อไป เพราะเชื่อว่าผลที่ได้จากการประชุมมีหลายส่วนที่น่าจะเป็นประโยชน์ หากสามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงก็จะช่วยพัฒนากิจการลูกเสือได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

 · รับทราบผลการใช้งบประมาณ ประจำปี 2558
 ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 ของสำนักงานเลขาธิการลูกเสือแห่งชาติ แผนงานขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ จำนวน 116,564,900 บาท ซึ่งมีผลรวมของการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 2557-กันยายน 2558) จำนวน 93,429,765 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.15 แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
     - เงินอุดหนุนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับจำนวน 76,568,100 บาท ใช้ไป 60,963,002 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.62
     - เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาค่ายลูกเสือ ได้รับจำนวน 14,996,800 บาท ใช้ไปทั้งหมดร้อยละ 100
     - เงินอุดหนุนงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ได้รับจำนวน 25 ล้านบาท ใช้ไป 17,469,963 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.88

 · รับทราบรายงานของผู้ตรวจการลูกเสือ
 ที่ประชุมรับทราบรายงานของผู้ตรวจการลูกเสือ 4 ฝ่าย ได้แก่
      1) ฝ่ายวิชาการ รายงานการจัดทำคู่มือการแต่งการเครื่องแบบลูกเสือในพิธีการและโอกาสต่างๆ
     2) ฝ่ายต่างประเทศ รายงานการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 25 ที่ประเทศเกาหลี และโครงการงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติสิงคโปร์ ประจำปี 2558 ที่ประเทศสิงคโปร์
     3) ฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์ รายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือมหาชัย ผิน แจ่มวิชาสอน โครงการเดิน-วิ่งการกุศลลูกเสือไทย 104 ปี โครงการมหกรรมรวมพลคนลูกเสือ เป็นต้น
     4) ฝ่ายกิจการพิเศษ รายงานการเตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือเหล่าอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม