หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2557

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 90 เขต 39 เอก 1759 อัตรา

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 62/2557 ผลการประชุม ก.พ.อ.ครั้งที่ 1/2557
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้
  • เห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคล
    ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้งสิ้น 7 ราย คือ
1) รศ.ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) รศ.สุมิตร สุตรา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3) รศ.วิชัย สิทธิรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
4) รศ.บุษบา กนกศิลปธรรม ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
5) รศ.พรชัย สิมะโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
6) รศ.สมเดช กนกเมธากุล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชาเคมี (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7) รศ.ระพีพรรณ คำหอม ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นอกจากนี้ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบสาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง คือ ศาสตราจารย์อรทัย พาชีรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ท.11 ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  

  • เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา
ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้
- ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา พิจารณากำหนดสาขาสอดคล้องกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์
1) เป็นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล
2) เป็นสาขาวิชาในกลุ่มหลักที่กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) กำหนด
3) เป็นสาขาวิชาที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
4) กรณีสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาได้มีการเปิดสอนอยู่เดิม ควรพิจารณาตามความต้องการและจำเป็น รวมทั้งสถาบันที่จะไปศึกษาต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลของประเทศนั้น
5) กรณีสาขาที่สถาบันอุดมศึกษามีแผนที่จะเปิดสอนหลักสูตรใหม่ในอนาคต ควรเป็นสาขาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาด้วย
- ให้สถาบันอุดมศึกษา แจ้ง ก.พ.อ.รับทราบสาขาวิชา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
  

  • รับทราบรายงานความก้าวหน้าในการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....
ที่ประชุมรับทราบผลการวิเคราะห์ความเห็นของสภาสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา สภาคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งพบว่าสถาบันอุดมศึกษาจำนวนหนึ่งที่มีระบบบริหารงานบุคคลตามมาตรฐานแล้ว ไม่เห็นด้วยกับการออก พ.ร.บ.ดังกล่าว เพราะจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล โดยเสนอให้มีการประเมินมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา และยกเว้นการบังคับใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าวกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อม โดยจัดทำเป็นบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ. รวมทั้งรับทราบข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ เรื่องการกำหนดมาตรการระยะสั้นเพื่อเยียวยาปัญหาพนักงานมหาวิทยาลัย ในลักษณะหลักเกณฑ์กลางในการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบจาก ครม.ต่อไป
   
 
ภาพ สถาพร ถาวรสุข

  • รับทราบการกำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2561
ที่ประชุมรับทราบผลการทบทวนเกณฑ์การคำนวณภาระงานการขอกำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา กล่าวคือ เพื่อให้ทันต่อระยะเวลาที่กำหนดไว้ในการเสนอขอกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ ประจำปี 2558 จึงควรดำเนินการคำนวณตามเกณฑ์กลางภาระงานสอน (Teaching Load) 15 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา/อาจารย์ 1 ตำแหน่ง หรือ 45 ชั่วโมง เช่นเดิมไปพลางก่อน และเห็นควรให้มีการศึกษาแนวทางการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังของสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบที่ครอบคลุมความหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษาประเภทต่างๆ โดยหลักสูตรที่จะเสนอขอกรอบอัตรากำลังจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และแผนยุทธศาสตร์ในการผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี

ที่มา  ;  เว็บสำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ
ฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา
          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 
90 เอก 39 เอก 1759 อัตรา
          

ที่มา: http://www.thaipost.net

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม