หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2557

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 90 เขต 39 เอก 1759 อัตรา

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 62/2557 ผลการประชุม ก.พ.อ.ครั้งที่ 1/2557
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้
  • เห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคล
    ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้งสิ้น 7 ราย คือ
1) รศ.ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) รศ.สุมิตร สุตรา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3) รศ.วิชัย สิทธิรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
4) รศ.บุษบา กนกศิลปธรรม ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
5) รศ.พรชัย สิมะโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
6) รศ.สมเดช กนกเมธากุล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชาเคมี (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7) รศ.ระพีพรรณ คำหอม ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นอกจากนี้ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบสาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง คือ ศาสตราจารย์อรทัย พาชีรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ท.11 ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  

  • เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา
ที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศ ก.พ.อ.เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้
- ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา พิจารณากำหนดสาขาสอดคล้องกับความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์
1) เป็นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล
2) เป็นสาขาวิชาในกลุ่มหลักที่กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) กำหนด
3) เป็นสาขาวิชาที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
4) กรณีสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาได้มีการเปิดสอนอยู่เดิม ควรพิจารณาตามความต้องการและจำเป็น รวมทั้งสถาบันที่จะไปศึกษาต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลของประเทศนั้น
5) กรณีสาขาที่สถาบันอุดมศึกษามีแผนที่จะเปิดสอนหลักสูตรใหม่ในอนาคต ควรเป็นสาขาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาด้วย
- ให้สถาบันอุดมศึกษา แจ้ง ก.พ.อ.รับทราบสาขาวิชา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
  

  • รับทราบรายงานความก้าวหน้าในการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....
ที่ประชุมรับทราบผลการวิเคราะห์ความเห็นของสภาสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา สภาคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งพบว่าสถาบันอุดมศึกษาจำนวนหนึ่งที่มีระบบบริหารงานบุคคลตามมาตรฐานแล้ว ไม่เห็นด้วยกับการออก พ.ร.บ.ดังกล่าว เพราะจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล โดยเสนอให้มีการประเมินมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา และยกเว้นการบังคับใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าวกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อม โดยจัดทำเป็นบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ. รวมทั้งรับทราบข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ เรื่องการกำหนดมาตรการระยะสั้นเพื่อเยียวยาปัญหาพนักงานมหาวิทยาลัย ในลักษณะหลักเกณฑ์กลางในการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบจาก ครม.ต่อไป
   
 
ภาพ สถาพร ถาวรสุข

  • รับทราบการกำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2561
ที่ประชุมรับทราบผลการทบทวนเกณฑ์การคำนวณภาระงานการขอกำหนดกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา กล่าวคือ เพื่อให้ทันต่อระยะเวลาที่กำหนดไว้ในการเสนอขอกรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ ประจำปี 2558 จึงควรดำเนินการคำนวณตามเกณฑ์กลางภาระงานสอน (Teaching Load) 15 หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา/อาจารย์ 1 ตำแหน่ง หรือ 45 ชั่วโมง เช่นเดิมไปพลางก่อน และเห็นควรให้มีการศึกษาแนวทางการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังของสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบที่ครอบคลุมความหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษาประเภทต่างๆ โดยหลักสูตรที่จะเสนอขอกรอบอัตรากำลังจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และแผนยุทธศาสตร์ในการผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี

ที่มา  ;  เว็บสำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ
ฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา
          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 
90 เอก 39 เอก 1759 อัตรา
          

ที่มา: http://www.thaipost.net

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม