หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557

เสวนาเพื่อพิจารณาร่างแนวปฏิบัติ นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 53/2557
เสวนาเพื่อพิจารณาร่างแนวปฏิบัติ นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเสวนา "เพื่อพิจารณาร่างแนวปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" จัดโดยสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีนายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุรัตน์ ศิลปอนันต์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมเสวนา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557
รมว.ศธ.กล่าวตอนหนึ่งว่า วิชาภาษาอังกฤษมีความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารด้วย
ศธ.จำเป็นต้องพัฒนาคนให้มีความพร้อมในโลกในปัจจุบัน ที่มีทั้งความร่วมมือและการแข่งขันไปพร้อมๆ กัน จึงได้จัดทำประกาศเรื่องนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาครู โดยจะเน้นการสอนภาษา ที่เน้นให้สามารถสื่อสารและใช้หาความรู้ได้  ซึ่งได้ยกตัวอย่างการสอนของประเทศสวีเดน เป็นตัวอย่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในการสอนภาษาอังกฤษเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ที่เริ่มสอนเด็กเล็กๆ โดยสอนการฟังกับการพูด ยังไม่สอนอ่านหรือเขียน และประสบการณ์การสอนอ่านหรือเขียนสำหรับภาษาแม่ในภาษาใดก็ตาม หากเด็กได้เรียนฟังพูดมาแล้วทุกวันๆ ละ 16 ชั่วโมง คนละ 6-7 ปี จะได้ผลดีมากในการเรียนวิชาพื้นฐานต่างๆ ต่อไปในอนาคต
ดังนั้น การจัดห้องเรียนสำหรับการสนทนา จึงเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นที่จะต้องสอนให้เด็กสื่อสารได้ หรือจัดการเรียนการสอนแบบเข้มข้น เพราะการเรียนภาษาแบบเจือจาง ไม่มีทางประสบความสำเร็จได้ ซึ่งสถานศึกษาอาจจะต้องปรับแนวปฏิบัติดังกล่าวด้วยความพร้อมที่แตกต่างกัน ถือเป็นเรื่องธรรมดา แต่สิ่งสำคัญคือ จะทำอย่างไรให้การสอนภาษาอังกฤษมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสภาพที่แตกต่างกันได้ ข้อคิดหนึ่งที่สำคัญซึ่ง รมว.ศธ.ได้ยกตัวอย่าง คือ หนังสือภาษาอังกฤษบางเล่ม เปิดออกมามีแต่การสอน Grammar ล้วนๆ ไม่สามารถใช้สอนเพื่อการสนทนาได้ แต่ละสถานศึกษาจึงต้องพิจารณาด้วยว่าหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ มีพอเพียงและครอบคลุมการสอนหรือไม่อย่างไร
 
 
ในส่วนของการประชุมเสวนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเตรียมยกร่างแนวปฏิบัติ และช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน ทั้ง สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครู โดยมีการรับฟังความเห็นเพื่อนำไปประกอบการจัดทำแนวปฏิบัติ ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ที่เน้นการเรียนการสอนภาษาจากการใช้ภาษาและการเรียนเพื่อใช้ภาษา โดยคาดหวังว่าจะได้แนวทางในการเตรียมการ เตรียมห้องเรียน จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งหนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัด สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่สอดคล้องกันทั้งกระบวนการ ตลอดจนการจัดให้มีวิชาสนทนาภาษาอังกฤษและการสนทนาแบบเข้มข้นในช่วงเวลาและในห้องเรียนที่มีความเหมาะสม ตลอดจนการรวบรวม คัดเลือกสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเกิดประโยชน์แก่ครู นักเรียน เช่น การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการออกเสียง ซึ่งในความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในหลายโรงเรียน เช่น การเพิ่มคาบเรียนจาก 4 คาบต่อสัปดาห์ เป็น 6 คาบต่อสัปดาห์ หรือบางโรงเรียนมีวิชาสนทนา มีการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น มีชมรมภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดค่ายภาษาอังกฤษในช่วงปิดภาคเรียนของ สพฐ. ฯลฯ
  
ย้ำว่าในการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ศธ.จะยอมรับความแตกต่างของโรงเรียน เนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนและมีผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่างกัน ทั้งโรงเรียนที่สอนหลักสูตร English Program หรือ Mini English Program หรือโรงเรียนนานาชาติ รวมทั้งโรงเรียนที่มีครูต่างชาติและโรงเรียนที่ไม่มีครูต่างชาติ หรือโรงเรียนที่มีครูต่างชาติแต่สอนไม่ถูกวิธีหรือไม่ได้ผล และโรงเรียนส่วนใหญ่ที่ไม่มีครูต่างชาติและไม่มีความพร้อม ซึ่งจำเป็นที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยอาศัยสื่อและแบบเรียนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวคิดนี้มากขึ้น
ฉะนั้น ไม่ว่าจะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในแต่ละสถานศึกษาจะแตกต่างกันอย่างไร แต่สิ่งที่ต้องเกิดขึ้น คือ มาตรฐานและคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น.
 
(ร่าง) แนวปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มี     สำ คั  ดั  นี้
1) การใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล คือ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ออกแบบหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครู และกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้
2) ปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) เริ่มจากการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามลำดับ
3) ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลัก ด้วยหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน ครู วัสดุอุปกรณ์ ตามความพร้อมของแต่ละสถานศึกษาและความถนัดสนใจของผู้เรียน
4) ส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ การขยายโครงการพิเศษด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เช่น English Program, Mini English Program, English for Integrated Studies พัฒนาห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารทางสังคม ด้านวิชาการ ห้องเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ และการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับประกอบอาชีพ การจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นในช่วงปิดภาคเรียนและค่ายนานาชาติ การเพิ่มชั่วโมงเรียนและการเรียนอย่างต่อเนื่อง การจัดสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศเพื่อกระตุ้นการฝึกทักษะการสื่อสาร การประกวดแข่งขันและจัดกิจกรรม รวมทั้งการสอนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป การสอนแบบเข้มข้น รวมถึงการจัดเป็นวิชาเลือก
5) ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู ให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร (CLT) และเป็นไปตามกรอบความคิด CEFR โดยเริ่มจากการประเมินความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับครู ฝึกอบรมครู ตลอดจนพัฒนาระบบติดตามแก้ปัญหาและช่วยเหลือครูอย่างเป็นระบบ และจัดระบบฝึกฝนและสอบวัดระดับความสามารถแบบออนไลน์
6) ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของครูและนักเรียน ส่งเสริมการผลิต การสรรหา e-Content Learning Applications แบบฝึกและแบบทดสอบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการฟัง การออกเสียงที่ถูกต้อง Phonics จากสื่อดิจิทัล
  ภาพ สถาพร ถาวรสุข
 
         
ที่มา : เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา
          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 
90 เอก 39 เอก 1759 อัตรา
          

ที่มา: http://www.thaipost.net


... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม