หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

รมว.ศธ.แถลงข่าว O-Net

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 90 เขต 39 เอก 1759 อัตรา


ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 66/2557
รมว.ศธ.แถลงข่าว O-Net
ศึกษาธิการ  นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ
รมว.ศธ.กล่าวว่า จากที่ได้มีข้อห่วงใยเรื่องการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้ออกเป็นประกาศ ศธ.ตามการเสนอของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือกับองค์กรที่มีสถานศึกษาในสังกัด พบว่าการนำเอาการทดสอบกลางมาใช้ในระบบการศึกษา เป็นการดำเนินงานที่มีแนวความคิดสอดคล้องกัน เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในระบบการศึกษาทราบว่าการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมทั้งประเทศมีผลสัมฤทธิ์อย่างไร และจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และครูอาจารย์
ในส่วนของ สทศ. ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เป็นเรื่องสืบเนื่องจากที่ ศธ.มีการหารือในสมัยที่ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช เป็น รมว.ศธ. ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 โดยมีแนวความคิดในขณะนั้นว่าจะให้ใช้ผลประเมินระดับสถานศึกษาต่อผลประเมินระดับชาติจาก 80 20 ให้เป็น 70 : 30 ในปีการศึกษา 2556 และ 60 : 40 ในปีการศึกษา 2557 และตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ให้ปรับสัดส่วนเป็น 50 : 50 แต่ยังไม่มีผลในทางปฏิบัติ เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทราบรายละเอียดจากปัญหาเรื่องการเวียนหนังสือ ในการหารือกับ สพฐ.มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะมีการนำเอาประกาศดังกล่าวไปศึกษา เพื่อนำไปสู่การให้คำแนะนำต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดต่อไป
นอกจากนี้ จะมีการเพิ่มน้ำหนักข้อสอบกลางสำหรับนักเรียนชั้น ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 และ ม.2 โดยใช้ข้อสอบกลางที่จัดทำโดย สพฐ. ร้อยละ 15 และข้อสอบที่จัดทำโดยสำนักงานเขตพื้นที่ร่วมกับสถานศึกษา ร้อยละ 15 รวมเป็น ร้อยละ 30 การจัดสอบแบบนี้ไม่ได้ทำให้มีการสอบมากขึ้น เพียงแต่เพิ่มน้ำหนักสำหรับการสอบ O-Net ของนักเรียนที่จะจบช่วงชั้นปี เท่ากับว่าเป็นการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีแทนการใช้ข้อสอบของสถานศึกษา เพื่อจะได้ทราบถึงมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
การวัดผลจากการใช้ข้อสอบกลางไม่ได้มุ่งที่จะทำให้เกิดแรงกดดัน แต่ต้องการให้ผู้จัดการศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ นำไปสู่การพัฒนา และส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น สำหรับสถานศึกษาที่มีลักษณะหรือเงื่อนไขพิเศษ ก็ต้องมากำหนดเป้าหมายในการวิเคราะห์ ตีความผลการสอบ เช่น สถานศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ จำเป็นต้องวัดความรู้ภาษาไทยเหมือนสถานศึกษาทั่วไป แต่ในการตีความและการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหา จะต้องหาทางแก้ปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกับสถานศึกษา คือ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาไทยสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง เป็นต้น
ในขั้นตอนต่อไป จะมีการนำเรื่องที่ สพฐ.หารือกับองค์กรที่มีสถานศึกษาในสังกัด และประกาศของ สทศ.เวียนให้ทราบโดยทั่วกันให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง และจะมีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งเรื่อง O-Net และการทดสอบกลางในที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งนี้ เห็นว่าควรจะมีการจัดเสวนาเพื่อให้เห็นถึงภาพรวมของระบบการทดสอบวัดผลของระบบการศึกษาของประเทศไทย การทดสอบวัดผลที่ สพฐ.ดำเนินการอยู่ จะมีผลทำให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าผลสอบ O-Net จะโยงไปถึงการทดสอบวัดผลที่อิงมาตรฐานนานาชาติได้อย่างไร ในการดำเนินการต่างๆ ก็จะทำให้เชื่อมโยงระหว่างผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนเข้ามาร่วมกัน ซึ่งในคณะกรรมการของ สทศ.มีผู้แทนองค์กรหลักอยู่แล้ว แต่การทำข้อสอบกลางของ สพฐ.จะมีการเชิญผู้แทนจาก สทศ. คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และผู้แทนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าร่วมตลอดกระบวนการ
ขณะนี้ผลสอบ O-Net ประกาศออกมาแล้ว แต่มีข้อมูลน้อยมาก จึงขอให้ สทศ.และ สพฐ.ทำการวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อชี้แจงต่อสังคมให้ทราบทั้งในแง่มุมของ สทศ.และ สพฐ. เมื่อมีรายละเอียดถึงผลการสอบของกลุ่มสถานศึกษาขนาดใหญ่ สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดเล็ก ผลการสอบของภูมิภาค ก็จะนำเอาผลสอบนั้นมาวิเคราะห์ แล้วนำมาเสนอต่อสื่อมวลชนและสังคมให้ทราบต่อไป เพื่อให้เกิดการนำเอาผลสอบมาเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา การปรับปรุงการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน

ที่มา ; เว็บข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


ฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา
          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 
90 เอก 39 เอก 1759 อัตรา
          

ที่มา: http://www.thaipost.net

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม