หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

มธ.เผยความสำเร็จด้านการวิจัยจาก 3 นโยบาย เพิ่มทุนวิจัย-สร้างเครือข่ายและระบบสนับสนุนครบวงจร

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


มธ.เผยความสำเร็จด้านการวิจัยจาก 3 นโยบาย เพิ่มทุนวิจัย-สร้างเครือข่ายและระบบสนับสนุนครบวงจร


          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศความสำเร็จด้านงานวิจัยที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพจากการใช้กลยุทธ์พัฒนางานวิจัยสู่สากล เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็น 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของประเทศ เน้นสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
          ศ.ดร.ประมวญ เทพชัยศรี รักษาราชการตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้และการแก้ปัญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน สำหรับด้านวิจัย มธ. มีเป้าหมายของการบริหารจัดการด้านวิจัยในปี 2557-2559 ในการจัดอันดับระดับประเทศไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 3
          "ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มธ. ได้เร่งพัฒนาผลงานวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานสากล สร้างองค์ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาของสังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งแก่สาธารณะและเชิงพาณิชย์ ภายใต้นโยบายหลัก คือ การบริหารจัดการให้มีปัจจัยสนับสนุนการวิจัยที่เพียงพอและรอบด้าน โดยเน้นกลยุทธ์หลัก 3 ประการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด คือ การเพิ่มทุนวิจัยและเสริมสร้างศักยภาพของการวิจัย การจัดตั้งเครือข่ายนักวิจัย และการให้ทุนสนับสนุนการ ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการพร้อมเชิดชูและให้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและรางวัลสิ่งประดิษฐ์"
          ศ.ดร.ประมวญ กล่าวว่า กลยุทธ์หลัก 3 ประการดังกล่าวส่งผลให้ มธ.มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากเวทีระดับโลกกว่า 10 รางวัลต่อปี รางวัลระดับประเทศกว่า 100 รางวัลต่อปี และมีผลงานที่ได้รับการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นกว่า 100% โดยในปี 2556 มีผลงานวิจัยที่ได้รับการ ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 338 ผลงาน และระดับนานาชาติถึง 518 ผลงาน
          ทั้งนี้ กลยุทธ์ด้านการเพิ่มทุนวิจัยและเสริมสร้างศักยภาพของการวิจัยให้มากขึ้นนั้น มธ.จัดให้มีทุนวิจัยในหัวข้อที่หลากหลายสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยระดับกลาง และนักวิจัยอาวุโส ทุนวิจัยตามประเด็นหลักในลักษณะบูรณาการวิชาการภายในสาขาและระหว่างสาขาหรือสหวิทยาการ ซึ่งให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ตลอดจนทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก รวมทั้งทุนปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากว่า 500 ทุนในแต่ละปี นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการอบรมเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยให้นักวิจัยรุ่นใหม่ การอบรมจริยธรรมด้านการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์รับทุนวิจัยหรือทุนร่วมวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น
          กลยุทธ์ด้านการจัดตั้งเครือข่ายนักวิจัย โดยเน้นศักยภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence) คลัสเตอร์การวิจัย กลุ่มนักวิจัยคุณภาพสูงภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ จะให้มีระบบกลไกในการใช้ทรัพยากรร่วมกันสำหรับอุปกรณ์เฉพาะทางที่มีราคาสูง โดยเฉพาะการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลองมูลค่ากว่า 70 ล้านบาท จัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยที่นับว่าทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มูลค่ากว่า 600 ล้านบาท และก่อตั้งศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายาแห่งประเทศไทย มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการและการจัดพิมพ์วารสารวิชาการที่มีคุณภาพในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยของทุกสถาบันทั้งในประเทศและภูมิภาค
          กลยุทธ์ด้านการให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการสูงสุดฉบับละ 50,000 บาท เชิดชูและให้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น รวมทั้งรางวัลสิ่งประดิษฐ์ โดยในแต่ละปีจะมีการให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์มากกว่า 700 ทุน พร้อมเชิดชูและให้รางวัลผู้มีผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัย ผู้ที่ได้รับทุนวิจัยขนาดใหญ่ ผู้ที่มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และรางวัลประกาศเกียรติคุณจากองค์กรภายนอก เป็นต้น
          "ตั้งแต่ ปี 2557 เป็นต้นไป มธ. มีนโยบายที่จะเพิ่มกลยุทธ์ด้านการผลักดันผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมมากยิ่งขึ้น โดยการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ออกเผยแพร่สู่ภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเชิงสาธารณะ นโยบาย พาณิชย์ สุนทรียภาพ หรือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม เช่น กลุ่มวิจัยทางการแพทย์ ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์วิจัยทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาผู้ป่วยด้านทันตกรรม การปรับปรุงการเข้าถึงอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ อาทิ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ป่วยในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ การจัดหาเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาและบริการ และกลุ่มวิจัยทางการเกษตร ได้แก่ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวและแป้ง ศูนย์นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าและมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตร ศูนย์นวัตกรรมและปฏิบัติการด้านยา และศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาค้นคว้าและเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ด้านภูมิภาคอาเซียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเร็วๆ นี้" ศ.ดร.ประมวญ กล่าวสรุป

          

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


 
ที่มา ;  เว็บกระทรวงศึกษาธิการ


ฏิทินสอบครู 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา
          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

          

ที่มา: http://www.thaipost.net


สพฐ.เตรียมประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วยทั่วไป ปี 57 รอแค่เสนอ ก.ค.ศ.อนุมัติ


.....
วันนี้(12ก.พ.)นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้ง ที่ 1 ปี 2557 นั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ประกาศการสอบแข่งขัน วันที่ 10 -16 มี.ค.57 
รับสมัคร วันที่ 17-24 มี.ค.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 8 เม.ย.57 
ดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ วิชาชีพครู วันที่ 19 เม.ย.57
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เม.ย.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค หรือ สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เม.ย.57 
สอบภาค ค ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.57 เป็นต้นไป 
และ ประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พ.ค.57 
ทั้งนี้ สพฐ.จะเสนอปฏิทินดังกล่าวให้ที่ประชุมก.ค.ศ.รับทราบต่อไป


ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม