หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

มธ.เผยความสำเร็จด้านการวิจัยจาก 3 นโยบาย เพิ่มทุนวิจัย-สร้างเครือข่ายและระบบสนับสนุนครบวงจร

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


มธ.เผยความสำเร็จด้านการวิจัยจาก 3 นโยบาย เพิ่มทุนวิจัย-สร้างเครือข่ายและระบบสนับสนุนครบวงจร


          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศความสำเร็จด้านงานวิจัยที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพจากการใช้กลยุทธ์พัฒนางานวิจัยสู่สากล เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็น 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของประเทศ เน้นสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม
          ศ.ดร.ประมวญ เทพชัยศรี รักษาราชการตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้และการแก้ปัญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน สำหรับด้านวิจัย มธ. มีเป้าหมายของการบริหารจัดการด้านวิจัยในปี 2557-2559 ในการจัดอันดับระดับประเทศไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 3
          "ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มธ. ได้เร่งพัฒนาผลงานวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานสากล สร้างองค์ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาของสังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งแก่สาธารณะและเชิงพาณิชย์ ภายใต้นโยบายหลัก คือ การบริหารจัดการให้มีปัจจัยสนับสนุนการวิจัยที่เพียงพอและรอบด้าน โดยเน้นกลยุทธ์หลัก 3 ประการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด คือ การเพิ่มทุนวิจัยและเสริมสร้างศักยภาพของการวิจัย การจัดตั้งเครือข่ายนักวิจัย และการให้ทุนสนับสนุนการ ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการพร้อมเชิดชูและให้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและรางวัลสิ่งประดิษฐ์"
          ศ.ดร.ประมวญ กล่าวว่า กลยุทธ์หลัก 3 ประการดังกล่าวส่งผลให้ มธ.มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากเวทีระดับโลกกว่า 10 รางวัลต่อปี รางวัลระดับประเทศกว่า 100 รางวัลต่อปี และมีผลงานที่ได้รับการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นกว่า 100% โดยในปี 2556 มีผลงานวิจัยที่ได้รับการ ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 338 ผลงาน และระดับนานาชาติถึง 518 ผลงาน
          ทั้งนี้ กลยุทธ์ด้านการเพิ่มทุนวิจัยและเสริมสร้างศักยภาพของการวิจัยให้มากขึ้นนั้น มธ.จัดให้มีทุนวิจัยในหัวข้อที่หลากหลายสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยระดับกลาง และนักวิจัยอาวุโส ทุนวิจัยตามประเด็นหลักในลักษณะบูรณาการวิชาการภายในสาขาและระหว่างสาขาหรือสหวิทยาการ ซึ่งให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ตลอดจนทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก รวมทั้งทุนปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากว่า 500 ทุนในแต่ละปี นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการอบรมเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยให้นักวิจัยรุ่นใหม่ การอบรมจริยธรรมด้านการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์รับทุนวิจัยหรือทุนร่วมวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น
          กลยุทธ์ด้านการจัดตั้งเครือข่ายนักวิจัย โดยเน้นศักยภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence) คลัสเตอร์การวิจัย กลุ่มนักวิจัยคุณภาพสูงภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ จะให้มีระบบกลไกในการใช้ทรัพยากรร่วมกันสำหรับอุปกรณ์เฉพาะทางที่มีราคาสูง โดยเฉพาะการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลองมูลค่ากว่า 70 ล้านบาท จัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยที่นับว่าทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มูลค่ากว่า 600 ล้านบาท และก่อตั้งศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายาแห่งประเทศไทย มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการและการจัดพิมพ์วารสารวิชาการที่มีคุณภาพในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยของทุกสถาบันทั้งในประเทศและภูมิภาค
          กลยุทธ์ด้านการให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการสูงสุดฉบับละ 50,000 บาท เชิดชูและให้รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น รวมทั้งรางวัลสิ่งประดิษฐ์ โดยในแต่ละปีจะมีการให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์มากกว่า 700 ทุน พร้อมเชิดชูและให้รางวัลผู้มีผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัย ผู้ที่ได้รับทุนวิจัยขนาดใหญ่ ผู้ที่มีผลงานจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และรางวัลประกาศเกียรติคุณจากองค์กรภายนอก เป็นต้น
          "ตั้งแต่ ปี 2557 เป็นต้นไป มธ. มีนโยบายที่จะเพิ่มกลยุทธ์ด้านการผลักดันผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมมากยิ่งขึ้น โดยการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ออกเผยแพร่สู่ภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเชิงสาธารณะ นโยบาย พาณิชย์ สุนทรียภาพ หรือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม เช่น กลุ่มวิจัยทางการแพทย์ ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์วิจัยทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาผู้ป่วยด้านทันตกรรม การปรับปรุงการเข้าถึงอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ อาทิ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ป่วยในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ การจัดหาเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาและบริการ และกลุ่มวิจัยทางการเกษตร ได้แก่ การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวและแป้ง ศูนย์นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าและมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตร ศูนย์นวัตกรรมและปฏิบัติการด้านยา และศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาค้นคว้าและเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ด้านภูมิภาคอาเซียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเร็วๆ นี้" ศ.ดร.ประมวญ กล่าวสรุป

          

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


 
ที่มา ;  เว็บกระทรวงศึกษาธิการ


ฏิทินสอบครู 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา
          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

          

ที่มา: http://www.thaipost.net


สพฐ.เตรียมประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วยทั่วไป ปี 57 รอแค่เสนอ ก.ค.ศ.อนุมัติ


.....
วันนี้(12ก.พ.)นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้ง ที่ 1 ปี 2557 นั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ประกาศการสอบแข่งขัน วันที่ 10 -16 มี.ค.57 
รับสมัคร วันที่ 17-24 มี.ค.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันที่ 8 เม.ย.57 
ดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ วิชาชีพครู วันที่ 19 เม.ย.57
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เม.ย.57 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค หรือ สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เม.ย.57 
สอบภาค ค ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.57 เป็นต้นไป 
และ ประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พ.ค.57 
ทั้งนี้ สพฐ.จะเสนอปฏิทินดังกล่าวให้ที่ประชุมก.ค.ศ.รับทราบต่อไป


ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม