หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557

แถลงข่าวกิจกรรม MOE Summer Camp 2014

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 90 เอก 39 เอก 1759 อัตรา

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 58/2557แถลงข่าวกิจกรรม MOE Summer Camp 2014
ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รองศาสตราจารย์พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  นายสมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมการแถลงข่าวจัดกิจกรรม "MOE Summer Camp 2014"  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม2557 ที่สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
รมว.ศธ.กล่าวว่า โดยปกติในช่วงปิดภาคเรียน องค์กรหลักต่างๆ ก็จัดกิจกรรมอยู่แล้ว แต่ในปีนี้ ศธ.ได้รณรงค์ให้เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษา จึงได้เตรียมการจัดกิจกรรมช่วงปิดเทอมขึ้น โดยมีจุดเน้นที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา และมีกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับวิชาชีพ ครอบครัว และประชาชนโดยตรง ตลอดจนถึงการสร้างจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมด้วย โดยจะมีกิจกรรมทั้งหมด 274 กิจกรรม มีเป้าหมายให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง และประชาชนรวมทั้งสิ้นกว่า 305,831 คน ซึ่งส่วนใหญ่เน้นการปฏิรูปการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เช่น การพัฒนาครูอาจารย์ เพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญ ทักษะการสอน การคิดวิเคราะห์ พัฒนาหลักสูตร และโครงการเกี่ยวกับการจัดสื่อการเรียนการสอน ในส่วนของนักเรียนมีทั้งทักษะวิชาการ การคิดวิเคราะห์ ทักษะการอ่าน ภาษาต่างประเทศ และการเรียนรู้ด้วยเกมส์และกีฬา
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีลักษณะพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดและนโยบายปรับปรุงการจัดการศึกษาในด้านนั้นๆ เช่น ทักษะภาษาต่างประเทศ มีกิจกรรม 7 กิจกรรม เป้าหมาย 55,320 คน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ในรูปแบบการจัดค่ายเป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ และรวมบางส่วนที่เป็นค่ายภาษาจีนด้วย
ซึ่งการจัดกิจกรรมเช่นนี้ เคยจัดค่ายครั้งเดียวในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา คือ ค่ายภาษาอังกฤษเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ แต่จัดเพียง 3-4 ค่ายเท่านั้น แตกต่างจากครั้งนี้ที่มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบค่ายจำนวนมาก และได้เพิ่มเวลาเป็น 2-4 สัปดาห์ เพื่อเน้นการเรียนภาษาต่างประเทศแบบเข้มข้น นอกจากนี้ในส่วนของเรื่องอื่นๆ จะนำแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษามาใช้ในการทำกิจกรรมในช่วงปิดเทอมนี้
กิจกรรม MOE Summer Camp 2014 ประกอบด้วย 8 กลุ่มกิจกรรม ครอบคลุมและให้บริการนักเรียนนักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ จำนวนกว่า 305,831 คน ดังนี้
  •  การเรียนรู้สำหรับนักเรียนนักศึกษา  เพื่อเสริมทักษะด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ เสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มี 47 กิจกรรม จำนวนเป้าหมาย 40,519 คน ได้แก่ นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ (กศน.) โครงการทักษะชีวิต (กศน.) นวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์อาชีวศึกษาสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ (สอศ.)  โครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดีและการฝึกอบรม ASEAN Youth Junior ระดับมัธยมศึกษา ระดับประเทศ (สพฐ.)
  • การเรียนรู้สำหรับครู อาจารย์  เพื่อเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพและวิชาพื้นฐานให้มีความพร้อมรับวิชาการที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต รวมทั้งพัฒนาทักษะการสอนเพื่อการคิดวิเคราะห์ และการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย มี 87 กิจกรรม จำนวนเป้าหมาย 9,318 คน อาทิ ค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (กศน.) โครงการร่วมมือร่วมใจรู้ทันภัยพิบัติ (กศน.) อบรมเตรียมความพร้อมครูภาษาไทยอาชีวศึกษา (สช.) โครงการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) (สพฐ.) เป็นต้น
  • การเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป  เปิดโอกาสเรียนรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ตามความต้องการ มีทั้งด้านภาษา วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มี 24 กิจกรรม จำนวนเป้าหมาย 9,390 คน อาทิ โครงการพัฒนาทักษะชีวิต นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่กับ กศน.
  • ค่ายครอบครัว  เสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดความใกล้ชิด โดยการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรม มี 8 กิจกรรม เป้าหมาย170 คน อาทิ กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ (กศน.)
  • การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ  ด้วยการอบรมและฝึกทักษะแบบเข้มข้นให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 7 กิจกรรม เป้าหมาย 55,320 คน อาทิ ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนประถมศึกษา นักเรียนขยายโอกาส และนักเรียนมัธยมศึกษา (สพฐ.) และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในรูปแบบกิจกรรม Chinese Camp ประจำปีงบประมาณ 2557 (สอศ.)
  • กิจกรรมนันทนาการ  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ด้วยเกม กีฬา กิจกรรมฐานความรู้ การทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติ ให้เรียนรู้ด้วยตนเอง มี 4 กิจกรรม จำนวนเป้าหมาย 3,390 คน อาทิ ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม (สป.)
  • การฝึกอาชีพ  เปิดโอกาสการเรียนรู้อาชีพให้แก่บุคคลทั่วไป นักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม และเยาวชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งด้านอาหาร เครื่องดื่ม การเกษตร งานประดิษฐ์และการสร้างรายได้ระหว่างเรียน เป็นต้น มี 61 กิจกรรม จำนวนเป้าหมาย 6,084 คน อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาชีพ (กศน.) ฝึกอบรมอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (สอศ.) ศูนย์ฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนในระบบตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน (สช.)
  • การเสริมสร้างจิตอาสา  เสริมสร้างคุณธรรมในตัวผู้เรียนด้วยการปฏิบัติงานจริงให้ได้รับประสบการณ์ด้านการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น การดูแลและอ่านหนังสือให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และการเพิ่มทักษะเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และบุคคลทั่วไป มี 25กิจกรรม จำนวนเป้าหมาย 175,416 คน อาทิ อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" เทศกาลสงกรานต์ 2557 (สอศ.) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาโรงเรียนเอกชน (สช.) กิจกรรมลูกเสืออาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์2557 (สป.) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล"มหาวิทยาลัยโปร่งใสบัณฑิตไทยไม่โกง" และโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด (สกอ.)
รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า คาดว่าการจัดกิจกรรม MOE Summer Camp 2014 จะทำให้นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างมาก และสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา  รวมทั้งสามารถนำบทเรียนการจัดกิจกรรมในช่วงปิดเทอม มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาต่อไปด้วย ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมโดยส่วนใหญ่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกแห่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับอำเภอ ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถติดต่อที่สำนักงานส่วนกลาง เพราะส่วนใหญ่เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา
          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 
90 เอก 39 เอก 1759 อัตรา
          

ที่มา: http://www.thaipost.net

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม