หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

เตรียมหารือปรับเกณฑ์บุคลากร สป.เข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 74/2557เตรียมหารือปรับเกณฑ์บุคลากร สป.เข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้น
ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557
 
รมว.ศธ.กล่าวว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (อ.ก.พ. สป.) ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ.ศธ. ได้มีการการพิจารณาปรับสถานะของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในหน่วยงานสังกัด สป. ซึ่งเป็นองค์กรที่มีผู้บริหารเทียบเท่าอธิบดีและไม่มีสถานะเป็นกรมหรือนิติบุคคล จึงไม่มีตำแหน่งระดับผู้บริหารต้น (ระดับ 9) และผู้อำนวยการกอง  ประกอบกับเป็นองค์กรที่มีภาระงานมาก แต่ไม่มีเส้นทางความก้าวหน้า และไม่สามารถหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมารับผิดชอบงานจำนวนมากได้ ตลอดจนเมื่อต้องการจะแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 10-11 ก็จะมีผู้มีคุณสมบัติให้คัดเลือกจำนวนน้อยมาก เพราะจะต้องคัดเลือกจากผู้อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับต้นขึ้นมา
ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ (ก.พ.ร.ศธ.) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลใน 2 ส่วนคือ ด้านโครงสร้างและบุคลากร เพื่อปรับเกณฑ์การพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งบริหารระดับต้น และตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ของหน่วยงานต่างๆ โดยให้คำนึงถึงภาระงานและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นหลัก ซึ่งทั้งสองเรื่องต้องดำเนินการควบคู่กันไป เพราะบางเรื่องเห็นชอบได้ในระดับกระทรวง แต่บางเรื่องต้องเสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) หรือคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ย้ำว่า ตนมีนโยบายไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่ต้องการเน้นโครงสร้างมากเกินไป โดยเฉพาะการเพิ่มแท่งหรือแยกส่วนกระทรวง แต่ทั้ง 3 องค์กรดังกล่าว มีปัญหาด้านบุคลากร เส้นทางความก้าวหน้า และการได้บุคลากรที่มีคุณลักษณะและประสบการณ์เข้ามาทำงาน ซึ่งจะต้องอาศัยคณะกรรมการข้างต้น ศึกษากฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ก.พ.ร., สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และหน่วยงานที่ดูแลงบประมาณ  หากมีผลสรุปว่าจะต้องแก้ไขหรือออกกฎหมาย ก็จะเตรียมเป็นข้อสรุปของคณะกรรมการชุดนี้เพื่อเสนอรัฐมนตรีคนต่อไปพิจารณา
รมว.ศธ.ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนประเด็นความก้าวหน้าจัดซื้อหนังสือเรียน โดยกล่าวว่า องค์การค้าของ สกสค.ได้รายงานความก้าวหน้าการจัดพิมพ์หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557 ซึ่งจะต้องเตรียมหนังสือเรียนไว้จำหน่าย จำนวนทั้งสิ้น 38,948,915 เล่ม สำหรับ 12 ชั้นปีใน 8 กลุ่มสาระวิชา ซึ่งขณะนี้จัดพิมพ์แล้วเสร็จ จำนวน 34,638,915 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 88.93 และอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ จำนวน 4,310,000 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 11.07  คาดว่าการจัดพิมพ์หนังสือทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ 
นั่นก็หมายความว่า สามารถดำเนินการได้ทันตามที่ปฏิทินกำหนด  ซึ่งมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการจัดประชุมเตรียมการ/เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง มีการเร่งรัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับศักยภาพของเครื่องพิมพ์หนังสือเรียนและเครื่องทำเล่ม ทั้งที่เป็นองค์การค้าของ สกสค. และที่เช่ามา มีขีดความสามารถในการพิมพ์สูงขึ้น  ทำให้จัดพิมพ์แล้วเสร็จตรงเวลา ช่วยแก้ไขปัญหาการได้รับหนังสือล่าช้า การขาดแคลนหนังสือ และนักเรียนเรียนโดยไม่มีหนังสือได้
ขั้นตอนสำคัญต่อจากนี้ คือ การสั่งซื้อของโรงเรียน ที่กำหนดให้สั่งซื้อภายในวันที่ 29 มีนาคม 2557 ซึ่งขณะนี้มีร้านค้าสั่งซื้อแล้ว จำนวน 223 แห่ง วงเงิน 1,990 ล้านบาท และตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2557  มีโรงเรียนที่สั่งซื้อโดยตรงจากองค์การค้าของ สกสค. จำนวน 248 โรงเรียนใน 47 จังหวัด ที่ประชุมจึงได้เร่งรัดเรื่องการสั่งซื้อโดยเร็ว เพื่อไม่ให้นักเรียนได้รับหนังสือล่าช้า และขอให้ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลการจัดพิมพ์หนังสือให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ในส่วนของสำนักพิมพ์ต่างๆ ได้หารือร่วมกันเพื่อป้องกันปัญหาและส่งเสริมระบบการซื้อหาหนังสือที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้คาดว่าจะได้ข้อสรุปการจัดพิมพ์หนังสือเรียนในปีนี้ทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้า

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
อัพเดท เรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ (ฟรี)
สมัครติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร ที่
... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม