หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557

รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 54/2557
รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติฯ (ผอ.สทศ.) ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557 ที่อาคารศูนย์เรียนรวม 4
รมว.ศธ.กล่าวว่า จากการหารือกับ ผอ.สทศ. เห็นว่าควรจะให้ความสำคัญ ความสนใจ และกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ GAT/PAT และเพื่อให้การจัดสอบ GAT/PAT เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ จึงได้มาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้
เรื่องสำคัญที่ต้องการจะชี้แจงในการสอบ GAT/PAT และ O-NET รวมทั้งการสอบอื่นๆ ที่ สทศ. ดำเนินการอยู่ คือ เป็นการจัดสอบที่มีความสำคัญอย่างมาก และควรจะส่งเสริมให้มีความสำคัญมากขึ้นไปอีกในระบบการศึกษาของประเทศ ที่ได้นำระบบการทดสอบกลางของประเทศหรือระดับชาติมาใช้ หลังจากที่ไม่มีระบบการทดสอบกลางมานานกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นจุดอ่อนสำคัญของระบบการศึกษาของประเทศ คือทั้งประเทศไม่มีใครทราบว่ามาตรฐานในการจัดการศึกษาเป็นอย่างไร ดังนั้นการจัดการทดสอบกลางจะทำให้การเรียนการสอนเป็นมาตรฐาน แม้ว่าอาจจะมีปัญหาในระยะแรกอยู่บ้างก็ตาม แต่ก็ได้พัฒนามาเป็นลำดับ

ในการสอบ GAT/PAT ซึ่งเป็นการจัดสอบโดยการมอบหมายของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  (ทปอ.) เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกเด็กเข้ามหาวิทยาลัย ถือเป็นความคิดริเริ่มที่ดี เพราะจะทำให้สามารถสร้างระบบที่ดี
ในอนาคตหวังว่าการจัดการทดสอบของ สทศ.ทั้งระบบจะพัฒนามากยิ่งขึ้น และสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการคัดเลือกเด็กเข้ามหาวิทยาลัย โดยหวังว่าการจัดสอบเองโดยแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัย จะลดลงหรืองดไปได้มากที่สุด เพื่อลดความซ้ำซ้อน ความยุ่งยากที่เชื่อมโยงกับการจัดสอบตามอัธยาศัย ตามความสะดวกของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียนในโรงเรียน ต่อไปกระบวนการสอบหรือการคัดเลือกควรจะเกิดขึ้นหลังจากที่นักเรียนจบการศึกษา และควรจะงดการจัดสอบต่างๆ ที่อยู่ในระหว่างปีการศึกษา เพื่อที่นักเรียนจะได้มีสมาธิในการเรียน และครูจะได้มีสมาธิในการสอนมากขึ้น
การใช้การทดสอบกลางเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการคัดเลือกเด็กเข้ามหาวิทยาลัย โดยงดการสอบอื่นๆ จะมีผลดีคือทำให้เกิดความเท่าเทียม ความเป็นธรรมต่อนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีฐานะยากจน ก็จะสามารถสอบน้อยครั้งและใช้ผลสอบนั้นเข้าเรียนตามที่ต้องการได้ หลักการนี้เป็นเรื่องที่จะแก้ปัญหาทั้งในเชิงมาตรฐาน คุณภาพ และความเป็นธรรม ความยุติธรรมในระบบการศึกษา
ปัญหาที่สำคัญที่ต้องดำเนินการร่วมกัน คือ การพัฒนาข้อสอบต่างๆ ของ สทศ. คือ O-NET, GAT/PAT ให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยต่างๆ ขณะเดียวกันก็ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะต้องมีความสำคัญไปด้วยกัน และมีตัวเชื่อมที่สำคัญคือ สทศ.ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการคัดนักเรียนเข้าศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง สนใจการเรียนในระบบ และจะทำให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นไปได้
 เรื่องที่จะฝากอีกประการหนึ่ง คือ ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ซึ่งการศึกษาภาษาต่างประเทศเป็นเรื่องที่ ศธ. ให้ความสนใจและประเมินว่า ที่ผ่านมาการจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับคุณภาพที่ไม่น่าพอใจอย่างมาก ในบางภาษาก็ล้าหลังกว่าหลายประเทศในอาเซียน เพราะฉะนั้นจะต้องมีการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ในส่วนของภาษาอังกฤษ ได้แนะนำให้ใช้มาตรฐานของสหภาพยุโรป หรือกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR จึงต้องมีการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับหลักสูตร การเรียนการสอน การทดสอบวัดผลประเมินผล การพัฒนาครูอาจารย์ รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เรื่องนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ ก็ขึ้นอยู่กับการวัดผล ในกรณีนี้คือการสอบ PAT ที่เกี่ยวกับการวัดความถนัดทางภาษา หากใช้แนวความคิดทำนองเดียวกันประยุกต์กับภาษาอื่นๆ รวมทั้งหามาตรฐานในการวัดผลที่ดี ก็จะเป็นตัวผลักดันให้การสอนภาษาต่างประเทศทั้งระบบให้ถูกปรับเปลี่ยนไปในทางที่จะได้มาตรฐานทางโลก ไม่ปล่อยให้ประเทศไทยล้าหลังในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอีกต่อไป
หากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งระบบเข้าใจตรงกัน และช่วยพัฒนาการจัดการทดสอบของ สทศ. ใช้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันการจัดการศึกษา การคัดบุคลากรเข้ามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรม จะทำให้ระบบการศึกษาของไทยพัฒนาไปได้อย่างดี
"การจัดการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2557 มีทั้งหมด 4 วัน มีผู้เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 335,960 คน โดยมีจำนวนศูนย์สอบทั้งหมด 19 แห่ง ได้แก่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัย 18 แห่ง และที่ สทศ. ในการสอบวันที่ 8 มีนาคม 2557 มีจำนวนสนามสอบทั้งสิ้น 243 สนามสอบ นอกจากนี้ สทศ.มีการจัดสอบแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาและทางร่างกาย สำหรับสนามสอบ GAT/PAT ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจำนวนห้องสอบ 59 ห้อง และผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 1,751 คน"
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา
          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 
90 เอก 39 เอก 1759 อัตรา
          

ที่มา: http://www.thaipost.net

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม