หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557

รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 54/2557
รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติฯ (ผอ.สทศ.) ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557 ที่อาคารศูนย์เรียนรวม 4
รมว.ศธ.กล่าวว่า จากการหารือกับ ผอ.สทศ. เห็นว่าควรจะให้ความสำคัญ ความสนใจ และกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ GAT/PAT และเพื่อให้การจัดสอบ GAT/PAT เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ จึงได้มาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้
เรื่องสำคัญที่ต้องการจะชี้แจงในการสอบ GAT/PAT และ O-NET รวมทั้งการสอบอื่นๆ ที่ สทศ. ดำเนินการอยู่ คือ เป็นการจัดสอบที่มีความสำคัญอย่างมาก และควรจะส่งเสริมให้มีความสำคัญมากขึ้นไปอีกในระบบการศึกษาของประเทศ ที่ได้นำระบบการทดสอบกลางของประเทศหรือระดับชาติมาใช้ หลังจากที่ไม่มีระบบการทดสอบกลางมานานกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นจุดอ่อนสำคัญของระบบการศึกษาของประเทศ คือทั้งประเทศไม่มีใครทราบว่ามาตรฐานในการจัดการศึกษาเป็นอย่างไร ดังนั้นการจัดการทดสอบกลางจะทำให้การเรียนการสอนเป็นมาตรฐาน แม้ว่าอาจจะมีปัญหาในระยะแรกอยู่บ้างก็ตาม แต่ก็ได้พัฒนามาเป็นลำดับ

ในการสอบ GAT/PAT ซึ่งเป็นการจัดสอบโดยการมอบหมายของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  (ทปอ.) เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกเด็กเข้ามหาวิทยาลัย ถือเป็นความคิดริเริ่มที่ดี เพราะจะทำให้สามารถสร้างระบบที่ดี
ในอนาคตหวังว่าการจัดการทดสอบของ สทศ.ทั้งระบบจะพัฒนามากยิ่งขึ้น และสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการคัดเลือกเด็กเข้ามหาวิทยาลัย โดยหวังว่าการจัดสอบเองโดยแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัย จะลดลงหรืองดไปได้มากที่สุด เพื่อลดความซ้ำซ้อน ความยุ่งยากที่เชื่อมโยงกับการจัดสอบตามอัธยาศัย ตามความสะดวกของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียนในโรงเรียน ต่อไปกระบวนการสอบหรือการคัดเลือกควรจะเกิดขึ้นหลังจากที่นักเรียนจบการศึกษา และควรจะงดการจัดสอบต่างๆ ที่อยู่ในระหว่างปีการศึกษา เพื่อที่นักเรียนจะได้มีสมาธิในการเรียน และครูจะได้มีสมาธิในการสอนมากขึ้น
การใช้การทดสอบกลางเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการคัดเลือกเด็กเข้ามหาวิทยาลัย โดยงดการสอบอื่นๆ จะมีผลดีคือทำให้เกิดความเท่าเทียม ความเป็นธรรมต่อนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีฐานะยากจน ก็จะสามารถสอบน้อยครั้งและใช้ผลสอบนั้นเข้าเรียนตามที่ต้องการได้ หลักการนี้เป็นเรื่องที่จะแก้ปัญหาทั้งในเชิงมาตรฐาน คุณภาพ และความเป็นธรรม ความยุติธรรมในระบบการศึกษา
ปัญหาที่สำคัญที่ต้องดำเนินการร่วมกัน คือ การพัฒนาข้อสอบต่างๆ ของ สทศ. คือ O-NET, GAT/PAT ให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยต่างๆ ขณะเดียวกันก็ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งทั้งสองส่วนนี้จะต้องมีความสำคัญไปด้วยกัน และมีตัวเชื่อมที่สำคัญคือ สทศ.ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการคัดนักเรียนเข้าศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง สนใจการเรียนในระบบ และจะทำให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นไปได้
 เรื่องที่จะฝากอีกประการหนึ่ง คือ ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ซึ่งการศึกษาภาษาต่างประเทศเป็นเรื่องที่ ศธ. ให้ความสนใจและประเมินว่า ที่ผ่านมาการจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับคุณภาพที่ไม่น่าพอใจอย่างมาก ในบางภาษาก็ล้าหลังกว่าหลายประเทศในอาเซียน เพราะฉะนั้นจะต้องมีการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ในส่วนของภาษาอังกฤษ ได้แนะนำให้ใช้มาตรฐานของสหภาพยุโรป หรือกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR จึงต้องมีการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับหลักสูตร การเรียนการสอน การทดสอบวัดผลประเมินผล การพัฒนาครูอาจารย์ รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เรื่องนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ ก็ขึ้นอยู่กับการวัดผล ในกรณีนี้คือการสอบ PAT ที่เกี่ยวกับการวัดความถนัดทางภาษา หากใช้แนวความคิดทำนองเดียวกันประยุกต์กับภาษาอื่นๆ รวมทั้งหามาตรฐานในการวัดผลที่ดี ก็จะเป็นตัวผลักดันให้การสอนภาษาต่างประเทศทั้งระบบให้ถูกปรับเปลี่ยนไปในทางที่จะได้มาตรฐานทางโลก ไม่ปล่อยให้ประเทศไทยล้าหลังในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอีกต่อไป
หากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งระบบเข้าใจตรงกัน และช่วยพัฒนาการจัดการทดสอบของ สทศ. ใช้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันการจัดการศึกษา การคัดบุคลากรเข้ามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรม จะทำให้ระบบการศึกษาของไทยพัฒนาไปได้อย่างดี
"การจัดการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2557 มีทั้งหมด 4 วัน มีผู้เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 335,960 คน โดยมีจำนวนศูนย์สอบทั้งหมด 19 แห่ง ได้แก่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัย 18 แห่ง และที่ สทศ. ในการสอบวันที่ 8 มีนาคม 2557 มีจำนวนสนามสอบทั้งสิ้น 243 สนามสอบ นอกจากนี้ สทศ.มีการจัดสอบแก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาและทางร่างกาย สำหรับสนามสอบ GAT/PAT ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจำนวนห้องสอบ 59 ห้อง และผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 1,751 คน"
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา
          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 
90 เอก 39 เอก 1759 อัตรา
          

ที่มา: http://www.thaipost.net

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม