หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

การใช้ข้อสอบกลางเพื่อประเมินผลการเรียนปลายปี

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 90 เอก 39 เอก 1759 อัตรา

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 56/2557
 การใช้ข้อสอบกลางเพื่อประเมินผลการเรียนปลายปี
จังหวัดนนทบุรี - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเรื่อง "การใช้ข้อสอบกลางเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนปลายปีของผู้เรียน" โดยมีนายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางวราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร (กทม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) วิทยาลัยนาฏศิลป์ และตำรวจตระเวนชายแดน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ที่ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
 รมว.ศธ.กล่าวว่า การนำข้อสอบกลางมาใช้วัดผลการเรียนปลายปี เป็นแนวความคิดของการนำข้อสอบกลางหรือการทดสอบกลางมาใช้ในระบบให้มากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และสิ่งสำคัญคือทำให้ทราบสถานะของการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทั้งในภาพรวมของประเทศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และในระดับโรงเรียน เพื่อนำผลมาเทียบเคียงกับมาตรฐาน เทียบเคียงระดับโรงเรียน และนำไปสู่การแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในอนาคต
ซึ่งดำเนินการโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับนักวิชาการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เช่น กทม. อปท. รวมทั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 
 แนวทางการใช้ข้อสอบกลาง
เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนปลายปีของผู้เรียน
 - การใช้ข้อสอบกลางเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนใน 5 ชั้นเรียน ได้แก่
 1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในวิชาภาษาไทย
2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 และ 5 ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 และ ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 - สัดส่วนคะแนน  ได้กำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายภาคเรียนเป็น 70 : 30 ซึ่งร้อยละ 70 เป็นคะแนนระหว่างเรียนที่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา ในส่วนร้อยละ 30 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกร้อยละ 15 มาจากผลการประเมินที่ได้จากข้อสอบของสถานศึกษาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส่วนที่สองร้อยละ 15 มาจากผลการประเมินที่ได้จากข้อสอบของส่วนกลาง จัดทำโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
 - วิธีดำเนินการสอบ ดำเนินการโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
 1) ข้อสอบกลาง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของสถานศึกษา และส่วนของส่วนกลาง
2) รูปแบบข้อสอบ 
แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือกตอบเชิงซ้อน เขียนตอบ ทั้งในลักษณะแบบปิดและเขียนคำอธิบายเชิงวิชาการ
3) กำหนดวันสอบ 
วันเดียวกันทั้งประเทศ
4) การส่งข้อสอบกลาง
 จะดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ
   
  
 
 เหตุผลที่ยังไม่จัดสอบในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  รมว.ศธ.กล่าวว่า เพราะนักเรียนยังเล็กเกินไป และผลสอบอาจจะบอกอะไรไม่ได้มาก แต่หากทางฝ่ายวิชาการประเมินว่าควรเป็นอย่างไรก็สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ ซึ่งขณะนี้กำหนดใช้ข้อสอบกลางวัดนักเรียนถึง 5 ชั้นเรียน ถือว่าเป็นที่จำนวนมากอยู่แล้ว และเชื่อว่าเมื่อนำผลการเรียนของนักเรียนในวิชานั้นๆ ในช่วงระหว่างปีมาเปรียบเทียบกับการสอบปลายปีแล้ว ก็จะทำให้เกิดการวิเคราะห์และปรับตัวโดยอัตโนมัติ ส่วนการที่ไม่จัดสอบในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ก็เนื่องจากนักเรียนต้องเข้าสู่ระบบการทดสอบระดับ ม.ปลาย ที่มีความเข้มข้นและมีมาตรฐานอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสอบข้อสอบกลาง
 ในส่วนของการกำหนดสัดส่วนไว้ที่ร้อยละ 30 นั้น เพราะไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอน ความรู้สึก และก่อให้เกิดความวิตกกังวลของผู้เกี่ยวข้องมากจนไป ฉะนั้นผลกระทบต่อการผ่านวิชาต่างๆ อาจจะยังไม่สูงมาก แต่ก็ย่อมจะมีผลกระทบบ้างกับโรงเรียนหรือห้องเรียนที่ให้เกรดง่ายเกินไป รวมทั้งเด็กที่มีผลการเรียนแบบปริ่มๆ ด้วย ซึ่งก็ต้องมาคิดกันต่อในเรื่องของการซ่อม การสอนอย่างเข้มข้นหรือสอนอย่างมีคุณภาพมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสัดส่วนการวัดด้วยข้อสอบกลางมากขึ้น รวมทั้งอาจจะจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศได้ แต่จะไม่เคร่งครัด 100% ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาคลังข้อสอบ หากพัฒนาได้ดีเท่าใด ความยืดหยุ่นในการจัดสอบก็จะมีมากขึ้น
ทั้งนี้ จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
  
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
 รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า การสร้างข้อสอบกลาง ในเรื่องของภาษาต่างประเทศนั้น  สพฐ. และ สทศ. ได้หารือร่วมกันและดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การใช้มาตรฐานของสหภาพยุโรปในการอ้างอิง และหากดำเนินการได้ดีอย่างต่อเนื่อง ก็จะส่งผลเชื่อมโยงไปยังการสอบ O-Net, GAT/PAT  ได้ในอนาคต แต่สิ่งที่น่าห่วงใยคือภาษาไทย ที่จะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับการวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยของคนต่างชาติที่เรียนภาษาไทย ซึ่งขณะนี้คนไทยเอง มีความสนใจที่จะวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยอยู่บ้าง แต่ไม่มากนัก

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา
          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 
90 เอก 39 เอก 1759 อัตรา
          

ที่มา: http://www.thaipost.net

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม