หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

ตรวจเยี่ยม รร.ที่จัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและชายแดน จ.เชียงราย

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 90 เอก 39 เอก 1759 อัตรา

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 59/2557
ตรวจเยี่ยม รร.ที่จัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและชายแดน จ.เชียงราย
 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร ศธ. ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่จัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและชายแดน ในอำเภอแม่ฟ้าหลวงโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 และร่วมเสวนายุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและชายแดน พ.ศ.2558-2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557
12 มีนาคม 2557
เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเขตพื้นที่สูงและชายแดน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
1) โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 111 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล - ป.6 มีนายสมสวัสดิ์ ทองประวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติคีรี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เต๋อ มีนักเรียนจำนวน 66 คน มีครูประจำการ 5 คน และครูอัตราจ้าง 2 คน เดิมโรงเรียนบ้านแม่เต๋อเป็นสาขาห้องเรียน ต่อมาได้รับการพัฒนาและยกระดับเป็นโรงเรียนหลักตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา
โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ มีจุดเด่นในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ด้อยโอกาสที่เน้นวัฒนธรรมชนเผ่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเผ่าอาข่า ฐานะครอบครัวยากจน และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง นักเรียนจึงไม่นิยมเรียนต่อเมื่อจบชั้น ป.6 โรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านภาษาไทย ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ เพื่อเพิ่มจำนวนนักเรียนเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งการประกอบวิชาชีพ ก็ได้ฝึกทักษะด้านอาชีพที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ผ้าปักลายอาข่า การปลูกกาแฟ เป็นต้น
 
 
ร.ร.บ้านแม่เต๋อ

2) โรงเรียนบ้านสันติคีรี
ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล - ป.6 มีนายสมสวัสดิ์ ทองประวิทย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 1,087 คน เป็นชาวไทยอาข่า จีน ไทใหญ่ มูเซอ ลั้วะ และลีซอ มีครูประจำการ 39 คน พนักงานราชการ 2 คน และครูอัตราจ้าง 4 คน
 โรงเรียนบ้านสันติคีรี มีจุดเด่นที่การจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานักเรียนชั้น ป.1-6 โดยจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ School Online ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ English Programs และภาษาจีน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ทบทวนเนื้อหาก่อนและหลังเรียนได้ ใช้สอนแทนครูในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น และมีระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์และคลังข้อสอบ Online เพื่อวัดและประเมินผลตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
นอกจากนี้ โรงเรียนได้ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นวัฒนธรรมชนเผ่า การขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาส เช่น จัดอาหารสำหรับเด็กที่พักนอน มอบทุนการศึกษา และเยี่ยมบ้านนักเรียน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมชุมนุมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถประกอบอาชีพได้กว่า 20 กิจกรรม อาทิ ชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย ชุมนุมวัฒนธรรมชนเผ่า ชุมนุมอ่านออกเขียนคล่อง เป็นต้น
 
 
ร.ร.บ้านสันติคีรี

3) โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์
ตั้งอยู่เลขที่ 99 ที่หมู่ 9 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้น ป.1-6 มีนางสาวจรรยา ชัยบุญลือ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 134 คน โดยเป็นนักเรียนไป-กลับจำนวน 134 คน และนักเรียนพักนอน 30 คน ซึ่งนักเรียนจะมาจากชนเผ่าอาข่า จีน ลาหู่ และลีซอ มีครู 5 คน และพนักงานราชการ 2 คน
 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ มีจุดเด่นที่การจัดการศึกษาโดยให้เปล่าทั้งนักเรียนไป-กลับ และนักเรียนพักนอน ซึ่งได้จัดที่พักนอนให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสซึ่งเป็นชนเผ่าอาข่าในบริเวณโรงเรียน ส่งเสริมหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนประกอบอาชีพได้ สิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนได้สแกนนักเรียนด้วยแบบทดสอบการอ่านและเขียน จากนั้นจัดกลุ่มนักเรียนที่มีจุดอ่อนเรื่องการอ่านและเขียน เพื่อสอนเสริมเฉพาะวิชาภาษาไทยในช่วงเช้าของทุกวัน ส่วนในช่วงบ่ายก็จะให้นักเรียนกลับไปเรียนในชั้นเรียนของตนเองตามปกติ รวมทั้งได้นำภูมิปัญญาสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพด้วย เช่น การทำไข่ยัดไส้ ขนมจีบใบกาแฟ การถักทอต่างๆ
 
 
ร.ร.บ้านพนาสวรรค์

4) โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มีนายวัชรินทร์ วรรณอุต เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 615 คน มีครู 40 คน
 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม มีจุดเด่นอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนซึ่งเป็นไปด้วยดี โรงเรียนได้ร่วมจัดกิจกรรมกับชุมชนมาโดยตลอด และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชนด้วย รวมทั้งได้รับการสนับสนุนรถรับส่งนักเรียนในการเดินทางมาโรงเรียนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก และได้จัดการศึกษาให้กับชุมชนและประชาชนทุกคนบนพื้นที่สูงด้วย
 
ร.ร.สันติคีรีวิทยาคม

5โรงเรียนสอนภาษาจีนซิงหัว
โรงเรียนสอนภาษาจีนซิงหัว เปิดสอนภาษาจีนในระดับอนุบาล 1 - ม.3 โดยใช้หลักสูตรไต้หวัน ขณะนี้มีนักเรียนจำนวน 621 คน โดยนักเรียนจะเดินทางมาเรียนภาษาจีนหลังจากเลิกเรียนในเวลา 16.00-20.00 น.และมีครู 20 คน ซึ่งครูบางส่วนเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้น ม.6 ที่มีเชื้อสายจีน แต่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาจีน จึงมาเป็นครูสอนในโรงเรียนแห่งนี้ด้วย
 
 
ร.ร.สอนภาษาจีนซิงหัว

รมว.ศธ.กล่าวถึงการเดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงและชายแดนในครั้งนี้  โดยกล่าวว่า เพื่อต้องการมาดูสภาพปัญหา อุปสรรค และศักยภาพในการพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่ประเภทนี้ ที่มีสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงและชายแดนกว่า 1,000 โรง และมีเอกลักษณ์หลากหลาย เนื่องจากมีหลายชนเผ่า ซึ่งมีเรื่องที่จะต้องให้ความสนใจมีหลายด้าน เช่น การรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นหรือชนเผ่า การส่งเสริมให้เรียนรู้วิชาต่างๆ และภาษาไทยได้ดี ซึ่งต้องการความรู้ในเรื่องการสอนภาษาไทยสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ความรู้หรือศาสตร์ของการสอนภาษาไทยสำหรับผู้เรียนกลุ่มนี้ ต้องใช้ความรู้และทักษะพิเศษ ไม่สามารถใช้ความรู้และทักษะทั่วไปมาสอนให้ได้ผล ดังนั้นจึงต้องมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียน และนำมาพัฒนา ปรับปรุงโดยเร็ว เพื่อสามารถที่จะเรียนรู้วิชาต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
 การสอนภาษาไทยให้เด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ มีปัญหาร่วมกันอย่างหนึ่ง คือ เรายังขาดความรู้และเทคนิคในการสอนภาษาไทยให้กับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ จึงต้องมีการใช้เทคนิคพิเศษ และสามารถทำได้หลายแบบแตกต่างกันไป ไม่จำเป็นต้องแบบอย่างเดียว แต่ส่วนใหญ่แล้วเทคนิคเหล่านั้นต้องเกิดจากการศึกษาและทำความเข้าใจ การสอนภาษาสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ จะเรียนภาษาแม่ก่อน แล้วมาเรียนภาษาไทย หรือจะเรียนพร้อมกันทั้งสองภาษา แต่จะต้องไม่ใช่สอนเสมือนกับสอนนักเรียนไทยในภาคกลางหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะผู้เรียนอาจจะไม่เข้าใจและสอนให้ได้ผลยาก เมื่อสอนได้ผลยากในภาษาไทยแล้ว ก็จะทำให้ในวิชาต่างๆ ก็สอนยากไปด้วย
การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่สูงและชายแดน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและคนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ที่มีคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานอาศัยอยู่จำนวนมาก รวมทั้งมีผู้ที่รู้และพูดภาษาจีนเป็นภาษาแม่อยู่กว่า 10,000 คน ฉะนั้น ต้องคิดแนวทางการพัฒนาเยาวชนเหล่านี้อย่างเต็มศักยภาพและเป็นประโยชน์ต่อชีวิต ขณะเดียวกันก็สามารถใช้ศักยภาพให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศได้ เช่น ค่ายภาษาจีนแบบเข้มข้นใน 3 จังหวัดดังกล่าว มีอาสาสมัครจำนวนมากที่พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการเรียนภาษาจีน สามารถช่วยในการสอนและพัฒนาภาษาจีนให้ทั้งครูและนักเรียนได้ หากมีการจัดการที่ดี การจัดค่ายภาษาจีนสำหรับครูไทยที่สอนภาษาจีน การสอนภาษาจีนแบบเข้มข้นสามารถทำได้ไม่ยาก และค่าใช้จ่ายก็จะถูกกว่าการจ้างครูจากต่างประเทศมาสอน รวมทั้งการค้นคว้าและศึกษาทางวัฒนธรรมเพื่อช่วยในการจัดการศึกษาควรมีมากกว่านี้ด้วย
เรื่องของชาติพันธุ์หรือชนเผ่า ปัจจุบันเป็นที่สนใจเผ่าของทั่วโลกอย่างมาก รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ยูเนสโก ก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก หากมีการดูแลเรื่องนี้ดีก็จะเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับแนวโน้มของสากล และจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่และต่อภาพลักษณ์ของประเทศด้วย ซึ่ง ศธ.จะจัดเสวนาเพื่อระดมความเห็นและกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ เนื่องจากผู้ที่ทำงานด้านนี้มีความเข้าใจและมีความรักในการทำงานนี้อยู่มาก จึงทำงานได้อย่างต่อเนื่อง แต่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างกัน เพราะอยู่กันต่างอำเภอ ต่างจังหวัด ดูแลคนละชนเผ่า ก็จะมีประสบการณ์ต่างกัน ศธ.ก็จะช่วยดูในแง่ยุทธศาสตร์ของประเทศ และนำมาใช้ในการจัดการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
ทั้งนี้ รมว.ศธ.มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวบรวมและประมวลปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งมองหาศักยภาพที่ประสบความสำเร็จ หรือเป็นจุดแข็งของโรงเรียนต่างๆ เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคของโรงเรียนแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน มีหลากหลายชนเผ่าเรียนร่วมกัน ทำให้ภาษาแม่และวัฒนธรรมต่างกัน แต่มีจุดร่วมเดียวกัน คือ อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในเขตพื้นที่สูงและชายแดน ซึ่งสภาพและเงื่อนไขของแต่ละโรงเรียนที่แตกต่างกัน เช่น บางโรงเรียนอาจจะเป็นชนเผ่าเดียวกัน มีภาษาร่วมเพียงภาษาเดียว การแก้ปัญหาและการส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมจะเป็นแบบหนึ่ง หรือเมื่อมีหลากหลายชนเผ่าคละกัน เรื่องการใช้ภาษา วิธีสอนภาษาก็จะต่างกัน จึงต้องหาทางออกหรือทางแก้ไขด้วยการระดมความคิดเห็น ซึ่งข้อดีของสถานศึกษาในพื้นที่สูงและชายแดน ก็คือจะได้รับการช่วยเหลือจากคนภายนอก ทั้งองค์กรต่างๆ สมาคม บริษัทเอกชน และวัด แต่ก็จะต้องมีการดูแลจัดการ ต้องมีการวิเคราะห์ และหาทางพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา
          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 
90 เอก 39 เอก 1759 อัตรา
          

ที่มา: http://www.thaipost.net

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม