หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

ตรวจเยี่ยม รร.ที่จัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและชายแดน จ.เชียงราย

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 90 เอก 39 เอก 1759 อัตรา

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 59/2557
ตรวจเยี่ยม รร.ที่จัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและชายแดน จ.เชียงราย
 อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร ศธ. ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่จัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและชายแดน ในอำเภอแม่ฟ้าหลวงโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 และร่วมเสวนายุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและชายแดน พ.ศ.2558-2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557
12 มีนาคม 2557
เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเขตพื้นที่สูงและชายแดน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
1) โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 111 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล - ป.6 มีนายสมสวัสดิ์ ทองประวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติคีรี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เต๋อ มีนักเรียนจำนวน 66 คน มีครูประจำการ 5 คน และครูอัตราจ้าง 2 คน เดิมโรงเรียนบ้านแม่เต๋อเป็นสาขาห้องเรียน ต่อมาได้รับการพัฒนาและยกระดับเป็นโรงเรียนหลักตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา
โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ มีจุดเด่นในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ด้อยโอกาสที่เน้นวัฒนธรรมชนเผ่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเผ่าอาข่า ฐานะครอบครัวยากจน และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง นักเรียนจึงไม่นิยมเรียนต่อเมื่อจบชั้น ป.6 โรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านภาษาไทย ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ เพื่อเพิ่มจำนวนนักเรียนเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งการประกอบวิชาชีพ ก็ได้ฝึกทักษะด้านอาชีพที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ผ้าปักลายอาข่า การปลูกกาแฟ เป็นต้น
 
 
ร.ร.บ้านแม่เต๋อ

2) โรงเรียนบ้านสันติคีรี
ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล - ป.6 มีนายสมสวัสดิ์ ทองประวิทย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 1,087 คน เป็นชาวไทยอาข่า จีน ไทใหญ่ มูเซอ ลั้วะ และลีซอ มีครูประจำการ 39 คน พนักงานราชการ 2 คน และครูอัตราจ้าง 4 คน
 โรงเรียนบ้านสันติคีรี มีจุดเด่นที่การจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานักเรียนชั้น ป.1-6 โดยจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ School Online ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ English Programs และภาษาจีน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ทบทวนเนื้อหาก่อนและหลังเรียนได้ ใช้สอนแทนครูในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น และมีระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์และคลังข้อสอบ Online เพื่อวัดและประเมินผลตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
นอกจากนี้ โรงเรียนได้ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นวัฒนธรรมชนเผ่า การขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาส เช่น จัดอาหารสำหรับเด็กที่พักนอน มอบทุนการศึกษา และเยี่ยมบ้านนักเรียน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมชุมนุมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถประกอบอาชีพได้กว่า 20 กิจกรรม อาทิ ชุมนุมมัคคุเทศก์น้อย ชุมนุมวัฒนธรรมชนเผ่า ชุมนุมอ่านออกเขียนคล่อง เป็นต้น
 
 
ร.ร.บ้านสันติคีรี

3) โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์
ตั้งอยู่เลขที่ 99 ที่หมู่ 9 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้น ป.1-6 มีนางสาวจรรยา ชัยบุญลือ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 134 คน โดยเป็นนักเรียนไป-กลับจำนวน 134 คน และนักเรียนพักนอน 30 คน ซึ่งนักเรียนจะมาจากชนเผ่าอาข่า จีน ลาหู่ และลีซอ มีครู 5 คน และพนักงานราชการ 2 คน
 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ มีจุดเด่นที่การจัดการศึกษาโดยให้เปล่าทั้งนักเรียนไป-กลับ และนักเรียนพักนอน ซึ่งได้จัดที่พักนอนให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสซึ่งเป็นชนเผ่าอาข่าในบริเวณโรงเรียน ส่งเสริมหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนประกอบอาชีพได้ สิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนได้สแกนนักเรียนด้วยแบบทดสอบการอ่านและเขียน จากนั้นจัดกลุ่มนักเรียนที่มีจุดอ่อนเรื่องการอ่านและเขียน เพื่อสอนเสริมเฉพาะวิชาภาษาไทยในช่วงเช้าของทุกวัน ส่วนในช่วงบ่ายก็จะให้นักเรียนกลับไปเรียนในชั้นเรียนของตนเองตามปกติ รวมทั้งได้นำภูมิปัญญาสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพด้วย เช่น การทำไข่ยัดไส้ ขนมจีบใบกาแฟ การถักทอต่างๆ
 
 
ร.ร.บ้านพนาสวรรค์

4) โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม
ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มีนายวัชรินทร์ วรรณอุต เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 615 คน มีครู 40 คน
 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม มีจุดเด่นอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนซึ่งเป็นไปด้วยดี โรงเรียนได้ร่วมจัดกิจกรรมกับชุมชนมาโดยตลอด และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชนด้วย รวมทั้งได้รับการสนับสนุนรถรับส่งนักเรียนในการเดินทางมาโรงเรียนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก และได้จัดการศึกษาให้กับชุมชนและประชาชนทุกคนบนพื้นที่สูงด้วย
 
ร.ร.สันติคีรีวิทยาคม

5โรงเรียนสอนภาษาจีนซิงหัว
โรงเรียนสอนภาษาจีนซิงหัว เปิดสอนภาษาจีนในระดับอนุบาล 1 - ม.3 โดยใช้หลักสูตรไต้หวัน ขณะนี้มีนักเรียนจำนวน 621 คน โดยนักเรียนจะเดินทางมาเรียนภาษาจีนหลังจากเลิกเรียนในเวลา 16.00-20.00 น.และมีครู 20 คน ซึ่งครูบางส่วนเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้น ม.6 ที่มีเชื้อสายจีน แต่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาจีน จึงมาเป็นครูสอนในโรงเรียนแห่งนี้ด้วย
 
 
ร.ร.สอนภาษาจีนซิงหัว

รมว.ศธ.กล่าวถึงการเดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงและชายแดนในครั้งนี้  โดยกล่าวว่า เพื่อต้องการมาดูสภาพปัญหา อุปสรรค และศักยภาพในการพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่ประเภทนี้ ที่มีสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูงและชายแดนกว่า 1,000 โรง และมีเอกลักษณ์หลากหลาย เนื่องจากมีหลายชนเผ่า ซึ่งมีเรื่องที่จะต้องให้ความสนใจมีหลายด้าน เช่น การรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นหรือชนเผ่า การส่งเสริมให้เรียนรู้วิชาต่างๆ และภาษาไทยได้ดี ซึ่งต้องการความรู้ในเรื่องการสอนภาษาไทยสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ความรู้หรือศาสตร์ของการสอนภาษาไทยสำหรับผู้เรียนกลุ่มนี้ ต้องใช้ความรู้และทักษะพิเศษ ไม่สามารถใช้ความรู้และทักษะทั่วไปมาสอนให้ได้ผล ดังนั้นจึงต้องมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียน และนำมาพัฒนา ปรับปรุงโดยเร็ว เพื่อสามารถที่จะเรียนรู้วิชาต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
 การสอนภาษาไทยให้เด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ มีปัญหาร่วมกันอย่างหนึ่ง คือ เรายังขาดความรู้และเทคนิคในการสอนภาษาไทยให้กับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ จึงต้องมีการใช้เทคนิคพิเศษ และสามารถทำได้หลายแบบแตกต่างกันไป ไม่จำเป็นต้องแบบอย่างเดียว แต่ส่วนใหญ่แล้วเทคนิคเหล่านั้นต้องเกิดจากการศึกษาและทำความเข้าใจ การสอนภาษาสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ จะเรียนภาษาแม่ก่อน แล้วมาเรียนภาษาไทย หรือจะเรียนพร้อมกันทั้งสองภาษา แต่จะต้องไม่ใช่สอนเสมือนกับสอนนักเรียนไทยในภาคกลางหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะผู้เรียนอาจจะไม่เข้าใจและสอนให้ได้ผลยาก เมื่อสอนได้ผลยากในภาษาไทยแล้ว ก็จะทำให้ในวิชาต่างๆ ก็สอนยากไปด้วย
การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่สูงและชายแดน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและคนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ที่มีคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานอาศัยอยู่จำนวนมาก รวมทั้งมีผู้ที่รู้และพูดภาษาจีนเป็นภาษาแม่อยู่กว่า 10,000 คน ฉะนั้น ต้องคิดแนวทางการพัฒนาเยาวชนเหล่านี้อย่างเต็มศักยภาพและเป็นประโยชน์ต่อชีวิต ขณะเดียวกันก็สามารถใช้ศักยภาพให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศได้ เช่น ค่ายภาษาจีนแบบเข้มข้นใน 3 จังหวัดดังกล่าว มีอาสาสมัครจำนวนมากที่พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการเรียนภาษาจีน สามารถช่วยในการสอนและพัฒนาภาษาจีนให้ทั้งครูและนักเรียนได้ หากมีการจัดการที่ดี การจัดค่ายภาษาจีนสำหรับครูไทยที่สอนภาษาจีน การสอนภาษาจีนแบบเข้มข้นสามารถทำได้ไม่ยาก และค่าใช้จ่ายก็จะถูกกว่าการจ้างครูจากต่างประเทศมาสอน รวมทั้งการค้นคว้าและศึกษาทางวัฒนธรรมเพื่อช่วยในการจัดการศึกษาควรมีมากกว่านี้ด้วย
เรื่องของชาติพันธุ์หรือชนเผ่า ปัจจุบันเป็นที่สนใจเผ่าของทั่วโลกอย่างมาก รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ เช่น ยูเนสโก ก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก หากมีการดูแลเรื่องนี้ดีก็จะเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับแนวโน้มของสากล และจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่และต่อภาพลักษณ์ของประเทศด้วย ซึ่ง ศธ.จะจัดเสวนาเพื่อระดมความเห็นและกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ เนื่องจากผู้ที่ทำงานด้านนี้มีความเข้าใจและมีความรักในการทำงานนี้อยู่มาก จึงทำงานได้อย่างต่อเนื่อง แต่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างกัน เพราะอยู่กันต่างอำเภอ ต่างจังหวัด ดูแลคนละชนเผ่า ก็จะมีประสบการณ์ต่างกัน ศธ.ก็จะช่วยดูในแง่ยุทธศาสตร์ของประเทศ และนำมาใช้ในการจัดการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
ทั้งนี้ รมว.ศธ.มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวบรวมและประมวลปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งมองหาศักยภาพที่ประสบความสำเร็จ หรือเป็นจุดแข็งของโรงเรียนต่างๆ เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคของโรงเรียนแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน มีหลากหลายชนเผ่าเรียนร่วมกัน ทำให้ภาษาแม่และวัฒนธรรมต่างกัน แต่มีจุดร่วมเดียวกัน คือ อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในเขตพื้นที่สูงและชายแดน ซึ่งสภาพและเงื่อนไขของแต่ละโรงเรียนที่แตกต่างกัน เช่น บางโรงเรียนอาจจะเป็นชนเผ่าเดียวกัน มีภาษาร่วมเพียงภาษาเดียว การแก้ปัญหาและการส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมจะเป็นแบบหนึ่ง หรือเมื่อมีหลากหลายชนเผ่าคละกัน เรื่องการใช้ภาษา วิธีสอนภาษาก็จะต่างกัน จึงต้องหาทางออกหรือทางแก้ไขด้วยการระดมความคิดเห็น ซึ่งข้อดีของสถานศึกษาในพื้นที่สูงและชายแดน ก็คือจะได้รับการช่วยเหลือจากคนภายนอก ทั้งองค์กรต่างๆ สมาคม บริษัทเอกชน และวัด แต่ก็จะต้องมีการดูแลจัดการ ต้องมีการวิเคราะห์ และหาทางพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา
          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 
90 เอก 39 เอก 1759 อัตรา
          

ที่มา: http://www.thaipost.net

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม