หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557

ผลประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายแท็บเล็ต ครั้งที่ 3/2557

ก.ค.ศ.ประชุมปฏิบัติการจัดทำคำขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและขรก.อื่นมาเป็นครู

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 90 เขต 39 เอก 1759 อัตรา


ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 68/2557
ผลประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายแท็บเล็ต ครั้งที่ 3/2557
ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ
● เห็นชอบแผนการดำเนินการจัดซื้อแท็บเล็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนการดำเนินการจัดซื้อแท็บเล็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอ ดังนี้
1) การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือ Specification ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 - มีนาคม 25572) การจัดทำบัญชีจัดสรร (รายโรงเรียน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2556 - เมษายน 2557
3) ประชาพิจารณ์ 
Spec แท็บเล็ต จำนวน 2 ครั้ง พร้อมทั้งการขอความเห็นชอบและอนุมัติ ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2557
4) การจัดซื้อแท็บเล็ตพร้อมทั้งประกวดราคา ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 เป็นต้นไป
5) การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
 รับทราบการยกเลิกสัญญาจัดซื้อแท็บเล็ตปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โซนที่ 4 กับ บมจ.จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์
ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการจัดซื้อแท็บเล็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โซนที่ 4 ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ (มหาชน) ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นควรยกเลิกสัญญาในโซนนี้ เนื่องจากบริษัทไม่สามารถส่งมอบแท็บเล็ตได้ตามกำหนดสัญญา
โดยคณะกรรมการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีหนังสือถึง สพฐ.แจ้งกำหนดส่งมอบเครื่อง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 แบ่งเป็น 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์และครั้งสุดท้ายในช่วงปลายเดือนเมษายน 2557 แต่ต่อมาในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีหนังสือถึง สพฐ. เพื่อยกเลิกแผนการส่งมอบเครื่อง ดังนั้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการจึงได้เชิญผู้แทนบริษัทมาประชุม เพื่อเร่งรัดให้บริษัทจัดทำแผนส่งมอบเครื่องโดยด่วน พร้อมทั้งส่งให้คณะกรรมการภายในวันที่ 4 มีนาคม 2557 แต่นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้ลงนามในสัญญา คือวันที่ 23 กันยายน 2556 ครบกำหนดสัญญา 90 วัน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2556  ซึ่งขณะนี้ได้เกินกำหนดส่งมอบเครื่องมาแล้วเป็นเวลา 74 วัน จึงมีค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาแท็บเล็ตที่ยังไม่ได้รับมอบ คิดเป็นเงิน 114.6 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินสัญญา ทางคณะกรรมการจึงเห็นควรยกเลิกสัญญาการจัดซื้อในโซนที่ 4
รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรจะเร่งดำเนินการเปิดประมูลใหม่ ส่วนขั้นตอนของการยกเลิกนั้น คาดว่าในสัปดาห์หน้า สพฐ.จะเสนอให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงนามในหนังสือยกเลิกสัญญาจัดซื้อได้ จากนั้นจะริบเงินค้ำประกันที่บริษัทวางไว้กับธนาคารจำนวน 40 ล้านบาทไว้ด้วย รวมทั้งแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ และเรียกร้องค่าเสียหายกรณีมีส่วนต่างของราคาในการจัดซื้อทดแทนต่อไป
  
  
 ภาพ สถาพร ถาวรสุข
● รับทราบการถอดบทเรียนการจัดซื้อแท็บเล็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2556
1) ปีงบประมาณ 2555 ได้ดำเนินการจัดซื้อแท็บเล็ตด้วยการเจรจาและทำข้อตกลง (MOU) ระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัทผู้ขายจีน (G to G) โดยมีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นผู้จัดหาแท็บเล็ต ซึ่งได้จัดซื้อแท็บเล็ตจากบริษัท เซิ่นเจิ้ล สโคป ซายดิเอ็นทิฟิก ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 858,886 เครื่อง ราคาเครื่องละ 82 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินกว่า 2,178 ล้านบาท
- ข้อดี คือ ทำให้ได้แท็บเล็ตยี่ห้อและรุ่นเดียวกันทั้งหมด การบริหารจัดการทำได้โดยง่าย และกระทรวง ICT ก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว
- ข้อเสีย คือ การจัดซื้อในลักษณะ 
G to 
G ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การดำเนินงานล่าช้า ราคาซื้อสูงเกือบเต็มวงเงินงบประมาณ ผู้ขายจะจัดส่งสินค้าถึงสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้น จากนั้น ศธ.ต้องดำเนินการส่วนอื่นๆ และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมการเก็บสินค้า ค่าเช้าคลังสินค้า ค่าขนส่ง และภาษี นอกจากนี้ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องสัญญาลักษณะ G to G และการบริการหลังการขายล่าช้าและไม่ทั่วถึง
2) ปีงบประมาณ 2556  ได้ดำเนินการจัดซื้อแท็บเล็ตตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 โดย สพฐ.เป็นผู้ดำเนินการ e-Auction ส่วนการทำสัญญาให้ผู้ขายทำสัญญาโดยตรงกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของงบประมาณ ซึ่งได้ทำการจัดซื้อแท็บเล็ตจำนวนทั้งสิ้น 1,634,314 เครื่อง แบ่งการจัดซื้อออกเป็น 4 โซน ได้แก่ชั้น ป.1 โซนที่ 1 (ภาคกลางและใต้) ชั้น ป.1 โซนที่ 2 (ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ชั้น ม.1 โซนที่ 3 (ภาคกลางและใต้) และชั้น ม.1 โซนที่ 4 (ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ)
- ข้อดี คือ การจัดซื้อเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ราคาที่ได้จากการประมูลลดลงมาก และผู้ขายรับผิดชอบจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับ
- ข้อเสีย คือ การดำเนินการล่าช้าเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน รวมทั้งการจัดซื้อทุกขั้นตอนต้องดำเนินการด้วยความละเอียด รอบคอบ และโปร่งใส แท็บเล็ตที่ได้มีคุณลักษณะแตกต่างกัน นอกจากนี้ผู้ชนะการประกวดราคาที่เสนอต่ำมากไม่สามารถส่งของตามสัญญาได้ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถโอนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นจัดซื้อแทนได้
รมว.ศธ.กล่าวว่า การถอดบทเรียนการจัดซื้อแท็บเล็ต เพื่อจะนำไปสู่การเตรียมการวางแผนจัดซื้อแท็บเล็ตในปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ซึ่งขณะนี้ สพฐ.ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของแท็บเล็ตแล้ว พบว่าอุปกรณ์บางอย่างมีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตว่า หากคุณลักษณะเฉพาะสูงขึ้น ราคาก็จะสูงขึ้นด้วย จะสามารถทำได้ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับหรือไม่ รวมทั้งได้ขอให้หาทางป้องกันปัญหาจากการดำเนินงานที่ผ่านมา เช่น คุณสมบัติของผู้ประมูล เงื่อนไข/กติกากรณียกเลิกสัญญาเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น ตลอดจนการทุ่มตลาด ซึ่งเป็นกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ จะมีวิธีการใดที่จะระบุเรื่องนี้เข้าไปในสัญญา เพื่อป้องกันปัญหาการเสนอราคาที่ต่ำกว่าทุน ซึ่งอาจจะไม่สามารถทำได้จริงและส่งผลกระทบต่อราคาในตลาดด้วยที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


ฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา
          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 
90 เอก 39 เอก 1759 อัตรา
          

ที่มา: http://www.thaipost.net

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม