หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557

ผลประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายแท็บเล็ต ครั้งที่ 3/2557

ก.ค.ศ.ประชุมปฏิบัติการจัดทำคำขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและขรก.อื่นมาเป็นครู

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 90 เขต 39 เอก 1759 อัตรา


ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด สรุปย่อ ความรอบรู้ทั่วไปลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 68/2557
ผลประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายแท็บเล็ต ครั้งที่ 3/2557
ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ
● เห็นชอบแผนการดำเนินการจัดซื้อแท็บเล็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนการดำเนินการจัดซื้อแท็บเล็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอ ดังนี้
1) การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือ Specification ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 - มีนาคม 25572) การจัดทำบัญชีจัดสรร (รายโรงเรียน) ระหว่างเดือนธันวาคม 2556 - เมษายน 2557
3) ประชาพิจารณ์ 
Spec แท็บเล็ต จำนวน 2 ครั้ง พร้อมทั้งการขอความเห็นชอบและอนุมัติ ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2557
4) การจัดซื้อแท็บเล็ตพร้อมทั้งประกวดราคา ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 เป็นต้นไป
5) การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
 รับทราบการยกเลิกสัญญาจัดซื้อแท็บเล็ตปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โซนที่ 4 กับ บมจ.จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์
ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการจัดซื้อแท็บเล็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โซนที่ 4 ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ (มหาชน) ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นควรยกเลิกสัญญาในโซนนี้ เนื่องจากบริษัทไม่สามารถส่งมอบแท็บเล็ตได้ตามกำหนดสัญญา
โดยคณะกรรมการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีหนังสือถึง สพฐ.แจ้งกำหนดส่งมอบเครื่อง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 แบ่งเป็น 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์และครั้งสุดท้ายในช่วงปลายเดือนเมษายน 2557 แต่ต่อมาในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีหนังสือถึง สพฐ. เพื่อยกเลิกแผนการส่งมอบเครื่อง ดังนั้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการจึงได้เชิญผู้แทนบริษัทมาประชุม เพื่อเร่งรัดให้บริษัทจัดทำแผนส่งมอบเครื่องโดยด่วน พร้อมทั้งส่งให้คณะกรรมการภายในวันที่ 4 มีนาคม 2557 แต่นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้ลงนามในสัญญา คือวันที่ 23 กันยายน 2556 ครบกำหนดสัญญา 90 วัน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2556  ซึ่งขณะนี้ได้เกินกำหนดส่งมอบเครื่องมาแล้วเป็นเวลา 74 วัน จึงมีค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาแท็บเล็ตที่ยังไม่ได้รับมอบ คิดเป็นเงิน 114.6 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินสัญญา ทางคณะกรรมการจึงเห็นควรยกเลิกสัญญาการจัดซื้อในโซนที่ 4
รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรจะเร่งดำเนินการเปิดประมูลใหม่ ส่วนขั้นตอนของการยกเลิกนั้น คาดว่าในสัปดาห์หน้า สพฐ.จะเสนอให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงนามในหนังสือยกเลิกสัญญาจัดซื้อได้ จากนั้นจะริบเงินค้ำประกันที่บริษัทวางไว้กับธนาคารจำนวน 40 ล้านบาทไว้ด้วย รวมทั้งแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ และเรียกร้องค่าเสียหายกรณีมีส่วนต่างของราคาในการจัดซื้อทดแทนต่อไป
  
  
 ภาพ สถาพร ถาวรสุข
● รับทราบการถอดบทเรียนการจัดซื้อแท็บเล็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2556
1) ปีงบประมาณ 2555 ได้ดำเนินการจัดซื้อแท็บเล็ตด้วยการเจรจาและทำข้อตกลง (MOU) ระหว่างรัฐบาลไทยกับบริษัทผู้ขายจีน (G to G) โดยมีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นผู้จัดหาแท็บเล็ต ซึ่งได้จัดซื้อแท็บเล็ตจากบริษัท เซิ่นเจิ้ล สโคป ซายดิเอ็นทิฟิก ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 858,886 เครื่อง ราคาเครื่องละ 82 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินกว่า 2,178 ล้านบาท
- ข้อดี คือ ทำให้ได้แท็บเล็ตยี่ห้อและรุ่นเดียวกันทั้งหมด การบริหารจัดการทำได้โดยง่าย และกระทรวง ICT ก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว
- ข้อเสีย คือ การจัดซื้อในลักษณะ 
G to 
G ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การดำเนินงานล่าช้า ราคาซื้อสูงเกือบเต็มวงเงินงบประมาณ ผู้ขายจะจัดส่งสินค้าถึงสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้น จากนั้น ศธ.ต้องดำเนินการส่วนอื่นๆ และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมการเก็บสินค้า ค่าเช้าคลังสินค้า ค่าขนส่ง และภาษี นอกจากนี้ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องสัญญาลักษณะ G to G และการบริการหลังการขายล่าช้าและไม่ทั่วถึง
2) ปีงบประมาณ 2556  ได้ดำเนินการจัดซื้อแท็บเล็ตตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 โดย สพฐ.เป็นผู้ดำเนินการ e-Auction ส่วนการทำสัญญาให้ผู้ขายทำสัญญาโดยตรงกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของงบประมาณ ซึ่งได้ทำการจัดซื้อแท็บเล็ตจำนวนทั้งสิ้น 1,634,314 เครื่อง แบ่งการจัดซื้อออกเป็น 4 โซน ได้แก่ชั้น ป.1 โซนที่ 1 (ภาคกลางและใต้) ชั้น ป.1 โซนที่ 2 (ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) ชั้น ม.1 โซนที่ 3 (ภาคกลางและใต้) และชั้น ม.1 โซนที่ 4 (ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ)
- ข้อดี คือ การจัดซื้อเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ราคาที่ได้จากการประมูลลดลงมาก และผู้ขายรับผิดชอบจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับ
- ข้อเสีย คือ การดำเนินการล่าช้าเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน รวมทั้งการจัดซื้อทุกขั้นตอนต้องดำเนินการด้วยความละเอียด รอบคอบ และโปร่งใส แท็บเล็ตที่ได้มีคุณลักษณะแตกต่างกัน นอกจากนี้ผู้ชนะการประกวดราคาที่เสนอต่ำมากไม่สามารถส่งของตามสัญญาได้ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถโอนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นจัดซื้อแทนได้
รมว.ศธ.กล่าวว่า การถอดบทเรียนการจัดซื้อแท็บเล็ต เพื่อจะนำไปสู่การเตรียมการวางแผนจัดซื้อแท็บเล็ตในปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ซึ่งขณะนี้ สพฐ.ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของแท็บเล็ตแล้ว พบว่าอุปกรณ์บางอย่างมีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตว่า หากคุณลักษณะเฉพาะสูงขึ้น ราคาก็จะสูงขึ้นด้วย จะสามารถทำได้ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับหรือไม่ รวมทั้งได้ขอให้หาทางป้องกันปัญหาจากการดำเนินงานที่ผ่านมา เช่น คุณสมบัติของผู้ประมูล เงื่อนไข/กติกากรณียกเลิกสัญญาเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น ตลอดจนการทุ่มตลาด ซึ่งเป็นกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ จะมีวิธีการใดที่จะระบุเรื่องนี้เข้าไปในสัญญา เพื่อป้องกันปัญหาการเสนอราคาที่ต่ำกว่าทุน ซึ่งอาจจะไม่สามารถทำได้จริงและส่งผลกระทบต่อราคาในตลาดด้วยที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


ฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค. ว่าง 1.7 พัน อัตรา
          ก.ค.ศ.เคาะปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 17-24 มี.ค.นี้ สอบครูผู้ช่วยอัตราว่าง 1,700 อัตรา ใน 40 วิชาเอก สาขาคณิตเปิดรับมากสุด
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อกำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 แล้วหลังจากที่ประชุม ก.ค.ศ.นัดที่ผ่านมาได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน และได้มอบให้ สพฐ.และ ก.ค.ศ.มากำหนดปฏิทินดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน 17-24 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 8 เมษายน ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู วันที่ 19 เมษายน ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 20 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สอบภาค ค. หรือสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 24 เมษายน สอบภาค ค. ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป และจะประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 2 พฤษภาคม โดย สพฐ.จะเสนอให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.รับทราบต่อไป และคาดว่าไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอีก
          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 87 เขตพื้นที่การศึกษา และ 1 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ มีอัตราว่างที่สอบแข่งขันใน 40 วิชาเอก จำนวน 1,700 อัตรา แยกเป็นสาขาวิชาเอกดังนี้ ภาษาไทย 275 อัตรา คณิตศาสตร์ 364 อัตรา ภาษาอังกฤษ 189 อัตรา ภาษาจีน 45 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 9 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 65 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 31 อัตรา ฟิสิกส์ 84 อัตรา เคมี 28 อัตรา ชีววิทยา 18 อัตรา สังคมศึกษา 94 อัตรา พลศึกษา 66 อัตรา สุขศึกษา 7 อัตรา ดนตรีศึกษา 29 อัตรา ดนตรีไทย 15 อัตรา ดนตรีสากล 21 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 2 อัตรา ศิลปศึกษา 30 อัตรา ทัศนศิลป์ 5 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 38 อัตรา คอมพิวเตอร์ 52 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 6 อัตรา เกษตร 8 อัตรา คหกรรม 9 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 111 อัตรา ประถมศึกษา 46 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 11 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา บรรณารักษ์ 5 อัตรา การเงิน/บัญชี 10 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ธุรกิจ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 4 อัตรา กิจกรรมบำบัด 4 อัตรา กายภาพบำบัด 4 อัตรา หูหนวกศึกษา 4 อัตรา
          ทั้งนี้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบแข่งขันในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 131 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระนอง 81 อัตรา สพป.ภูเก็ต 73 อัตรา สพม.2 กรุงเทพมหานคร จำนวน 65 อัตรา สพป.สมุทรสาคร 55 อัตรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 จำนวน 50 อัตรา สพป.พังงา 49 อัตรา เป็นต้น.

(คลิ๊กอ่านรายชื่อเขตที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 
90 เอก 39 เอก 1759 อัตรา
          

ที่มา: http://www.thaipost.net

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 1 คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู ห้อง 2 คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่
"ติวสอบดอทคอม " เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม