หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 11/2556


ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย รอบ 2 ปี 56-57 (10 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 415/2556ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 11/2556
ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก และประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 11/2556 โดยมี ศ.พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์และ ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ที่ห้องประชุม ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

 
  • การทำงานของ ศธ.ในช่วงภาวะวิกฤตทางการเมือง
ขณะนี้ ศธ.มีความพร้อมในการทำงานตามปกติ โดยในระหว่างที่ยังไม่สะดวกในการเดินทางไปทำงานที่กระทรวง ได้ให้หน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการแก่ครู นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไปทำงานและให้บริการที่ศูนย์บริการOne Stop Service ณ โรงเรียนหอวัง
แผนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่งานตามนโยบายของ ศธ. และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการประชาสัมพันธ์ของ ศธ. ที่มุ่งเน้นการเผยแพร่ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสำคัญ ได้แก่
- การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
- การปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู เร่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ เช่น การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา, 
ICT ในการปฏิรูปการเรียนรู้ ฯลฯ
- การพัฒนาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน
- การปฏิรูปอุดมศึกษา
- การเพิ่มโอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
เช่น การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ
- การประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องตามแผนงานโครงการที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น โครงการ 
1 อำเภอ 1 ทุน
- การประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
รมว.ศธ.ได้ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการโฆษก ศธ. ร่วมกันหาแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของ ศธ. รวมทั้งการขับเคลื่อนแผนงานและเหตุการณ์เฉพาะหน้าในขณะที่มีวิกฤตทางการเมือง เรื่องใดที่มีความก้าวหน้าขอให้ทยอยประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ
   
  • การปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู
ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู ซึ่งจัดประชุมปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน2556 โดยมีประเด็นสำคัญที่จะต้องแก้ไขในระยะเร่งด่วน ได้แก่ การกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครู การจัดทำแผนการผลิตครูที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งมีโจทย์สำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะสั้นและระยะกลาง ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาครู การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู การคัดเลือกและบรรจุครู ระบบการพัฒนาครู และการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และขวัญกำลังใจแก่ครู
  • การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ประชุมรับทราบการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ธันวาคม 2556 ทั้งในส่วนของรัฐบาลและ ศธ. ดังนี้
- วันที่ ธันวาคม 2556 เวลา 06.00-08.30 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จากนั้นในเวลา 09.00 น. ศธ.จะจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณสนามหน้า ศธ. โดยมี รมว.ศธ.เป็นประธาน
- วันที่ 
ธันวาคม 2556 
เวลา 10.30 น. พระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคม และทหารรักษาพระองค์เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ท้องพระโรงศาลาประชาสมาคม วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเวลา 19.29 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทั้งนี้ ศธ.ได้เตรียมบุคลากรร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะและร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ จำนวน 150 คน
- วันที่ 
ธันวาคม 2556 
เวลา 10.30 น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการเลี้ยงพระ เทศน์มงคลวิเศษ พระสงฆ์ถวายพระพร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
- วันที่ 
ธันวาคม 2556
 เวลา 18.00 น. งานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติ ณ ทำเนียบรัฐบาล
- วันที่ 
1-10 ธันวาคม 2556 มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
   
  • การจัดทำเอกสาร Road Map ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา
ที่ประชุมเห็นชอบร่างเค้าโครงการจัดพิมพ์เอกสาร Road Map เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา และผลงานด้านการศึกษาในรอบ เดือน ซึ่งที่ประชุมได้เสนอความเห็นหลากหลาย อาทิ จัดทำเนื้อหาข้อมูลให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย เน้นแสดงเป้าหมายการจัดการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในอนาคต การนำรายงานด้านการศึกษาของต่างประเทศมาเป็นต้นแบบ เป็นต้น
รมว.ศธ.ได้กล่าวฝากว่า จะทำอย่างไรให้คนเข้าใจความสำคัญและความคืบหน้าในการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภายหลังการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะทำให้คนเห็นประโยชน์และมีส่วนร่วมต่อการปฏิรูปการศึกษามากขึ้น เพราะหากรายงานแต่เพียงเอกสารด้านเดียว ประชาชนอาจจะไม่ให้ความสนใจมากนัก
   ภาพ สถาพร ถาวรสุข
  • แท็บเล็ต
รมว.ศธ.ได้ขอให้มีการจัดทำสรุปบทเรียนการจัดซื้อแท็บเล็ต เพื่อให้ทราบถึงผลการใช้งานและประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้แท็บเล็ตในการจัดการศึกษา ซึ่งอาจจะต้องมีการวางระบบมาตรฐานเนื้อหา (Content) อุปกรณ์ มีการคัดกรอง Application ต่างๆ ที่นำมาใช้แล้วเกิดประโยชน์จริงต่อเด็ก เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยได้มอบหมายให้ ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.


กพฐ.เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 9-15 ธ.ค.นี้ จัดสรรงบประมาณ 4,700 อัตรา ด้าน ผอ-รอง ผอ.แบ่งสอบ 2 กลุ่ม คาดเปิดสอบ 60 ตำแหน่ง ระบุหากเคยเป็นหัวหน้าการประถมศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
กพฐ.ประกาศเปิดรับสมัครครูผู้ช่วย 9-15 ธ.ค.นี้ กว่า 4,700 อัตรา
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
       วันนี้ (26 พ.ย.)นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำร่างปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2556 เสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ระบบที่ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งในปฏิทินจะมีการประกาศการรับสมัครวันที่ 9-15 ธ.ค.กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 16-22 ธ.ค.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 17 ม.ค.57 สอบคัดเลือกวันที่ 25-27 ม.ค.57 และคาดว่าจะประกาศผลสอบในเดือน ก.พ.57 โดยการสอบแข่งขันครั้งนี้จะให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสอบคัดเลือก การออกข้อสอบ การตรวจกระดาษคำตอบ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ในการสอบคัดเลือกจะมีการสอบภาค ก ภาค ข และการสอบภาค ค หรือการสอบสัมภาษณ์เพิ่มขึ้นมาจากการสอบครั้งที่ผ่านมาที่ได้ถูกยกเลิกไป ทั้งนี้สำหรับอัตราที่จะสอบบรรจุในคราวนี้อยู่ระหว่างการสำรวจจากเขตพื้นที่การศึกษาที่จะเปิดสอบแข่งขัน จึงจะทราบอัตราที่จะสอบบรรจุที่แท้จริง โดยขณะนี้มีอัตราที่ได้รับจัดสรรมาประมาณ 4,700 อัตรา แต่จะต้องจัดสรรอัตรา 25%ไปให้ในการสอบคัดเลือกครูกรณีที่มีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษ ว12 ด้วย

       เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สพฐ.ยังเตรียมการที่จะสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยจะแบ่งการสอบคัดเลือกออกเป็น กลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ ซึ่ง สพฐ.ได้ขอแก้ไขหลักเกณฑ์ไปยัง ก.ค.ศ.เพื่อให้ปรับข้อสอบใหม่ให้มีเนื้อหาที่ชัดเจน มีความทันสมัยจะได้ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกัน อีกทั้งจะต้องมีการประกาศให้ทราบเรื่องนี้ล่วงหน้านานๆ ส่วนการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะให้มีการขึ้นบัญชีเป็นรายเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ก่อนจะสอบคัดเลือกดังกล่าว สพฐ.จะเรียกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาในปี 2555 มาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ยังว่างก่อน จากนั้นจึงจะนำอัตราว่างสุทธิไปสอบคัดเลือกครั้งใหม่ต่อไป สำหรับการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ผอ.สพม.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการของ สพฐ.โดยมีอัตราว่างที่จะเปิดสอบรวมประมาณ 60 ตำแหน่ง 

       เมื่อถามว่ากรณีที่ สพฐ.จะมีการแก้มาตรฐานตำแหน่งเพื่อให้กลุ่มรอง ผอ.สพป.และรอง ผอ.สพม.สามารถสอบคัดเลือกเป็น ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาข้ามสายได้ นายอภิชาติ กล่าวว่า ตนได้ทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้รอง ผอ.สพป.ที่คิดว่าตนเองมีประสบการณ์ตามมาตรฐานตำแหน่งของ ก.ค.ศ.ส่งหลักฐานมาให้ สพฐ.ตรวจสอบ เช่น เคยเป็นหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแล้วมีโรงเรียนที่เปิดขยายโอกาสมัธยมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไปว่าจะมีประสบการณ์ตามที่กำหนดไว้ 5 ปี ตามมาตรฐานตำแหน่งของ ก.ค.ศ.หรือไม่ โดยเรื่องนี้สามารถเทียบเคียงประสบการณ์ได้และไม่จำเป็นต้องแก้เกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งที่จะต้องใช้เวลา ส่วนกรณีของรอง ผอ.สพม.ที่ต้องการจะมาสมัครเป็น ผอ.สพป.ก็จะใช้เกณฑ์เดียวกันคือให้ส่งหลักฐานมาให้ สพฐ.ตรวจสอบเช่นกัน

ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการ

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม