หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา


ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย รอบ 2 ปี 56-57 (10 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 395/2556ศึกษาแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม "คณะกรรมการศึกษาแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา" ครั้งที่ 1/2556 ที่ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น 6

 
l ความจำเป็นในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว
รมว.ศธ.กล่าวว่า ระบบการรับนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันมีหลากหลาย คือ
 1) ระบบ Admission
2
) ระบบรับตรง
 มี ประเภท คือ  รับตรงทั่วประเทศ, รับตรงในพื้นที่,รับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบัน/ภาคี/เครือข่าย
3
) ระบบโควตา 
มี ประเภท ได้แก่ โควตาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ, 
 โควตาภาค/เขตพื้นที่/โรงเรียน, โครงการความร่วมมือ/ผลิตบุคลากรด้านต่างๆ และโครงการทุนต่างๆ
 ซึ่งระบบดังกล่าวที่หลากหลาย ทำให้เป็นภาระและเกิดความสับสนต่อนักเรียนและผู้ปกครอง โดยปัญหาใหญ่ของการคัดเลือก เกิดจากการที่คณะและมหาวิทยาลัยต่างๆ เปิดรับตรง จนทำให้เกิดปัญหาการวิ่งรอกสอบ นักเรียนและผู้ปกครองต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งยังทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าศึกษาต่อระหว่างคนจนและคนรวย อีกทั้งการคัดเลือกของคณะและมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สอบเองนั้นยังใช้ข้อสอบที่ที่หลากหลาย ทำให้เด็กต้องไปกวดวิชาและไม่สนใจเรียนในห้องเรียน สุดท้ายส่งผลกระทบให้การปฏิรูปการศึกษาไม่ประสบความสำเร็จ
ศธ.จึงได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 926/2556 ลงวันที่ พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาศึกษาหาแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครองในการที่จะต้องสมัครสอบหลายครั้ง รวมทั้งเสนอแนวทางระบบการคัดเลือกฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณากำหนดมาตรการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
 การประชุมคณะกรรมการชุดนี้ เป็นการประชุมครั้งแรก โดยมี รมว.ศธ.เป็นประธาน และมีคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 13 ท่านเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และผู้ทรงคุณวุฒิ
  
  
 l ข้อเสนอที่น่าสนใจจากการประชุมเสวนาไปแล้ว ครั้ง
ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการศึกษาหาแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง สกอ.ได้มีการจัดประชุมเสวนาไปแล้ว ครั้ง คือ 1) การเสวนาการพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 โดยมี รมว.ศธ. เป็นประธาน 2) การประชุมหารือการใช้กลไกเครือข่ายอุดมศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2556 โดยมีคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธาน กกอ.เป็นประธาน ซึ่งได้มีข้อเสนอที่น่าสนใจ ดังนี้
- ข้อเสนอเกี่ยวกับระบบการคัดเลือก/รับนักศึกษา
 • สนับสนุนการใช้ระบบองค์กรกลาง (Clearing House) และให้ สกอ.เป็นหน่วยงานประสานดูแลการรับเด็กเข้าศึกษา
 • เสนอให้ยกเลิกการสอบรับตรง เพราะเป็นการสร้างภาระให้กับเด็กและผู้ปกครอง ส่วนระบบโควตาให้คงไว้ เพราะเป็นการให้โอกาสกับเด็กต่างจังหวัด
 • เสนอให้หน่วยงานของรัฐมีการกำกับระบบการรับตรง โดยกำหนดช่วงเวลา จำนวนครั้ง และจำนวนรับนักศึกษา
 • เสนอให้มีการนำคุณลักษณะอื่นๆ ของนักเรียนนำมาพิจารณาคัดเลือกด้วย เช่น จิตอาสา คุณธรรม
 • ระบบที่รับเด็กเข้าศึกษาอาจจะรวมกลุ่มกันรับเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัย หรือสาขาวิชา เช่น กลุ่มครุศาสตร์ หรือมีข้อสอบมาตรฐานด้วยกัน ทั้งข้อสอบมาตรฐานแรกเข้า (Entrance Exam) และข้อสอบมาตรฐานสำเร็จการศึกษา (Exit Exam) จำนวนข้อสอบน้อยข้อ แต่สามารถวัดได้
 • การที่มหาวิทยาลัยของรัฐรับเด็กเข้าศึกษาต่อหลายๆ ครั้ง ทั้งระบบรับตรง และระบบกลาง (Admissionในปริมาณไม่จำกัด มีผลกระทบต่อการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน
- ข้อเสนอเกี่ยวกับการสอบ/ข้อสอบ
 • ควรลดการสอบลง เพราะปัจจุบันนักเรียนต้องผ่านการสอบหลายประเภทมากเกินไป และบางส่วนซ้ำซ้อนกัน เช่น GATPAT, การสอบ วิชาสามัญ, การสอบของแต่ละมหาวิทยาลัย
 • ข้อสอบที่ออกโดย สทศ.ค่อนข้างยากและใช้เวลาน้อย ทำให้นักเรียนต้องกวดวิชาเพิ่มเพื่อให้รู้เทคนิคในการสอบ แต่ไม่สามารถคิดวิเคราะห์หรือหาที่มาของคำตอบได้
- ข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาระบบ
 • ปัจจุบันระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา มี ทปอ.เป็นผู้ดูแล แต่ที่ผ่านมาเมื่อระบบมีปัญหา รัฐมักเข้าไปแทรกแซง ซึ่งขณะนี้ต้องการให้รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงเหมือนที่ผ่านมาเพื่อแก้ปัญหา
 • เสนอให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง คือ สกอ./สพฐ./สทศ.ร่วมกำหนดทิศทางและนโยบายให้ชัดเจนว่าจะผลิตคนอุดมศึกษาไปในทิศทางใด ต้องการคนแบบใดเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 • ควรลดการสอบลงให้เหลือเพียงบางรายวิชาที่จำเป็น โดยจัดสอบที่ส่วนกลาง และกำหนดให้สามารถนำผลการสอบไปใช้สมัครได้ทุกมหาวิทยาลัย และหากมหาวิทยาลัยใดต้องการสอบเพิ่ม อาจกำหนดให้เปิดสอบเพิ่มได้โดยจำกัดจำนวนวิชา
 • ควรปรับปรุงคุณภาพของข้อสอบ ให้สามารถวัดความรู้ของนักเรียนได้จริง ไม่ยากหรือเกินหลักสูตรการเรียนการสอน ตรงกับวัตถุประสงค์ของการสอบ
- ข้อเสนออื่นๆ
 •  ควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงก่อนดำเนินการปรับระบบการคัดเลือก
 • ครู/ผู้ปกครอง ควรปลูกฝังค่านิยมให้เด็กเลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดจริงๆ
  
 
 
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
 l สรุปผลการประชุมหารือในครั้งนี้
ที่ประชุมได้เห็นปัญหาร่วมกัน และเห็นพ้องตรงกันว่าควรจะต้องมีการปรับปรุงระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  โดยจะรับความเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมเสวนาทั้ง ครั้งไปพิจารณาต่อไป
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติร่วมกันดังนี้
1. มอบให้ สกอ.ทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อขอความร่วมมือว่า หากมหาวิทยาลัยใดยังไม่ได้ดำเนินการรับนิสิตนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 ให้ไปจัดสอบหลังจากที่นักเรียนได้เรียนจบการศึกษาแล้ว แต่หากมหาวิทยาลัยใดดำเนินการรับนักศึกษาไปแล้วก็ให้ชี้แจงเหตุผล และความจำเป็นของการคัดเลือกที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้
2.ในปีการศึกษา 2558 ขอให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งไม่จัดสอบรับตรงเอง แต่หากจะรับตรง ขอให้มาใช้ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาผ่าน Clearing House มากขึ้น และให้มีการจัดสอบหลังจากเด็กเรียนจบการศึกษาแล้ว เพื่อเด็กจะได้ไม่ทิ้งห้องเรียน
3. มอบให้ สทศ./สกอ./สพฐ. ร่วมพิจารณาระบบการจัดสอบต่างๆ โดยให้ ดร.วราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการ กกอ. เป็นประธานคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการคัดเลือกฯ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบคัดเลือกฯ ที่เหมาะสมกับนักเรียน ผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัย โดยขอให้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป จากนั้นจะรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
 ในอนาคต ศธ.มีเป้าหมายจะให้ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามีระบบเดียวเท่านั้น เพราะระบบที่ดำเนินการอยู่สร้างปัญหานักเรียนและผู้ปกครองมานานมาก หากจะมีการจัดสอบก็จะให้ใช้ข้อสอบกลาง อย่างไรก็ตามหากจะประกาศใช้เต็มระบบ ต้องประกาศใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 ปี เพื่อไม่ให้กระทบกับนักเรียนที่เตรียมตัวไว้ก่อนแล้ว

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย รอบ 2 ปี 56-57 (10 จุด) ที่... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่

"ติวสอบดอทคอม "

ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม