หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้


ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย รอบ 2 ปี 56-57 (10 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 414/2556 การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

 
  • เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2557-2558 ของ ศธ.
ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2557-2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และ นโยบายการศึกษา โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนมาแล้ว
ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 7 ประเด็น คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา การเรียนรู้ด้านอาชีพและมีงานทำ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งนี้ รมว.ศธ.ได้ขอให้รวบรวมความคิดเห็นจากที่ประชุม ไปปรับปรุงรายละเอียด เป้าหมาย ตัวชี้วัด และมาตรการต่อไป เช่น การคำนึงถึงความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน อัตลักษณ์ และประชาชนได้นำแผนพัฒนาการศึกษาเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไป
   

  • เห็นชอบแผนปฏิบัติการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ ศธ. ปี 2557
ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2557 ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 3,544 ล้านบาท สำหรับดำเนินงานโครงการให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้ในแผนงานแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน166 โครงการ ตลอดจนใช้เป็นกรอบในการรายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดระยะแผนต่อไป
  

  • การดำเนินการจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตามมติ ครม. ตุลาคม 2556)
จากการที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ตุลาคม 2556 โดยเห็นชอบการดำเนินการจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) จำนวน โครงการ คือ
  1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ อำเภอของจังหวัดสงขลา (อ.สะบ้าย้อย เทพา จะนะ และนาทวี) งบประมาณรวม 915,096,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยสำหรับข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 28,103 คน จากเดิมคนละ 2,500 บาท บวกเพิ่มเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาอีกคนละ 1,000 บาท รวมเป็นคนละ 3,500 บาท/คน/เดือน และเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับครูโรงเรียนเอกชนในระบบอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยเอกชน ลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม ที่ยังไม่เคยได้รับค่าเสี่ยงภัยมาก่อน จำนวน 19,262 คนๆ ละ 2,500 บาท
  2. โครงการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ศาสนาควบคู่สามัญ และประเภทอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่ จชต. จากเดิมซึ่งได้รับการอุดหนุนร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 85 เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน จากเดิมใช้งบประมาณปีละ 626,247,290 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 737,513,567 บาท หรือเท่ากับใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น111,266,277 บาท
  3. โครงการสร้างหอพัก อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนของรัฐ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด สช. และ สพฐ. ใช้งบประมาณรวม 168,534,000 บาท
  4. การสนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ จชต.  เพื่อเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจำนวน 162 ราย พิการ 9 ราย รวม 171 รายๆ ละ ล้านบาท กรณีได้รับเงินเยียวยาไปแล้ว 500,000 บาท คงเหลือ 3,500,000 บาท รวม 171 ราย เป็นเงิน598,500,000 บาท และจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่ ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน2555 จำนวน 151 คนๆ ละ 2,500 บาท/คน/เดือน เป็นเงิน 8,233,627 บาท
    ภาพ สถาพร ถาวรสุข
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีบางโครงการที่ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่ม จึงเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อของบกลางเพิ่ม ในส่วนของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 408,726,000 บาท เพื่อจ่ายแก่บุคลากรทุกกลุ่มทุกสังกัดจำนวน 48,163 คน รวมทั้งโครงการสร้างหอพักฯ ที่จะเสนอของบกลางในปีนี้อีกด้วย

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.


กพฐ.เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 9-15 ธ.ค.นี้ จัดสรรงบประมาณ 4,700 อัตรา ด้าน ผอ-รอง ผอ.แบ่งสอบ 2 กลุ่ม คาดเปิดสอบ 60 ตำแหน่ง ระบุหากเคยเป็นหัวหน้าการประถมศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
กพฐ.ประกาศเปิดรับสมัครครูผู้ช่วย 9-15 ธ.ค.นี้ กว่า 4,700 อัตรา
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
       วันนี้ (26 พ.ย.)นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำร่างปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2556 เสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ระบบที่ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งในปฏิทินจะมีการประกาศการรับสมัครวันที่ 9-15 ธ.ค.กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 16-22 ธ.ค.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกวันที่ 17 ม.ค.57 สอบคัดเลือกวันที่ 25-27 ม.ค.57 และคาดว่าจะประกาศผลสอบในเดือน ก.พ.57 โดยการสอบแข่งขันครั้งนี้จะให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสอบคัดเลือก การออกข้อสอบ การตรวจกระดาษคำตอบ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ทั้งนี้ในการสอบคัดเลือกจะมีการสอบภาค ก ภาค ข และการสอบภาค ค หรือการสอบสัมภาษณ์เพิ่มขึ้นมาจากการสอบครั้งที่ผ่านมาที่ได้ถูกยกเลิกไป ทั้งนี้สำหรับอัตราที่จะสอบบรรจุในคราวนี้อยู่ระหว่างการสำรวจจากเขตพื้นที่การศึกษาที่จะเปิดสอบแข่งขัน จึงจะทราบอัตราที่จะสอบบรรจุที่แท้จริง โดยขณะนี้มีอัตราที่ได้รับจัดสรรมาประมาณ 4,700 อัตรา แต่จะต้องจัดสรรอัตรา 25%ไปให้ในการสอบคัดเลือกครูกรณีที่มีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษ ว12 ด้วย
 
       เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สพฐ.ยังเตรียมการที่จะสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยจะแบ่งการสอบคัดเลือกออกเป็น กลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์ ซึ่ง สพฐ.ได้ขอแก้ไขหลักเกณฑ์ไปยัง ก.ค.ศ.เพื่อให้ปรับข้อสอบใหม่ให้มีเนื้อหาที่ชัดเจน มีความทันสมัยจะได้ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกัน อีกทั้งจะต้องมีการประกาศให้ทราบเรื่องนี้ล่วงหน้านานๆ ส่วนการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะให้มีการขึ้นบัญชีเป็นรายเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ก่อนจะสอบคัดเลือกดังกล่าว สพฐ.จะเรียกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาในปี 2555 มาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ยังว่างก่อน จากนั้นจึงจะนำอัตราว่างสุทธิไปสอบคัดเลือกครั้งใหม่ต่อไป สำหรับการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ผอ.สพม.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการของ สพฐ.โดยมีอัตราว่างที่จะเปิดสอบรวมประมาณ 60 ตำแหน่ง 
 
       เมื่อถามว่ากรณีที่ สพฐ.จะมีการแก้มาตรฐานตำแหน่งเพื่อให้กลุ่มรอง ผอ.สพป.และรอง ผอ.สพม.สามารถสอบคัดเลือกเป็น ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาข้ามสายได้ นายอภิชาติ กล่าวว่า ตนได้ทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้รอง ผอ.สพป.ที่คิดว่าตนเองมีประสบการณ์ตามมาตรฐานตำแหน่งของ ก.ค.ศ.ส่งหลักฐานมาให้ สพฐ.ตรวจสอบ เช่น เคยเป็นหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแล้วมีโรงเรียนที่เปิดขยายโอกาสมัธยมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไปว่าจะมีประสบการณ์ตามที่กำหนดไว้ 5 ปี ตามมาตรฐานตำแหน่งของ ก.ค.ศ.หรือไม่ โดยเรื่องนี้สามารถเทียบเคียงประสบการณ์ได้และไม่จำเป็นต้องแก้เกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งที่จะต้องใช้เวลา ส่วนกรณีของรอง ผอ.สพม.ที่ต้องการจะมาสมัครเป็น ผอ.สพป.ก็จะใช้เกณฑ์เดียวกันคือให้ส่งหลักฐานมาให้ สพฐ.ตรวจสอบเช่นกัน

ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการ

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม