หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

รวมพลังภาคใต้


ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย รอบ 2 ปี 56-57 (10 จุด) ที่


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 394/2556 รมว.ศธ.เปิดงานรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ภาคใต้
 จังหวัดนครศรีธรรมราช  นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ปี 2556 ภาคใต้ พร้อมมอบนโยบายการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 โดยมี ดร.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล และนางฉวีวรรณ คลังแสง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และผู้แทนองค์กรต่างๆ จากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมืองนครศรีธรรมราช

 
 รมว.ศธ.กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ และให้ปี 2556 เป็นปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษานั้น "การรวมพลังและการเป็นวาระแห่งชาติ" มีความหมายถึง หากเราจะพัฒนาประเทศชาติ การศึกษาจะมีส่วนสำคัญอย่างมาก การพัฒนาการศึกษาโดยการปฏิรูปการศึกษา ประชาชนหรือผู้คนทั้งสังคมจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมและช่วยกันทุกภาคส่วน ซึ่งการมีส่วนร่วมนี้ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความสำเร็จได้
 การปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จ จะต้องวางแผนดำเนินการให้เกิดการปฏิรูปทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันใน 6 เรื่อง คือ ปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนการสอน การทดสอบ/วัดและประเมินผลผู้เรียน การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย การประเมินวิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู และการประเมินสถานศึกษา ต้องเชื่อมโยงไปที่คุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นหัวใจของนโยบายทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการให้นักเรียนได้เรียน กลุ่มสาระ ก็ยังพบปัญหามากพอสมควร เนื่องจากหลักสูตรฉบับปัจจุบันที่ใช้กันอยู่ ไม่สอดคล้องกับองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะถ่ายทอดให้ผู้เรียน โดยเฉพาะในชั้นเด็กเล็ก ที่ปัจจุบันการใช้เวลาเรียนสำหรับวิชาพื้นฐานที่จำเป็นมากๆ อย่างเช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ เหลืออยู่น้อย ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กในสองวิชานี้ไม่น่าพอใจอย่างมาก ในขณะที่หลักสูตรเกี่ยวกับการภาษาต่างประเทศ ก็ไม่มีชั่วโมงสนทนา ทำให้เรียนไปแล้วใช้ในการติดต่อสื่อสารไม่ได้
ส่วนการทดสอบ/วัดและประเมินผลผู้เรียน หากไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน จะทำให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนไม่สนใจในสิ่งที่อยู่ในหลักสูตรหรือในห้องเรียนมากนัก  ซึ่งจะโยงไปถึงระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย หากยังมีการใช้ข้อสอบนอกหลักสูตร ก็จะทำให้นักเรียนและผู้ปกครองมุ่งไปการติวนอกห้องเรียน เพื่อมุ่งหวังให้ทำข้อสอบเข้าได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีและระบบการเรียนการสอน ที่จะต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ให้เด็กเรียนแบบคิดวิเคราะห์ได้มากขึ้น โดยครูผู้สอนอาจจะเริ่มต้นโดยการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนในบางวิชาก่อน ย้ำว่าการปฏิรูปการศึกษาจะเกิดผลใดๆ ก้อยู่ที่ห้องเรียนและผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
ในด้านการผลิตและพัฒนาครูนั้น บทบาทของครูในโลกยุคใหม่ที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน โดยครูอาจจะต้องเปลี่ยนจากการสอนหนังสือ เป็นผู้ตั้งคำถามให้เด็กคิดได้อย่างไร ซึ่งหากทำให้หลายๆ อย่างสัมพันธ์กัน ก็จะส่งผลให้การเลื่อนอันดับ PISA (Programme of International Student Assessment) ซึ่งเป็นการวัดผลในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของไทยสูงขึ้น จากปัจจุบันไทยอยู่ในอันดับที่ 50 จาก 64 ประเทศ
ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงสัดส่วนของระบบการศึกษาชองไทยในปัจจุบันแล้ว พบว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสัดส่วนมากที่สุด  เพราะครอบคลุมการบริการเด็กมากกว่า 12 ล้านคน จึงมีผลต่อการปฏิรูปการศึกษาเป็นอย่างมาก
รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า การประชุมเสวนาในครั้งนี้เป็นการรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จึงขอฝากให้ช่วยกันพิจารณาว่า นโยบายใดที่ได้นำไปขับเคลื่อนในการปฏิบัติ และเกิดผลในการปฏิบัติแล้ว หากพบปัญหาหรือข้อจำกัดอย่างไร ขอให้นำไปพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการในปี 2557 ต่อไปด้วย เพื่อให้การขับเคลื่อนในปีต่อๆ ไป สอดคล้องกับนโยบายการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง

ภาพ กิตติพงษ์ ราชเกษร, by iPhone
สำหรับการประชุมเสวนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ "การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา" ปี 2556 ได้กำหนดจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญๆ ที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษา โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556 ภาคกลางจัดขึ้นที่โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2556 ภาคใต้ที่ จ.นครศรีธรรมราช และภาคเหนือ จะจัดขึ้นที่รงแรมอัมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2556 

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย รอบ 2 ปี 56-57 (10 จุด) ที่... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่

"ติวสอบดอทคอม "

ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม