หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ถ้อยแถลงของ รมว.ศธ. ต่อที่ประชุมยูเนสโก

ข้อสอบออนไลน์ ชุดใหม่ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาลลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 384/2556 ถ้อยแถลงของ รมว.ศธ. ต่อที่ประชุมยูเนสโก
 สาธารณรัฐฝรั่งเศส - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 37 ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2556

 
รมว.ศธ. ได้กล่าวถ้อยแถลงในระหว่างการประชุมเต็มคณะ (Plenary) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 โดยมีใจความสำคัญสรุปได้ว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศทั่วโลกที่เริ่มขับเคลื่อน เรื่องการศึกษาเพื่อปวงชนตั้งแต่ปี 2533 และยังคงดำเนินนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ครอบคลุมและสร้างสรรค์อย่างแท้จริง ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับสูงด้านการศึกษาเพื่อปวงชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี 2557 ซึ่งจะมีการคัดเลือกบทเรียนที่ดีจากการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนในภูมิภาคนี้มานำแสดงรวมทั้งจะมีการนำเสนอข้อหัว ที่เป็นประเด็นและเป้าหมายสำคัญสำหรับการจัดการศึกษาของโลกภายหลังจากปี 2558
รัฐบาลไทยมีนโยบายสำคัญในการเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ ทุกคนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาเน้นที่การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพของปัจเจกชน ชุมชน ประเทศ และภูมิภาค ในปี 2557 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา จำนวน 17,286 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 20.5 ของงบประมาณรายจ่ายของประเทศ ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการผลิตแรงงานที่มีคุณภาพในระดับสูง เพื่อรองรับ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
 นายกรัฐมนตรีไทยได้เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ “การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ปี 2556 เป็น “ปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ความเสมอภาคหญิงชาย มีทักษะชีวิต มีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในทุกช่วงวัยทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ประเทศไทย มีความพร้อมที่จะปฏิรูปการศึกษาและบูรณาการระบบการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ มีการเรียนรู้อย่างอิสระและมีการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต
 เป้าหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย คือ การเพิ่มการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อให้เด็กมีโอกาสเรียนและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรทุนการศึกษาประจำปี จำนวน 100 ทุน ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีได้มีโอกาสศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ เพื่อให้เป็นครูหรือนักวิจัยเมื่อจบการศึกษาแล้ว นอกจากนี้ยังได้จัดสรรทุน จำนวน 580 ทุน แก่ครูที่สอนคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ เพื่อไปศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาโท
 ในด้านอาชีวศึกษา ได้มีการปรับกระบวนทัศน์ โดยตั้งเป้าหมายผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสาย สามัญจากเดิม 40 : 60 เป็น 50 : 50 เพื่อให้เป็นสัดส่วนที่ตรงกับความต้องการของประเทศ ทั้งในภาคการผลิตและบริการ มีการกำหนดคุณภาพและมาตรฐานด้านอาชีพ เร่งนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพมาใช้ เพื่อให้ผู้จบอาชีวศึกษามีงานทำ รวมทั้งมีการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา เพื่อให้สามารถมีการแลกเปลี่ยนถ่ายโอนกันในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ
   
ภาพ นงศิลินี โมสิกะ by iPhone5
 รมว.ศธ. กล่าวสรุปว่า ประเทศไทยยินดีทำงานร่วมกับยูเนสโก รวมทั้งมีนโยบายสนับสนุน ด้านเศรษฐกิจเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รัฐบาลไทยยังคงร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับยูเนสโก ในด้านสังคมและมนุษยศาสตร์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางสังคม การขจัดปัญหาความยากจน การป้องกันความรุนแรง และส่งเสริมให้เกิดสันติภาพอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Global Forum on Media and Gender ในเดือนธันวาคมนี้ และยืนยันที่จะสนับสนุนการทำงานกับยูเนสโกต่อไป

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่

"ติวสอบดอทคอม "

ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม