หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1/2559

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ 


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 44/2559
ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1/2559
 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คกก.บริหารกองทุนส่งเสริมฯ คนพิการ
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหาร กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ จำนวน 11 ราย เพื่อนำเสนอ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป
โดยมีรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
1) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์การคนพิการแต่ละประเภท จำนวน 7 ราย ได้แก่ นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ, นางพรทิวา หลั่งน้ำทิพย์ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, นายศุภชีพ ดิษเทศ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย, นายชูศักดิ์ ดิษเทศ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย), นายสมชาติ โอวาทวรรณสกุล สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย, น.ส.เสาวลักษณ์ อุทยานวุฒิกุล สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต และนางเบญจา ชลธาร์นนท์ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหาจากผู้สมัครทั่วไป จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายธีระ จันทรรัตน์, นายประหยัดศักดิ์ บัวงาม, นางดารณี ธนะภูมิ และนายชำเรือง เรืองขำ


เห็นชอบให้ สพฐ.เพิ่มรายการค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชี 1.8 แสนบาท
ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การลงทุน การหาประโยชน์ และการจัดการ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2552 โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ข้อ 20 กำหนดไว้ว่า ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี และรายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ
ซึ่งขณะนี้ สพฐ. ได้จัดส่งงบการเงินของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ให้กับ สตง.เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับแจ้งว่ามีการกำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีปี 2558 เป็นจำนวน 1.8 แสนบาท แต่ สพฐ.ไม่ได้กำหนดรายการค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีไว้
ที่ประชุมจึงให้ความเห็นชอบการเพิ่มรายการค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีไว้ในแผนการใช้จ่ายเงิน โดยใช้เงินเหลือจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ จำนวน 1.8 แสนบาท เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีของ สตง.ต่อไป

รับทราบผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมฯ คนพิการ
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ปีงบประมาณ 2552-2558 ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนได้อนุมัติเงินกองทุนฯ จำนวน 814.16 ล้านบาท เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนดำเนินโครงการ 181 โครงการตามยุทธศาสตร์ 6 ข้อ ประกอบด้วย
 
ถ่ายภาพ ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มโอกาสให้คนพิการได้รับบริการทางการศึกษา จำนวน 173.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 21
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับคนพิการ จำนวน 96.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 11
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จำนวน 284.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 34
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้สำหรับคนพิการ จำนวน 115.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 14
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการ จำนวน 163.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 19
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จำนวน 7.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 1
นอกจากนี้ ในปี 2558 ได้ดำเนินการนำร่องโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเด็กพิการในหลายส่วน อาทิ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการสื่อสารแก่ผู้ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนักเรียนเพื่อการมีงานทำสู่วิถีพอเพียง โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและพิการซ้อน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และที่มีความบกพร่องทางการเห็น และโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม (Inclusive Schools) ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม