หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

ผลประชุม คกก.ขับเคลื่อนแผนการศึกษาชายแดนภาคใต้

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุด หมื่นข้อ ภาค กข+ 40 วิชาเอก) ที่


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 32/2559
 ผลประชุม คกก.ขับเคลื่อนแผนการศึกษาชายแดนภาคใต้
 ศึกษาธิการ - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุมจันทรเกษม
 รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตลอดจนทบทวนแนวทางการดำเนินงานในปี 2558 โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ดำเนินงานตามนโยบายขับเคลื่อนเพื่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครอบคลุมสถานศึกษา 4,600 แห่ง ครูและบุคลากรทางการศึกษา 77,000 คน และนักเรียนนักศึกษากว่า 1 ล้านคน
ทั้งนี้ มีโครงการสำคัญที่ช่วยพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา อาทิ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กด้วยระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ทำให้ผลการเรียนและผลการสอบ O-NET ของนักเรียนทุกระดับชั้นสูงขึ้น, การพัฒนาและลดภาระของครู เพื่อให้ครูมีเวลาสอนมากขึ้น และจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วย, โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามโปรแกรมวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์-กีฬา เพื่อให้เด็กได้เรียนสายวิชาการควบคู่กับกีฬาที่มีความถนัด ปี 2558 ได้รับนักเรียน ม.4 เข้าร่วมโครงการในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-กีฬา ที่จังหวัดยะลา และโปรแกรมวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์-กีฬา ที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีแผนจะขยายการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งเตรียมการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และส่งเสริมโอกาสสู่การประกอบอาชีพด้วย, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้เข้าไปดำเนินการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ออกนอกระบบการศึกษาและนักเรียนในสถาบันการศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่
 นอกจากนี้ในปี 2558 ได้มอบทุนให้กับนักเรียนนักศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพเป็นจำนวนเงินกว่า 192 ล้านบาท ซึ่งจะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้มีผู้เรียนให้ความสนใจเรียนสายอาชีพมากขึ้นถึงร้อยละ 60
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การรักษาความปลอดภัยครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอาสาสมัครในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการบูรณาการแผนงานและดำเนินงานอย่างเข้มแข็งปลอดภัย ส่งผลให้มีจำนวนครูที่ถูกทำร้ายและเสียชีวิตน้อยลง แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการประสานงานของทุกฝ่าย และต้องรักษาแนวทางการดำเนินงานเช่นนี้ต่อไป
ส่วนแนวทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ 2559 มีจุดเน้นที่สำคัญ 6 ประการ คือ 1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา 3) การส่งเสริมความปลอดภัย สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ 6) การเสริมสร้างการศึกษาเพื่อความมั่นคง พร้อมทั้งจะดำเนินการประสานและบูรณาการงานตามกลุ่มภารกิจงานที่ 4 การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม มีโครงการที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในหลายส่วน อาทิ การเตรียมการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษที่จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน-การมองเห็น-ทางสติปัญญา-ทางร่างกาย-ออทิสติก ซึ่งขณะนี้พบว่ามีเด็กนักเรียนชั้น ป.1-ม.6 ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ จำนวน 1,036 คน โดยคาดว่าจะเปิดทำการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2560, โครงการจัดมหกรรมกีฬาภาคฤดูร้อน เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเล่นกีฬาอย่างสร้างสรรค์ อันจะเป็นการสร้างความรักความสามัคคี พัฒนาร่างกายและจิตใจ ตลอดจนสร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีกำหนดจัดมหกรรมกีฬาภาคฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายน 2559 และจะขยายให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ อย่างกว้างขวางและทั่วถึง
ในส่วนการตรวจสอบกรณีโรงเรียนเอกชนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นำเงินอุดหนุนการศึกษาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เมื่อปีการศึกษา 2556 นั้น ได้มีการเรียกเงินคืนจำนวน 43 ล้านบาท และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบการดำเนินงานของปีการศึกษา 2557 ว่ามีความผิดปกติเช่นเดียวกันหรือไม่และจะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการต่อไป


ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม