หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

เผยที่มา 200 ส.ว.ร่าง รธน.ฉบับใหม่ คิดกันแบบไหน สุดท้ายกลายร่างเป็นแบบนี้

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย


เผยที่มา 200 ส.ว.ร่าง รธน.ฉบับใหม่ คิดกันแบบไหน สุดท้ายกลายร่างเป็นแบบนี้


ในยุคหนึ่ง ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในแบบที่ถูกขนานนามว่าเป็นสภา'ผัว-เมีย'เพราะเต็มไปด้วยญาติพี่น้องนักการเมืองซึ่งเขาหรือเธอเหล่านั้นก็มักจะมีตำแหน่งเป็น ส.ส.บางพื้นที่จังหวัดเดียวกัน ค้นลงไปคนที่มีนามสกุลเดียวกัน หรือเกี่ยวดองกับตระกูลนั้นก็ได้เป็นทั้ง ส.ส.-ส.ว.แบบเหมาหมดเบ็ดเสร็จ
ซึ่งแน่นอนมักเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในการเมืองหรือทั้งทางธุรกิจ จนในช่วงหนึ่งถึงกับมีการต่อต้านจากประชาชนนอกวงการเมือง ไม่อยากให้เกิดสภาพสภาผัว-เมีย หรือสภาญาติ-พี่น้อง ทั้งนี้ ส.ว.มีอำนาจหน้าที่สำคัญคือการแต่งตั้งองค์กรอิสระและการถอดถอนนักการเมือง แต่ในข้อหลัง(ถอดถอนนักการเมือง)ตั้งแต่มี ส.ว.มาทั้งแบบแต่งตั้งทั้งหมด-เลือกตั้งทั้งหมด-มีทั้งสองแบบ ก็ยังไม่เคยมี ส.ว.ชุดใดทำได้ ซึ่งถือเป็นจุดบอดใหญ่อีกจุด ไม่นับรวมความพยายามเข้ามาแทรกแซงของเหล่านักการเมือง เรื่อยมาจนถึงยุค คสช.ที่กำลังร่าง รธน.ฉบับใหม่ ที่ว่ากันว่ามีความพยายามกำหนดให้การสรรหา ส.ว.ชุดใหม่ จำนวน 200 คน ต้องปราศจากการแทรกแซงจากนักการเมืองมากที่สุด
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ-ทีมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มีแนวคิดกำหนดให้ วุฒิสภามีสมาชิก 200 คน มาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำงานหรือเคยทำงานด้านต่างๆ 
ที่หลากหลายของสังคม ซึ่งการได้มาของสมาชิกวุฒิสภาต้องมีสัดส่วนจากภาคส่วนต่างๆ เข้ามาได้
อย่างหลากหลาย เพื่อให้บุคคลจากหลายภาคส่วนดังกล่าวได้สะท้อนแนวคิดและพิจารณาในทุกบริบท
อย่างรอบด้านทั้งการกลั่นกรองกฎหมาย การประนอมทางความคิดความต้องการเพื่อสร้างความเห็นชอบร่วมกัน

***ปรับแนวคิดมิให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกวุฒิสภา ตกอยู่ภายใต้
อาณัตินักการเมือง หรือ มิให้มาจากการสรรหาเพื่อมิให้ถูกมองว่า อาจสรรหาโดยไม่เป็นธรรม***
ทั้งนี้ กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภามีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี และจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระไม่ได้ เพื่อให้มีสภาที่สามารถดำเนินงานด้านนิติบัญญัติได้ในช่วงที่ระยะเวลาของสภาผู้แทนราษฎรราษฎรสิ้นสุดลง และ
ในขณะเดียวกัน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีแนวคิดใหม่ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศที่มีระยะเวลา 5 ปี
การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อม
ในร่างรัฐธรรมนูญจะบัญญัติหลักการว่า สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำงานหรือ
เคยทำงานด้านต่างๆ ที่หลากหลายของสังคม ส่วนรายละเอียดการแบ่งกลุ่ม หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเอง การได้รับเลือก จำนวนสมาชิกวุฒิสภา ที่จะพึงมีจากแต่ละกลุ่ม การขึ้นบัญชีสำรอง การเลื่อนบุคคลจากบัญชีสำรองขึ้นดำรงตำแหน่งแทน มาตรการที่จำเป็นเพื่อให้การเลือกกันเองเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และการอื่น
ที่จำเป็นให้เป็นไปตามกฎหมายลำดับรอง และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้การเลือกเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จะกำหนดมิให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน หรือจะกำหนดให้มีการคัดกรอง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยวิธีการอื่นใดที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีส่วนร่วมในการคัดกรองก็ได้
การแบ่งกลุ่มบุคคลจากทุกภาคส่วนสังคม
แนวคิดที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มบุคคลออกเป็นกลุ่มต่างๆ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา สามารถมาได้อย่างกว้างขวางโดยมิใช่มาจากองค์กร เท่านั้น ซึ่งหลักการที่ใช้
ในการแบ่งกลุ่มบุคคลนอกจากจะแบ่งตามกลุ่มโดยพิจารณาจากจำนวนประชากรในแต่ละกลุ่ม และ
การแบ่งกลุ่มบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ แล้ว ต้องใช้หลักการการแบ่งกลุ่มโดยคำนึงถึงความสอดคล้อง
กับอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา ประกอบด้วย เพื่อให้ได้กลุ่มคนที่มีแนวคิดสามารถสะท้อนแนวคิด
ของกลุ่มคนดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่ออำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา
นอกจากนี้ สมาชิกวุฒิสภา
 ควรมาจากตัวแทนของทุกกลุ่มซึ่งต้องมีการกระจายกลุ่มให้ทั่วถึงมากที่สุด เพื่อเปิดโอกาสกว้างให้บุคคลมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้ ในการแบ่งกลุ่มไม่ควรคำนึงถึงตัวแทนที่จะต้องมีสัดส่วนของผู้สมัครครบทุกกลุ่ม เนื่องจากที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มีการนำระบบสัดส่วนมาใช้ แต่เป็นการกระจายให้มีผู้สมัครที่มีความหลากหลาย จึงควรมีการแยกกลุ่มให้ชัดเจน และมีเงื่อนไขหลักว่า ผู้สมัครสามารถลงสมัครได้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำงานหรือเคยทำงานด้านต่างๆ ที่หลากหลายของสังคม เป็นจำนวน 20 ด้าน
 
การกลั่นกรองผู้ที่จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อม
คุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภาในร่างรัฐธรรมนูญนี้ได้คงหลักการตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และได้เพิ่มคุณสมบัติให้สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคล
ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่าสิบปี หรือ เป็นผู้มีลักษณะ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้นำไปบัญญัติไว้ในกฎหมายลำดับรอง และผู้ที่จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาไม่จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เช่นในอดีต เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลมีสิทธิสมัคร
เข้ารับการเลือกได้อย่างกว้างขวาง ภายใต้การมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้
ในร่างรัฐธรรมนูญนี้ ผู้ที่จะสมัครรับเลือกดังกล่าว ต้องเกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทำงาน หรือ มีความ
เกี่ยวพันกับพื้นที่ที่สมัครตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายลำดับรอง

ลักษณะต้องห้ามของสมาชิกวุฒิสภา
กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความเข้มรัดกุมมากขึ้น โดยนำลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาบังคับใช้ กับวุฒิสภา และได้เพิ่มระยะเวลาการเป็น หรือ เคยเป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่ต้องห้ามจาก 5 ปีเป็น 10 ปี เพื่อมิให้มีส่วนได้เสียจากตำแหน่งในอดีต และปลอดจากการแทรกแซงของฝ่ายการเมือง
- เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
- เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกหรือการดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
- เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
- เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
ความเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาต้องสิ้นสุดลง
- มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นวุฒิสภา ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญนี้
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้มีความเข้มและรัดกุมมากขึ้น
- การเสนอการแปรญัตติหรือการกระทำด้วยประการใดๆ ของวุฒิสภา ที่มีผลให้ สมาชิกวุฒิสภา มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระทำมิได้ ซึ่งหากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้วินิจฉัย และหากวินิจฉัยว่า มีการกระทำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ 
ให้ผู้กระทำการนั้นพ้นจากสมาชิกภาพ นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย และให้ตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
- มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือ จงใจใช้หน้าที่และอำนาจขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำวินิจฉัย หรือ คำพิพากษาว่า ผู้นั้นมีพฤติการณ์หรือกระทำความผิด หรือ ร่ำรวยผิดปกติตามที่ถูกกล่าวหา แล้วแต่กรณี (ผู้กระทำความผิด
ในกรณีนี้ จะต้องถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง โดยจะไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป และจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกำหนดเวลาไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีมีความผิดฐานร่ำรวยผิดปกติหรือทุจริตต่อหน้าที่ 
ให้ริบทรัพย์สินที่ผู้นั้นได้มาจากการกระทำความผิด รวมทั้งบรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้น ตกเป็นของแผ่นดิน)
- จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าเพื่อ
ไม่ประสงค์แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น
- กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนที่ต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใดๆ
มาตรการป้องกันการสมยอมกันในระหว่างผู้สมัคร
1) ให้นำบทบัญญัติและบทกำหนดโทษสำหรับลักษณะความผิดฐานการทำให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม มาใช้กับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาด้วย (จูงใจให้ลงคะแนน หรือไม่ลงคะแนนด้วยวิธีต่างๆ / การจัดเลี้ยง/ มหรสพ/ หลอกลวง ข่มขู่ ฯลฯ)
2) การจำกัดห้ามการหาเสียงโดยผู้สมัคร และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้จัดให้มี
การแสดงวิสัยทัศน์แทน
3) กำหนดข้อห้ามพรรคการเมือง กรรมการ และสมาชิกพรรคการเมือง มิให้เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการส่งสมัคร การดำเนินการลงคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาทางอ้อม
4) กำหนดให้มีการเลือกข้ามกลุ่มตั้งแต่ระดับอำเภอเป็นต้นไป เนื่องจากทำให้การสมคบคิดกันระหว่างผู้สมัครสามารถทำได้ยาก
5) กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนในกฎหมายลำดับพระราชบัญญัติ เมื่อมีการสมยอมระหว่างผู้สมัคร ทั้งนี้ ต้องพิจารณาเมื่อเกิดกรณีดังกล่าวอย่างรอบคอบว่ามีความจงใจทุจริตหรือไม่ ซึ่งหากเป็น
การแนะนำตัวไม่ถือว่าเป็นการกระทำความผิด แต่หากเป็นกระทำเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทนให้ถือว่ากระทำดังกล่าวมีความผิด
6) ให้ กกต.จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายของ
ฝ่ายการเมืองและฝ่ายผู้สมัครรับเลือกตั้งทางอ้อม และประสานงานกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ป้องปรามหรือปราบปรามการกระทำความผิดในการกำหนดแผนควบคุมให้การเลือกตั้งทางอ้อมเป็นไปโดยสุจริต
7) ให้ กกต.มีอำนาจในกระบวนการพิจารณาสืบสวนสอบสวน
การกระทำความผิดฐานสมยอมกันระหว่างผู้สมัครเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น โดยให้มีอำนาจในการกันบุคคลไว้เป็นพยานในคดีดังกล่าว
การแนะนำตัวผู้สมัคร
1) จัดเตรียมข้อมูลของผู้สมัครโดยจัดทำป้ายและเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครอย่างละเอียด เช่น ความรู้ ผลงาน และประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มศึกษาข้อมูลของผู้สมัครในแต่ละ
กลุ่มอย่างครบถ้วน
2) จัดทำและนำเสนอข้อมูลของผู้สมัครแต่ละคนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของตนเองและผู้สมัครคนอื่นๆ ได้ สำหรับหลักเกณฑ์ในการเพิ่มข้อมูล วิธีการ ข้อห้ามในการควบคุมเพื่อให้การจัดทำและนำเสนอข้อมูลของผู้สมัครเป็นไปโดยสุจริตจะได้มี
การพิจารณาต่อไป
3) จัดทำประกาศแนะนำตัวผู้สมัครให้ทราบโดยทั่วกัน เกี่ยวกับการกำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาบัญชีรายชื่อผู้สมัคร โดยใช้งบประมาณของ กกต.ทั้งหมด ทั้งนี้ให้เป็นไป
โดยประหยัด
  ***เครดิต ข้อมูลจาก ประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และทีมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ***

ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม