หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559

คำสั่ง ศธ.ให้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) อยู่ในความควบคุมของ สกอ.

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุด หมื่นข้อ ภาค กข+ 40 วิชาเอก) ที่


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 37/2559 คำสั่ง ศธ.ให้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) อยู่ในความควบคุมของ สกอ.
 ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 47/2559 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 เรื่อง ให้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอยู่ในความควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีปัญหาความขัดแย้งแบ่งเป็นสองฝ่าย และได้นำข้อพิพาทไปฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล ซึ่งศาลได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในคดีหมายเลขดำที่ พ.3531/2558 แต่ก็ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยมีพฤติกรรมไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล และสภามหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถดำเนินการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้ ความขัดแย้งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจึงทวีความรุนแรงขึ้น จนเมื่อวันที่ 28-30 ธันวาคม 2558 ได้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาเก่าแก่และมีชื่อเสียงมายาวนาน
 คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 1/2559 (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ มกราคม 2559 พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีดำเนินการอันเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา 86(4) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2546 หากปล่อยให้ปัญหาเนิ่นนานออกไปก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาและสังคมโดยรวม จึงมีมติแนะนำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอยู่ในความควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 86 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอยู่ในความควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
1) รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการ
2) ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการ
3) ศาสตราจารย์บุญเจริญ ศิริเนาวกุล กรรมการ
4) รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม กรรมการ
5) รองศาสตราจารย์ศศิวิมล มีอำพล กรรมการ
6) รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธุ์ กรรมการ
7) รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา กรรมการ
8) นายกฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการ
9) นายสุภัทร จำปาทอง กรรมการ
10) ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
11) เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ
12) เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งควบคุมโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งนี้
สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม 2559 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการดังกล่าว ดำเนินการใน 4 ข้อ คือ
1) เข้าไปดูแลให้งานของมหาวิทยาลัยเดินไปได้ อย่าให้สะดุด ทั้งงานประจำ (Routine) การเรียนการสอนของนักศึกษา และคณาจารย์ ให้เดินไปได้อย่าขาดตอน
2) ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่นำมาสู่การใช้มาตรา 86 ต้องไปดูว่าความขัดแย้งอยู่ตรงไหน ใครผิดใครถูก โดยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย นำความจริงมาเปิดเผยให้ได้
3) ให้สร้างความแข็งแกร่งให้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอย่างยั่งยืนได้ เช่น ไปดูกฎระเบียบที่มีอยู่ยังหลวม และนำมาซึ่งปัญหา ก็ต้องอุดช่องว่าง อะไรที่ควรจะมีเพิ่มเติมก็ให้เพิ่ม
4) หลังจากที่คณะกรรมการเข้าไปทำงานแล้ว ขอให้รายงานให้กระทรวงทราบทุก 1 เดือน และขอให้ส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับทราบด้วยทุกครั้ง
ทั้งนี้ ไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา เพราะต้องเข้าไปดูก่อนเพื่อหาสาเหตุว่ามีมากน้อยเพียงใด และเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะส่งคืนให้มูลนิธิฯ ตามเดิม อีกทั้งต้องลงประกาศในหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันตามกฎหมาย ส่วนกรณีที่จะมีผู้ยื่นอุทธรณ์หรือไม่นั้น รมว.ศึกษาธิการกล่าวว่ายังไม่เห็นหนังสือดังกล่าว แต่กระทรวงศึกษาธิการยินดีที่จะให้ความเป็นธรรม ขอให้เชื่อว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ต้องการเข้าไปดำเนินการเช่นนี้ แต่ถึงเวลาและจำเป็น เพราะให้โอกาสในการพูดคุยกันมาไม่น้อย ในเมื่อไม่ลงตัวและมีเหตุการณ์บานปลาย ก็จำเป็นต้องหยุดเสียก่อน ย้ำว่าไม่ได้ทำเพื่อใคร แต่ทำเพื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเอง ถึงแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยของเอกชน ซึ่งตามกฎหมายแล้วการจัดการศึกษาของเอกชนก็ต้องมาขออนุญาตภาครัฐ เพราะฉะนั้นรัฐก็มีสิทธิ์เข้าไปดูแลได้เมื่อเกิดปัญหากรณีเช่นนี้

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม