หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย และแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุด หมื่นข้อ ภาค กข+ 40 วิชาเอก) ที่


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 35/2559
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
และแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกาศการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 10 วรรคห้า และมาตรา 11 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 4 ให้มีสำนักงานผู้อำนวยการเป็นส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสำนักหอสมุด”

แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายบุญปลูก ชายเกตุ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2555 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 20 มีนาคม 2555 นั้น เนื่องจาก นายบุญปลูก ชายเกตุ ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายบุญปลูก ชายเกตุ ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559

แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย-กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รวม 12 ราย ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 และวันที่ 10 มกราคม 2557 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 และวันที่ 15 มกราคม 2557 นั้น เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9 (98)/2558 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ รวม 12 ราย ดังนี้
1. นายสมพร โพธินาม เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย
2. นางจวงจิรา สุริยวนากุล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายชัยยงค์ พรหมวงศ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายชัยสิทธิ์ ธนสีลังกูร เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายดิเรก พรสีมา เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายบุญชม ศรีสะอาด เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นางวรินธร ศรีแสนปาง เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายศิริพงษ์ เพชรอุบล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายสุรพงษ์ สายโอภาศ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายสุวกิจ ศรีปัดถา เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายอนันต์ พลธานี เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตามที่เสนอทุกราย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายสมเจตน์ ภูศรี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 นั้น เนื่องจาก นายสมเจตน์ ภูศรี ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
นายชาคริต อนันทราวัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์แทน และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม