หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

พระเทพฯ ห่วงภัยแล้ง ทรงแนะปรับตัว เพาะปลูกตามสภาพอากาศ

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )

ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

พระเทพฯ ห่วงภัยแล้ง ทรงแนะปรับตัว เพาะปลูกตามสภาพอากาศสมเด็จพระเทพฯ ห่วงภัยแล้ง ทรงแนะปรับตัว เปลี่ยนปฏิทินเพาะปลูกตามสภาพอากาศ เลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ มั่นใจ 543 หมู่บ้านทั่วประเทศน้อมนำ แนวพระราชดำริจัดการน้ำชุมชนผ่าน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ” รับมือได้ทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม
น้ำพระทัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงปัญหาภัยธรรมชาตินั้น เมื่อวันที่ 12 ม.ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2559 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีนายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จ โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นำผู้มีจิตศรัทธาบริจาค และผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ จำนวน 56 คน เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเข็มที่ระลึกของมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2559 ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ทรงมีรับสั่งตอนหนึ่งว่า ปี 2559 มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯจะร่วมกับ 60 ชุมชนแกนนำในพื้นที่ 19 ลุ่มน้ำ สร้างตัวอย่างการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริแบบพึ่งตนเองโดยใช้ข้อมูล สมดุลน้ำ บริหารจัดการน้ำปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน สร้างความมั่นคงด้านน้ำ ด้านผลผลิต อาหารและชีวิตความเป็นอยู่ นอกจากนี้ จะร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วน เน้นการ “เทิด ด้วย ทำ” เรียนรู้สู่การลงมือทำตามแนวพระราชดำริ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริไปร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมรวมถึงสร้างเยาวชน “เทิด ด้วย ทำ” รุ่นต่อไป ให้ได้เรียนรู้แนวพระราชดำริและลงมือทำเพื่อรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขอเชิญประชาชนและจิตอาสาที่พร้อม “เทิด ด้วย ทำ” มาร่วมเริ่มต้นลงมือทำด้วยกัน ในวันที่ 14 ก.พ. ณ บริเวณสนามเสือป่าในงาน “อย่าให้รักพ่อ เป็นแค่ความคิดมาร่วมลงมือทำกับเรา เทิด ด้วย ทำ”
ด้านนายรอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ กล่าวว่า มูลนิธิฯได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเผยแพร่ และสนับสนุนให้ชุมชนสามารถดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำแบบพึ่งตนเอง น้อมนำหลักการทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ไปเผยแพร่ให้แต่ละชุมชนเข้าใจถึงหลักการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ เน้นการพัฒนาจากล่างขึ้นมาข้างบน จากชุมชนเล็กๆขยายสู่ระดับตำบลและอำเภอ โดยถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ความสำเร็จของชุมชนต่างๆ ผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ เพื่อขยายผลความสำเร็จออกสู่สาธารณะและจะร่วมกับ 60 ชุมชนแกนนำ ในพื้นที่ 19 ลุ่มน้ำ ขยายผลสู่ 543 หมู่บ้าน สามารถบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง ประมาณ 364,600 ครัวเรือน พื้นที่เกษตร 1.60 ล้านไร่ มีปริมาณน้ำสำรองเพิ่มขึ้นสำหรับใช้ยามฝนทิ้งช่วงหรือฤดูแล้ง รวม 54.16 ล้านลูกบาศก์เมตร จากภัยแล้งปี 2557 ถึง 2558 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ 24 ชุมชนแกนนำที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ยังคงมีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตร สร้างรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรกว่า 1,300 ล้านบาทในปี 2559
“มั่นใจว่า ทั้ง 543 หมู่บ้าน มีระบบบริหารจัดการน้ำที่เราเข้าไปทำงานด้วยมานั้น จะรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2559 และในอนาคตข้างหน้าได้โดยไม่เดือดร้อนมากนัก เพราะมีระบบการจัดการพื้นที่ที่ดี ไม่เพียงแต่รับมือเรื่องภัยแล้งได้เท่านั้น แต่จะสามารถรับมือกับความผันแปรของฤดูกาลได้อย่างดี หลักการที่ดำเนินการก็คือ การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริแบบพึ่งตนเอง โดยใช้ข้อมูลสมดุลน้ำบริหารจัดการน้ำ ปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” นายรอยลกล่าว

ที่มา ; เว็บ  นสพ.ไทยรัฐ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม