หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559

ประชุมวิชาการ "เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย"

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )

ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่  โดย  อ.นิกร

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 12/2559ประชุมวิชาการ "เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย"
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเสวนาเรื่อง "From NRU to WCU" (การพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ National Research Universities สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก :World Class University) ในการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ประจำปี ครั้งที่ 2 (The 2nd Annual Meeting : Research University Network) ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ รศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น อำเภอบางละมุง
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เมื่อวันที่ มีนาคม 2558มหาวิทยาลัย แห่ง คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมลงนามก่อตั้งเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network Thailand : RUN) ขึ้น โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการวิจัยของเครือข่าย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยในระดับภูมิภาค โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายฯ เป็นคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าว
สำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้มีผู้บริหารในเครือข่ายฯ และนักวิจัยใน กลุ่มอาชีพ (Cluster) รวม กลุ่ม คือ ด้านอาหารและเกษตร (Function Food และ Food and Agriculture)ด้านพลังงาน (Energy)ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการภัยพิบัติ (Disaster and Climate Change)ด้านสุขภาพ (Health), ด้านวัสดุขั้นสูง (Materials) และด้านอาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) มานำเสนอความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือ เกิดการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยในระดับภูมิภาค รวมทั้งการให้ได้มาซึ่งโจทย์วิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก (From NRU to WCU) ตอนหนึ่งว่า ขณะนี้ทั่วโลกมีคนว่างงานจำนวนมาก ในขณะเดียวกันต่างก็ขาดแคลนตำแหน่งงานที่ต้องใช้ทักษะและความชำนาญสูงเข้ามาทำงานเช่นกัน เรียกได้ว่ามีตำแหน่งงานว่างมากกว่าคนว่างงาน ซึ่งการเริ่มต้นดำเนินโครงการยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก นอกจากจะช่วยผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศทั้ง 6 คลัสเตอร์ แล้ว ยังจะช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP (Gross Domestic Product) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งของการพัฒนาประเทศ และหากสามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ จะช่วยเพิ่มรายได้ของประชากรให้สูงขึ้นเป็นสองเท่า จากปัจจุบัน 6,000 บาทต่อคนต่อปี เป็น 12,000 บาทต่อคนต่อปี ที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle income) ด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา การวิจัยของมหาวิทยาลัยไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยเมื่อเทียบกับระดับโลก  โดยมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นเวลา 3 ปี จำนวนเงิน 9,450 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนในการวิจัยและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก
อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ประสบกับปัญหาเรื่องงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลที่ถูกปรับลดลงเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมา จึงเห็นว่ารัฐบาลควรให้การสนับสนุน NRU อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เป็นแค่เทศกาลเท่านั้น เพราะการเป็น NRU จะเป็นตัวกระตุ้นและผลักดันให้สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (WCU) ได้ต่อไป จึงมีข้อเสนอแนะว่ารัฐควรสนับสนุนงบประมาณให้มากขึ้นและต่อเนื่อง โดยอาจสนับสนุน NRU บางแห่งให้เป็น WCU, หรืออาจสนับสนุนทั้ง NRU และมหาวิทยาลัยเดิมบางแห่งให้เป็น WCU ก็ได้

รมช.ศึกษาธิการ ถ่ายภาพร่วมกับตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้ง 7 แห่งที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม