หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

หารือการทดสอบระดับชาติกับ สทศ.

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 48/2559
หารือการทดสอบระดับชาติกับ สทศ.

ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือแนวทางดำเนินการจัดการทดสอบระดับชาติ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ร่วมกับ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. และคณะ โดยมี รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.สป.) เข้าร่วมหารือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุม MOC
 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้บรรยายสรุปในที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดสอบของ สทศ. ว่าปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทดสอบหลัก ดังนี้
 1) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
  •  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test)เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
  •  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET (Non-Formal National Education Test) เพื่อวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  •  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET (Islamic National Educational Test) เพื่อวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
  •  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา B-NET (Buddhism National Educational Test) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวิชาวินัย
 2) ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET (Vocational National Educational Test) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2
3) ระดับอุดมศึกษา  ในอนาคต สทศ.จะจัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา U-NET (University National Education Test) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบการทดสอบ มีความก้าวหน้าในหลายส่วนแล้ว
 
ถ่ายภาพ ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการหารือว่า การหารือครั้งนี้เพื่อให้ สทศ.ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และผลการจัดทดสอบ ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ ได้รับฟังข้อมูลต่างๆ แล้ว มีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับกระบวนการและกลไกการทำงานด้านการทดสอบและประเมิน แต่ก็ยังพบว่ามีกระบวนการบางอย่างที่ไม่ตอบโจทย์เช่น การทดสอบการคิดวิเคราะห์ของเด็ก ซึ่งควรจะต้องมีการประสานให้มีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ออกแบบหลักสูตร (สพฐ.) กับผู้จัดสอบ (สทศ.) นอกจากนี้การทดสอบต่างๆ ควรจะต้องเทียบเคียงกับการทดสอบระดับสากลได้
 ดังนั้น รมว.ศึกษาธิการ จึงได้มอบให้ สทศ.รวบรวมข้อมูลผลการทดสอบ เพื่อนำไปเทียบเคียงกับผลการทดสอบระดับนานาชาติ เช่น เด็กที่ได้คะแนน PISA ร้อยละ 70 จะได้คะแนน O-NET ในระดับเท่าใด เพื่อพิจารณาว่าผลการทดสอบทั้งสองส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ เพราะหากสามารถเทียบเคียงกันได้ ก็จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับการทดสอบ O-NET มากยิ่งขึ้น
 นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการออกข้อสอบเพื่อการคิดวิเคราะห์ของเด็กด้วยว่า ควรมีสัดส่วนของข้อสอบอัตนัยมากขึ้น เพื่อให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ได้และส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ โดยมอบให้ สพฐ.จัดทำข้อสอบอัตนัยให้มีสัดส่วนมากขึ้น โดยเริ่มจากวิชาภาษาไทยก่อนในทุกช่วงชั้นปีที่มีความเป็นไปได้ จากนั้นจึงเพิ่มในวิชาอื่นๆ ต่อไป ซึ่งขณะนี้ สพฐ.จะเริ่มใช้ข้อสอบอัตนัยประมาณร้อยละ 30 แล้ว ในส่วนของ สทศ.ก็ต้องนำข้อสอบแบบอัตนัยมาใช้ร้อยละ 20 ในทดสอบ O-NET วิชาภาษาไทยแก่นักเรียนชั้น ป.3 ในปีการศึกษา 2559 เช่นกันด้วย

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม